Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Instrucțiunea privind completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare", aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului și bugetele locale din 04.07.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 iulie 2011 până la 31 decembrie 2013, fiind abrogat prin Ordin 2005/2013 și înlocuit de Instrucțiuni 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Deschiderea creditelor bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului și bugetele locale se efectuează lunar, prin utilizarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Completarea formularului "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează cu respectarea următoarelor precizări:

a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul cererii pentru deschiderea de credite bugetare atribuit de instituția publică inițiatoare;

b) în rubrica "Data" se înscrie data emiterii documentului;

c) în rubrica "Cu drept de utilizare" se înscrie luna (în litere) și anul (în cifre) pentru care se solicită deschiderea creditelor bugetare;

d) în rubrica "Ordonator principal de credite" se înscrie denumirea completă a instituției publice inițiatoare;

e) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al instituției publice inițiatoare;

f) în rubrica "Cont credite bugetare deschise" se înscrie codul contului contabil de credite bugetare deschise și repartizate, care se completează astfel:

• "01" - pentru bugetul de stat;

• "02" - pentru bugetul local;
• "03" - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat;
• "05" - pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
• "06" - pentru bugetul Trezoreriei Statului;
• "08" - pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz;

g) în rubrica "deschis la Trezoreria" se înscrie:

- "Centrala" - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

- denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unității administrativ-teritoriale - pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele locale;

h) în rubrica "Secțiunea" se înscrie "SF" pentru deschiderea creditelor bugetare de la secțiunea de funcționare sau "SD" pentru deschiderea creditelor bugetare de la secțiunea de dezvoltare, după caz. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetele locale;

i) în rubrica "Capitol" se înscrie în cifre codul capitolului de cheltuială bugetară, conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările și completările ulterioare;

j) în rubricile "Subcapitol", "Paragraf", "Articol" și "Alineat" se înscrie în cifre codul atribuit subcapitolului, paragrafului, articolului și alineatului, conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005. Această rubrică se completează numai pentru creditele bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale;

k) în rubrica "Titlul" se înscrie în cifre codul atribuit titlului de cheltuială bugetară, conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005;

l) în coloana "Suma" se înscriu în cifre sumele solicitate pentru a fi deschise din bugetul aprobat al instituției publice inițiatoare;

m) în rubrica "ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE", urmată de "L.S", se semnează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții, potrivit legii, și se imprimă amprenta ștampilei;

n) în rubrica "Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD" se semnează și se ștampilează de către persoanele care aplică viza pentru controlul financiar preventiv propriu și/sau pentru controlul financiar preventiv delegat, după caz. Pe exemplarul nr. 1 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare se aplică o singură viză, respectiv numai viza pentru control financiar preventiv delegat sau în cazul în care la nivelul instituției publice nu se exercită acest control se aplică viza pentru control financiar preventiv propriu. Semnăturile persoanelor îndreptățite să aplice viza pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică la nivelul ordonatorului principal de credite;

o) în rubrica "M.F.P. Direcția", urmată de "Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care avizează deschiderea creditelor bugetare potrivit atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Finanțelor Publice, suma (în cifre), data (în cifre) și se semnează de către conducătorul direcției sau de persoana împuternicită în acest scop, cu excepția cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Trezoreriei Statului pentru care această rubrică nu se completează;

p) în rubrica "M.F.P. Direcția", urmată de "Aprobăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care aprobă deschiderea creditelor bugetare, suma (în cifre), data (în cifre) și se semnează de către conducătorul direcției sau de persoana împuternicită în acest scop și se imprimă amprenta ștampilei;

r) în rubrica "Trezoreria", urmată de "Avizăm deschiderea creditelor bugetare în sumă de", se înscrie denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului care avizează deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, suma (în cifre), data (în cifre) și se semnează de către trezorierul-șef în cazul Activității trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau de către șeful de administrație adjunct trezorerie ori altă persoană împuternicită în acest scop și se imprimă amprenta ștampilei.

