Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță | Ordonanță de urgență 66/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contestarea titlurilor de creanță emise pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli -
SECȚIUNEA a 2-a

Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, și trebuie să conțină următoarele elemente: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) datele de identificare a contestatarului;

b) obiectul contestației;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila, în cazul persoanelor juridice. Jurisprudență

(2) Dovada calității de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(3) Obiectul contestației administrative îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanței bugetare care reprezintă titlu de creanță. Jurisprudență

(4) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Contestația administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru. Jurisprudență

Art. 48. -

(1) În situația în care autoritatea publică emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, să completeze contestația. Jurisprudență

(2) În cazul în care contestatarul nu se conformează obligației impuse la art. 47 alin. (2), contestația va fi respinsă fără a se proceda la analizarea fondului.

Art. 49. - Jurisprudență

(1) Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia.

(2) Prin retragerea contestației, contestatarul nu pierde dreptul de a înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Art. 50. - Jurisprudență

(1) Autoritatea publică emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz. Jurisprudență

(2) Autoritatea publică competentă cu soluționarea contestației poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluționare atunci când:

a) structura de control care a efectuat activitatea de verificare prevăzută la art. 21 a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni, a cărei constatare ar avea o influență hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedura administrativă;

b) soluționarea cauzei depinde în tot sau în parte de existența sau inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți.

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.

(4) În cazul admiterii contestației, se decide anularea titlului de creanță atacat și, după caz, emiterea unui nou titlu, care va avea în vedere strict considerentele deciziei. Jurisprudență

(5) Prin soluționarea contestației nu se poate crea contestatarului o situație mai grea în propria sa cale de atac. Jurisprudență

(6) Decizia autorității se va comunica debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la pronunțare. Jurisprudență

(7) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță. Jurisprudență

(8) Prevederile alin. (7) nu aduc atingere dreptului contestatarului sau al împuternicitului acestuia de a cere suspendarea executării titlului de creanță, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (1)

(9) Instanța competentă poate suspenda executarea dacă se depune o cauțiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Jurisprudență

(2) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În mod judicios judecătorul fondului aconstatat că reclamanta nu aurmat procedura administrativă prevăzută de dispozițiile art. 46 alin. (1) și art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011, act normativ în vigoare la data emiterii actului administrativ contestat și care reglementează, în procedura de constatare aneregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene, omodalitate specifică de întocmire aactelor de control și de atacare aacestora, anterior sesizării instanței de judecată. [ Mai mult... ] 

.....
    Astfel, conform prevederilor legale menționate, împotriva titlului de creanță, reprezentat de Nota de constatare aneregulilor și de stabilire acorecțiilor financiare, se poate formula contestație administrativă în termen de maximum 30 de zile de la comunicare, iar potrivit art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, decizia pronunțată în soluționarea contestației poate fi atacată de către contestator la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 66/2011:
Domeniul de aplicare
Definirea unor termeni
Reguli generale și principii
Reguli în materia conflictului de interese
Dispoziții generale
Soluționarea contestațiilor administrative împotriva titlurilor de creanță
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
Drept procesual civil. Excepție de inadmisibilitate. Neîndeplinire procedură administrativă prealabilă/Civil processual right. Inadmissibility exception. Failure to comply with the prior administrative procedure
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...