Actele de înstrăinare și de grevare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Actele de înstrăinare și de grevare

Art. 346. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunurile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalități de publicitate. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obișnuite. Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 346 noul C. civ. instituie olimită legală aprezumției mandatului tacit reciproc, statuând că actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale, având ca obiect bunurile mobile sau imobile (subl.ns.) comune, nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți, cu excepția bunurilor mobile comune acăror înstrăinare, cu titlu oneros, nu este supusă anumitor formalități de publicitate și adarurilor obișnuite. Precizăm că art. 35 alin. (2) teza aII-a Codul familiei. nu raporta limitele legale decât la situația imobilelor (terenuri sau construcții). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul funcționează potrivit canoanelor Codului civil (art. 34 din Legea nr. 71/2011), cu distincțiile referitoare la puterile de gestiune asupra bunurilor comune – principiul este acela al gestiunii paralele (concurente), cu abateri în ambele sensuri, al gestiunii comune (conjuncte) și al gestiunii exclusive, art. 345, art. 346 C. civ.. – iar cât privește bunurile proprii, cu dreptul fiecărui soț de afolosi, de aadministra și de adispune liber de aceste bunuri, dar în condițiile legii (art. 342 C. civ..). Prezumția mandatului tacit reciproc între soți afost repudiat; rațiunile sale nu își mai găseau rostul în condițiile abandonării principiului gestiunii comune abunurilor comunitare în favoarea principiului gestiunii paralele. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În privința actelor de conservare, de folosință și de administrare abunurilor comune, regula este gestiunea paralelă abunurilor, realizată de oricare dintre soți, în sensul că fiecare soț are aceleași puteri asupra bunurilor comune – art. 345-346 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Gestiunea comună (cogestiunea) 
    1.1. Caracteristici. În general, acest mecanism de gestiune presupune că actele asupra bunurilor comune se săvârșesc de cei doi soți împreună, fiind deci necesar întotdeauna consimțământul amândurora – A+B. Sistemul asigură coeziunea patrimonială dintre soți, pentru că, prin ipoteză, toate deciziile se iau în comun de cei doi soți (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 229). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Astfel, norma din art. 346 NCC constituie o menținere a meca­nismului gestiunii colective în privința actelor de înstrăinare și de grevare, mecanism întemeiat pe acordul ambilor soți. 
    În ceea ce privește forma pe care trebuie să o îmbrace acordul soților, legea nu cuprinde nicio prevedere. Ca atare, acordul poate fi expres (în formă scrisă sau verbal) ori tacit, cu condiția ca acesta să fie neîndoielnic, lipsit de echivocitate. Se exceptează actele de dispoziție referitoare la bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni, cu privire la care art. 349 alin. (1) NCC prevede expres forma scrisă a consimțământului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Reviste:
Când nu știi ce garantezi: despre cauza cauțiunii reale (IV)
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Despre contractul de ipotecă (II)
Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
O nouă perspectivă asupra mandatului în reglementarea actualului Cod civil
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Modele:
Acțiune în anularea înstrăinării unui teren sau construcții, bun comun, de către unul singur dintre soți.
;
se încarcă...