Actele de stare civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Identificarea persoanei fizice -
SECȚIUNEA a 3-a

Actele de stare civilă
Referințe (1)

Starea civilă

Art. 98. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă.

Dovada stării civile

Art. 99. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Starea civilă se dovedește prin actele de naștere, căsătorie și deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice și fac dovada, până la înscrierea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale ofițerului de stare civilă și, până la proba contrară, pentru celelalte mențiuni. Reviste (4), Doctrină (4)

(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei persoane este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Reviste (4), Doctrină (4)

(4) Dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit o anumită stare civilă a unei persoane, iar printr-o hotărâre judecătorească ulterioară este admisă o acțiune prin care s-a contestat starea civilă astfel stabilită, prima hotărâre își pierde efectele la data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă

Art. 100. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Modele (2)

(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(2) Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziției primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă. Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată și o acțiune de modificare a stării civile, admisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea unui act de stare civilă, precum și înregistrarea făcută în temeiul unei asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civilă, precum și înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă

Art. 101. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (7), Modele (2)

Anularea, completarea, modificarea și rectificarea unui act de stare civilă sau a unei mențiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă ori, după caz, prin dispoziție a primarului, se înscriu numai prin mențiune pe actul de stare civilă corespunzător. În acest scop, hotărârea judecătorească rămasă definitivă se comunică de îndată, din oficiu, de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului.

Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent

Art. 102. - Reviste (7), Doctrină (6)

Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuțiile de ofițer de stare civilă, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate, afară de cazul în care beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calități. Jurisprudență, Reviste (1)

Alte mijloace de dovadă a stării civile

Art. 103. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanței judecătorești, prin orice mijloace de probă, dacă:

a) nu au existat registre de stare civilă; Reviste (1), Doctrină (1)

b) registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau a extrasului de pe actul de stare civilă;

d) întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dispoziția cuprinsă în art. 416 alin. (2) C. civ.. instituie în sarcina agentului instrumentator obligația de atrimite din oficiu ocopie aînscrisului autentic serviciului public comunitar local de evidență apersoanelor, respectiv primăriei competente – adică, așa cum rezultă din prevederile referitoare la actele de stare civilă, art. 98-103 C. civ.., serviciului/primăriei la care afost întocmit actul de naștere al copilului – pentru ase face cuvenita mențiune în registrul de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția stării civile. Art. 98 noul C. civ. conține definiția legală a stării civile și face, în primul rând, referire la natura juridică de drept personal nepatrimonial a acestui mijloc de individualizare a persoanei fizice. În același timp este evidențiat conținutul complex al stării civile, care este format dintr-o sumă de calități personale. 
    Ca drept subiectiv de individualizare starea civilă îi conferă oricărei persoane fizice următoarele prerogative: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, art. 82 C. civ.. vorbește despre „dreptul la nume”, art. 86 C. civ.. despre „dreptul la domiciliu și reședință”, iar art. 98 C. civ.., care conține definiția stării civile, arată ca aceasta este „dreptul persoanei de ase individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Starea civilă este mijlocul juridic de individualizarea a persoanei fizice prin reunirea calităților personale cărora legea le conferă această semnificație. Starea civilă are un conținut complex, care poate fi analizat din două puncte de vedere: mijloc de individualizare a oricărei persoane fizice și sumă a unor calități relevante aparținând persoanei fizice determinate (E. Chelaru, op. cit., p. 92). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dispoziția cuprinsă în art. 416 alin. (2) C. civ.. instituie în sarcina agentului instrumentator obligația de atrimite din oficiu ocopie aînscrisului autentic serviciului public comunitar local de evidență apersoanelor, respectiv primăriei competente – adică, așa cum rezultă din prevederile referitoare la actele de stare civilă, art. 98-103 C. civ.., serviciului/primăriei la care afost întocmit actul de naștere al copilului – pentru ase face cuvenita mențiune în registrul de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Reviste:
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Opinii referitoare la concursul dintre unele dispoziții ale Codului civil (Legea nr. 287/2009) și diverse reglementări ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Forța probantă a înscrisurilor autentice
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului civil actual
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Modele:
Acțiune în anularea, modificarea sau completarea unui act de stare civilă
Acțiuni privind actele de stare civilă
Cerere pentru înregistrarea nașterii după trecerea unui an de la naștere.
Acțiune în rectificarea a unei înregistrări în registrul de stare civilă (contencios administrativ) .
;
se încarcă...