Agenția Națională Antidoping - ANAD

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de apel din 23.06.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2011 până la 31 ianuarie 2013, fiind abrogat prin Ordin 38/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, organizează procedura de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, denumită în continuare Lege, în conformitate cu dispozițiile art. 60 și 63 din aceeași lege.

Art. 2. -

Procedura soluționării contestațiilor se desfășoară în fața Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 12 din Lege.

CAPITOLUL II Organizare

Art. 3. -

(1) Comisia este formată din 7 membri, reprezentanți ai autorităților guvernamentale și ai organizațiilor neguvernamentale, desemnați de către acestea, după cum urmează:

a) 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului;

b) un reprezentant al Ministerului Justiției;

c) un reprezentant al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret;

d) 2 reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român;

e) un reprezentant al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

(2) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 4. -

(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la solicitarea Agenției.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri.

Art. 5. -

Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o bună reputație și pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări;

e) să aibă studii superioare juridice cu durată stabilită de lege, atestate în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații:

a) prin renunțarea la calitatea de membru;

b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorități/organizații;

c) prin revocare de către autoritățile/organizațiile care i-au desemnat;

d) ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor ce le revin, stabilite prin lege și prin prezentul regulament;

e) prin efectul prevederilor art. 9 alin. (5);

f) prin deces.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. -

(1) Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei, activitatea de secretariat este asigurată de către un angajat al Agenției anume desemnat prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Secretarul Comisiei nu are calitatea de membru și nu are drept de vot.

CAPITOLUL III Funcționare

Art. 8. -

Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției și nu sunt publice.

Art. 9. -

(1) Comisia este legal întrunită în prezența a cel puțin 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.

(2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 7 zile calendaristice.

(3) Decizia adoptată este obligatorie. În situația în care sunt opinii separate, acestea vor fi menționate în procesul-verbal al ședinței, ca anexă la decizie.

(4) Membrii Comisiei își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția celor absenți și a celor care au votat împotriva unei decizii și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(5) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în cazul în care acesta absentează nemotivat la mai mult de 3 ședințe consecutive la care este convocat potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 10. -

Convocarea membrilor Comisiei se face prin poștă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei. Confirmarea de primire poate fi făcută și telefonic. Prin grija secretariatului, se va transmite fiecărui membru invitația de participare.

Art. 11. -

Pentru fiecare apel înregistrat conducerea ședințelor va fi încredințată unui președinte, numit în continuare președinte de caz, ales cu votul majorității membrilor prezenți înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel. În cazul în care la una dintre ședințe președintele de caz nu va fi prezent, conducerea ședinței va fi asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

Art. 12. -

Președintele de caz are următoarele atribuții principale în legătură cu respectivul caz:

a) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședinței;

b) conduce ședința;

c) coordonează activitatea Comisiei și a secretariatului acesteia;

d) reprezintă Comisia în fața altor autorități ori instituții publice, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice.

Art. 13. -

(1) Pentru fiecare apel soluționat de Comisie se întocmește un proces-verbal care se consemnează în registrul de procese-verbale. Fiecare proces-verbal se semnează de către membrii prezenți la ședință, de către contestator sau intimat ori de reprezentanții acestora, precum și de secretar. Dacă părțile sunt asistate de avocați, procesul-verbal va fi semnat și de aceștia. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretarul Comisiei.

(2) Refuzul semnării procesului-verbal de către contestator se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se atestă prin semnătura membrilor prezenți.

Art. 14. -

(1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia.

(2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuții principale:

a) înregistrarea apelului;

b) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, numită în continuare Comisia de audiere;

c) convocarea membrilor Comisiei, a contestatorului, a reprezentantului Comisiei de audiere, a Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau a Agenției, după caz, precum și, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate;

d) punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentației aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

e) redactarea procesului-verbal de ședință și a deciziei pronunțate;

f) comunicarea deciziei contestatorului, clubului la care acesta este legitimat, intimatului, Agenției, federației sportive naționale de specialitate, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale de specialitate, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping, după caz;

g) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 13;

h) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președintele de caz sau în absența acestuia de înlocuitorul său.

Art. 15. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia pronunță decizii, sub semnătura președintelui de caz, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Comisiei

Art. 16. -

Comisia are următoarele atribuții principale:

a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată;

b) analizează cauza pe fond;

c) dispune menținerea, modificarea sau anularea deciziilor Comisiei de audiere, ale Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic ori ale Agenției, după caz;

d) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a cauzei pentru care a fost sesizată.

CAPITOLUL V Confidențialitatea informațiilor

Art. 17. -

(1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum și la orice informație la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăție și/sau a sancțiunilor.

(2) Membrii Comisiei semnează declarații de confidențialitate.

(3) Membrii Comisiei au obligația de a se abține de la participarea la soluționarea unui apel în situația unui conflict de interese și de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalți membri ai Comisiei.

(4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înțelege situația sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activității sale în această calitate afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în soluționarea unui apel.

CAPITOLUL VI Procedura de soluționare a apelurilor

Art. 18. -

(1) Procedura de soluționare a apelurilor se desfășoară într-un interval de 45 de zile calendaristice, calculat de la data stabilită pentru prima ședință, cu respectarea următoarelor principii:

a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială;

b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa;

c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată și comunicată.

(2) În cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile.

Art. 19. -

(1) Comisia este competentă să soluționeze apelurile declarate împotriva:

a) deciziilor Comisiei de audiere, referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 2 din Lege;

b) deciziilor Comisiei de audiere, luate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din Lege;

c) deciziilor pronunțate de Comisia de audiere, date cu încălcarea competenței materiale a acesteia;

d) deciziilor Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca pe o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform art. 28 alin. (4) și (7) din Lege;

e) deciziilor de a nu acționa în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping după o investigație, conform art. 29 din Lege;

f) deciziilor de suspendare provizorie dispusă conform art. 31 din Lege;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...