Art. 3. -

Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc în două exemplare, care se semnează de către ordonatorii principali de credite sau de înlocuitorii lor de drept ori de alte persoane împuternicite în acest scop potrivit legii și se avizează pentru control financiar preventiv delegat și/sau control financiar preventiv propriu, după caz.

Art. 4. -

(1) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aprobate în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se prezintă Ministerului Finanțelor Publice începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.

(2) La nivelul Ministerului Finanțelor Publice, cererile pentru deschiderea de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se avizează de Direcția generală de programare bugetară, cu excepția cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale.

(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale se avizează de către persoanele din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cărora le-au fost delegate aceste atribuții.

(4) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și bugetul Trezoreriei Statului se aprobă de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. În vederea aprobării, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică verifică încadrarea în disponibilitățile de credite bugetare aprobate și semnăturile prevăzute de formular ale persoanelor îndreptățite. Pentru vizele pentru control financiar preventiv delegat sau control financiar preventiv propriu, după caz, se verifică numai existența acestora.

(5) Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale se prezintă pentru avizare unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care unitățile administrativ- teritoriale au conturile deschise, începând cu data de 25 a lunii anterioare perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite.

(6) Compartimentele de specialitate cu atribuții privind propunerea spre avizare/aprobare a exemplarului nr. 1 al cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților Trezoreriei Statului și persoanele cu atribuții privind semnarea acestuia se stabilesc prin proceduri interne.

Art. 5. -

(1) Exemplarul nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se reține de către instituția publică inițiatoare, iar răspunderea pentru situațiile în care datele înscrise în acest exemplar diferă de cele cuprinse în exemplarul nr. 1 revine exclusiv acesteia. Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, au răspunderea prelucrării informațiilor conținute în exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare.

(2) Compartimentele de specialitate cu atribuții privind fundamentarea și întocmirea cererilor pentru deschiderea creditelor bugetare și persoanele cu atribuții privind semnarea exemplarului nr. 2 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare care se prezintă la viza pentru control financiar preventiv propriu sau control financiar preventiv delegat, după caz, și se supun aprobării ordonatorului principal de credite se stabilesc prin proceduri proprii, elaborate la nivelul instituțiilor publice. Exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare se semnează la nivelul instituțiilor publice care solicită deschiderea de credite numai de către persoanele prevăzute în formular.

Art. 6. -

Deschiderea creditelor bugetare din bugetul local se efectuează distinct pentru creditele bugetare aprobate la secțiunea de funcționare și, respectiv, pentru creditele bugetare aprobate la secțiunea de dezvoltare, prin completarea câte unui formular din "Cererea pentru deschiderea de credite bugetare" pentru fiecare secțiune.

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică va înștiința ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de aceștia printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare, întocmită potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni. Comunicarea privind deschiderea de credite bugetare împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite bugetare constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a creditelor bugetare deschise.

(2) Unitățile Trezoreriei Statului vor elibera instituțiilor publice extrase de cont aferente creditelor bugetare deschise. Extrasele de cont împreună cu exemplarul nr. 2 al cererii pentru deschiderea de credite constituie documente justificative pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a creditelor bugetare deschise.

Art. 8. -

(1) Formularul "Cerere pentru deschidere de credite bugetare" aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, se generează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este distribuit ordonatorilor principali de credite gratuit de Ministerul Finanțelor Publice și/sau de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa: www.mfinante.ro

(2) Formularul "Cerere pentru deschidere de credite bugetare" poate fi generat și cu ajutorul aplicațiilor informatice ale instituțiilor publice, cu condiția respectării cel puțin a elementelor din modelul aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și completările ulterioare, și a precizărilor art. 2.

ANEXĂ la instrucțiuni

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală ........................................

Comunicare privind deschiderea de credite bugetare

Ministerul ............................

Vă comunicăm că la data de .....................au fost deschise pe numele instituției dumneavoastră următoarele credite bugetare:

Nr./Data cererii pentru
deschidere de credite
Suma
- lei -
Cont bugetar Capitol Subcapitol* Paragraf* Titlu Articol, alineat *

* Se completează pentru Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale.

Director general,
.......................

;
se încarcă...