Actele emise de organele persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Actele emise de organele persoanei juridice

Art. 212. - Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și administrare în condițiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Față de terți hotărârile și deciziile luate în condițiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Deoarece hotărârile și deciziile organelor de conducere aparțin persoanei juridice înseși, acestea vor fi obligatorii inclusiv pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau care au votat împotrivă. Față de terți, în afară de situațiile în care se poate proba că aceștia au cunoscut hotărârile și deciziile persoanei juridice pe altă cale, hotărârile și deciziile își vor produce efectele de la momentul publicării în registrele publice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Purtătorii voinței persoanei juridice. Pentru a desemna purtătorii voinței juridice a entității cu personalitate juridică pe care o denumim, îndeobște, persoană juridică, art. 212 noul C. civ. se referă la „organele de conducere și administrare”, deși art. 209 noul C. civ. se referă la „organele de administrare” ale aceleiași persoane juridice. Nu există, desigur, o diferență semnificativă între cele două sintagme legale. Totuși, interpretând textul legal în sensul în care să se aplice, și nu în sensul în care să nu se aplice, am putea concluziona că art. 212 noul C. civ. se referă la organele de conducere ale persoanei juridice, altele decât organele de administrare (incluzând, spre exemplu, cenzorii), sau la organele de conducere care suplinesc sau înlocuiesc organele de administrare (incluzând, spre exemplu, persoanele care provizoriu exercită voința persoanei juridice, în lipsa sau în locul organelor de administrare). Astfel de situații pot fi decelate în cazul persoanelor juridice de tip nonasociativ (societăți unipersonale, regii autonome) și în cazul persoanelor juridice de drept public, precum și în societățile mici, familiale sau profesionale, în care nu se desemnează administratori. Organele de conducere în aceste cazuri nu sunt administratori, deci nu pot fi denumite organe de administrare. În societatea unipersonală, asociatul unic cumulează calitatea de administrator cu cea de asociat (dar, în acest caz, nu mai vorbim de organe colegiale de conducere, ci de organ unipersonal de conducere). În societățile mici, fără administratori, conducerea se exercită fie în mod individual de fiecare asociat, care este prezumat că acționează în numele și pe seama persoanei juridice, dar și în numele celorlalți, fie în mod colectiv, într-o adunare generală, mai mult sau mai puțin formală. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deliberările asociaților sau ale fondatorilor sunt, de regulă, acte colegiale, întrucât și organul de conducere este colegial, declarațiile de voință exprimate prin votul fiecărui membru al persoanei juridice neavând valoare în sine, ci numai reunite în majoritatea cerută pentru formarea validă a hotărârii. Hotărârile organului de conducere sunt acte unilaterale ale persoanei înseși, executorii de drept și opozabile chiar și asociaților absenți sau dizidenți. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   101. Fondatorii din societățile cooperatiste au calitate procesuală activă privind constatarea nulității absolute a hotărârii prin care AGA a decis în­ființarea unei societăți cooperatiste de gradul 2, legea necondiționând promovarea unei astfel de acțiuni de calitatea de membru cooperator sau de acceptarea ofertei de participare ca membru fondator la societățile cooperatiste de gradul 1 sau 2 (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 1661/2011, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Guvernanța corporativă și responsabilitatea socială corporativă
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...