Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Despre regimul matrimonial în general -
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei

Art. 316. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (8)

(1) În mod excepțional, dacă unul dintre soți încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soț poate cere instanței de tutelă ca, pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimțământul său expres. Durata acestei măsuri poate fi prelungită, fără însă a se depăși în total 2 ani. Hotărârea de încuviințare a măsurii se comunică în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară sau mobiliară, după caz. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătorești sunt anulabile. Dreptul la acțiune se prescrie în termen de un an, care începe să curgă de la data când soțul vătămat a luat cunoștință de existența actului. Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile pe care fiecare dintre soți le are, potrivit regimului matrimonial, pot suferi modificări, sub aspectul întinderii acestora, în dublu sens. 
    Astfel, pe de oparte, ne putem afla în prezența unei lărgiri aacestora, de proveniență convențională (art. 314 noul C. civ. – situație în care un soț poate da mandat celuilalt soț în vederea reprezentării pentru exercitarea drepturilor pe care primul le are) sau judiciară (art. 315 noul C. civ. – ipoteză care se reține atunci când unul dintre soți, aflându-se în imposibilitate de a-și manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă încuviințarea, prin hotărâre, de a-l reprezenta în exercitarea drepturilor pe care primul soț le are, prin hotărâre stabilindu-se, totodată, și condițiile, limitele și perioada de valabilitate aacestui mandat). Mandatul judiciar va înceta, ca regulă, dacă soțul reprezentat nu se mai află în imposibilitatea de a-și manifesta voința sau dacă este numit un tutore ori, după caz, un curator. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Polisemantica termenului „familie” este chiar mai pronunțată în cuprinsul dispozițiilor Cărții aII-a, „Despre familie”: art. 316 C. civ.. face vorbire despre actele de dispoziție ale unuia dintre soți care pun în pericol grav „interesele familiei”, art. 321-324 C. civ.. stabilesc regimul juridic al „locuinței familiei”, art. 452 lit. b) C. civ.. enunță cerința creșterii și educării copilului într-un „mediu familial” ca unul din principiile adopției, art. 461 C. civ.. instituie condiții morale și garanții materiale privind „familia adoptatoare”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    8.Autorizarea judiciară – este prevăzută de art. 316 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Domeniul temporal. Conform art. 29 LPA, „Dispozițiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele juridice care pun în pericol grav interesele familiei sunt săvârșite de unul dintre soți după această dată”. 
    2. Natura măsurii. Prin aceste dispoziții se instituie o veritabilă limită cu caracter judiciar a dreptului unuia dintre soți de a dispune singur de anumite bunuri, chiar și în situația în care regimul matrimonial concret aplicabil i-ar conferi acest drept. Astfel, în cadrul regimurilor comunitare se extinde practic domeniul de aplicare al regulii cogestiunii bunurilor comune; (spre exemplu, dacă în situație normală unul dintre soți ar fi putut dispune singur de un bun mobil comun, prin aplicarea acestei măsuri se condiționează valabilitatea actului juridic de dispoziție având ca obiect respectivul bun de existența consimțământului ambilor soți). Mai mult, în cadrul regimului separației de bunuri limita poate părea și mai frapantă, pentru că soțul proprietar exclusiv nu mai poate dispune singur și discreționar de acele bunuri determinate prin hotărârea judecătorească, instituindu-se regula cogestiunii, deși aceasta este specifică regimurilor comunitare (a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 168). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Caracterul excepțional al măsurii. „În mod excepțional, dacă unul dintre soți încheie acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soț poate cere instanței de tutelă ca, pentru o perioadă determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să poată fi exercitat numai cu consimțământul său expres” – dispune art. 316 alin. (1) teza I C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Reviste:
Considerații privind adaptarea regimului matrimonial în situații de criză conjugală
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Contractul de împrumut
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soți, în cazul încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei
;
se încarcă...