Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 05.07.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2011 până la 01 septembrie 2013, fiind abrogat prin Ordin 2217/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, are la bază următoarele principii:

a) prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că funcționarul public este nevinovat atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaște dreptul funcționarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) celeritatea procedurii, ce presupune obligația Comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină;

e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege și cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

g) unicitatea sancțiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al Comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină.

Art. 2. -

(1) Comisia de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) atribuții administrative;

b) atribuții funcționale.

(2) Comisia de disciplină are următoarele atribuții administrative:

a) alege președintele Comisiei de disciplină, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină;

c) întocmește procese-verbale, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) întocmește rapoarte, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu votul majorității membrilor comisiei;

c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care aceasta a fost contestată la președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

Președintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) stabilește locul, data și ora când au loc ședințele Comisiei de disciplină;

b) conduce ședințele Comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea Comisiei de disciplină și a secretarului acesteia;

d) reprezintă Comisia de disciplină în fața președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a altor autorități sau instituții publice, a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. -

(1) Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) primește și înregistrează în registrul de evidență sesizarea referitoare la fapta funcționarului public, precum și toate documentele adresate Comisiei de disciplină;

b) înaintează președintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în registrul de evidență al Comisiei de disciplină;

c) convoacă, la cererea președintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, funcționarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea și persoanele care urmează să fie audiate;

d) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină;

e) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplină și le înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

f) ține evidențele sesizărilor și ale rapoartelor și efectuează alte lucrări necesare în vederea desfășurării activității Comisiei de disciplină;

g) asigură transmiterea corespondenței Comisiei de disciplină.

(2) Secretarul Comisiei de disciplină are obligația să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea cronologică a sosirii, în registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină și să le prezinte președintelui Comisiei de disciplină în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.

(3) În cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfășurarea lucrărilor, acesta are obligația să anunțe președintele cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea ședințelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

(4) Președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluție scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale.

(5) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină, precum și întocmirea întregii corespondențe a Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei.

(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină și distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la ședință sunt obligați să anunțe președintele comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea lucrărilor. În această situație, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii supleanți. În cazul în care din motive obiective președintele Comisiei de disciplină nu poate participa la ședință, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, președintele urmând a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.

(7) În cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5. -

(1) Sesizarea se adresează Comisiei de disciplină în situația în care este îndreptată împotriva următorilor funcționari publici:

a) directori generali și directori generali adjuncți, directori și directori adjuncți, șefi de serviciu și șefi de birou din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) funcționari publici de execuție din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) directori executivi și directori executivi adjuncți din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, cu excepția persoanelor cu funcții publice de conducere specifice de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București;

d) șefi de administrație și șefi de administrație adjuncți din cadrul administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii;

e) șefi de administrație și șefi de administrație adjuncți din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, cu excepția șefilor de administrație adjuncți - trezorerie și contabilitate publică -, din cadrul administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București;

f) directori și directori adjuncți din cadrul aparatului central al Autorității Naționale a Vămilor;

g) directori executivi și directori executivi adjuncți ai direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale și ai Direcției pentru Accize și Operațiuni Vamale a Municipiului București; Modificări (1)

h) persoanele cu funcții de conducere din cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare, cu excepția șefilor de serviciu și a șefilor de birou;

i) comisari șefi secție, comisari șefi secție adjuncți ai secțiilor județene și ai secției municipiului București.

(2) Pentru faptele săvârșite în perioada în care funcționarii publici au fost supuși mobilității conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, competența de soluționare a sesizărilor formulate împotriva acestora aparține Comisiei de disciplină.

(3) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului structurii/compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată sau unei comisii de disciplină necompetentă, acesta are obligația să o transmită de îndată Comisiei de disciplină.

(4) În cazuri justificate, Comisia de disciplină își poate desfășura lucrările și în afara sediului aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6. -

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) primul-ministru, ministrul finanțelor publice, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori comisarul general al Gărzii Financiare, după caz;

b) conducătorul compartimentului/direcției (generale) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care efectuează, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, operațiuni de control, verificare și monitorizare a activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată;

d) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă elementele și să respecte condițiile prevăzute de art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplină și prin rezoluție scrisă, în situația în care din documentele anexate rezultă toate elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care sesizarea este primită de o altă persoană/structură decât secretariatul Comisiei de disciplină, aceasta se depune de către persoana/structura care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplină, care are obligația să o înregistreze și să o prezinte de îndată președintelui acesteia.

(5) În cazul în care sesizarea nu privește un funcționar public dintre cei prevăzuți la art. 5, Comisia de disciplină va analiza sesizarea și o va redirecționa către instituția din care face parte funcționarul public sesizat, cu înștiințarea persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 7. -

(1) Președintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea și va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de președintele Comisiei de disciplină.

(3) Citația este individuală și va cuprinde, sub sancțiunea nulității, elementele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru primul termen de prezentare în fața Comisiei de disciplină, citația va fi comunicată împreună cu un exemplar al sesizării, precum și cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(5) În situația în care Comisia de disciplină consideră că funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, aceasta va întocmi un raport prin care va propune interzicerea accesului acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau mutarea temporară a acestuia în cadrul altui compartiment ori altei structuri a instituției publice sau, după caz, suspendarea raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8. -

Funcționarul public a cărui faptă se cercetează se înfățișează personal în fața Comisiei de disciplină. Funcționarul public își poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9. -

(1) La primul termen, Comisia de disciplină verifică îndeplinirea următoarelor condiții:

a) dacă a fost sesizată de o persoană care avea competențe în acest sens, potrivit art. 6 alin. (1);

b) dacă sesizarea cuprinde elementele și îndeplinește condițiile prevăzute în art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sesizarea este clasată în cazul în care Comisia de disciplină constată următoarele:

a) sesizarea nu a fost depusă în termen de maximum 1 an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevăzute în art. 28 alin. (1) lit. a)-c), f) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) funcționarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) sesizarea privește același funcționar public și aceeași faptă săvârșită în aceleași circumstanțe pentru care s-a desfășurat procedura de cercetare administrativă și s-a propus aplicarea unei sancțiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) În situația în care Comisia de disciplină constată că nu a intervenit niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (2), poate începe cercetarea abaterii disciplinare. În situația în care pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplină solicită funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată, persoanelor indicate în sesizare sau celui care a formulat sesizarea, după caz, să le depună până la următorul termen.

(4) În procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabilește, în mod obligatoriu, termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate atât în fața comisiei, cât și în fața persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dar nu mai târziu de termenul-limită la care Comisia de disciplină administrează probele.

Art. 10. -

(1) Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcționarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror alte persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea cazului, dacă este cazul;

d) audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condițiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, dacă consideră necesar;

e) culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

f) administrarea probelor propuse de părți, precum și a celor solicitate de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

g) dezbaterea cazului.

Art. 11. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...