Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și de stimulare a mediului de afaceri, prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii și prin îmbunătățirea accesului acestora la finanțare,

având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce privește reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare și accesul limitat al întreprinderilor mici și mijlocii la creditare și garantare și, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici și mijlocii,

pentru menținerea activității și a locurilor de muncă în rândul întreprinderilor mici și mijlocii și creșterea competitivității lor, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, cauzate de dificultățile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen scurt în vederea desfășurării activității, în vederea reducerii arieratelor sectorului întreprinderilor mici și mijlocii de către stat,

considerând că situația economică este una excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente, care să vizeze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la garantare și creditare, în cadrul unui program de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii prin acordarea unei linii de credit cu dobândă subvenționată și, după caz, garantată parțial de stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare programul, program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilități de subvenționare parțială a dobânzilor și, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituțiile de credit.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare și de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parțial subvenționată și, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obținerea de finanțări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfășurării activității, cu posibilitatea prelungirii în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, fără a depăși durata programului.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

b) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit finanțatoare și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituția de credit finanțatoare și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit finanțatoare;

c) garant - statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

d) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;

e) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției; Modificări (1)

f) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului și/ori a dobânzilor aferente contractului de credit de către beneficiarul programului;

g) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit finanțatoare de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

h) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice; Referințe (1)

i) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare și finanțării anuale a capitalului necesar programului;

j) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

k) dobândă parțial subvenționată - alocația financiară nerambursabilă acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata parțială a dobânzii aferente creditului contractat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanța fiind integral recuperată;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârâți, cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și instituția de credit parteneră;

d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier;

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.);

g) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

h) prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale pentru cel puțin 40% din valoarea creditului; Modificări (1)

i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;

j) respectă prevederile alin. (2).

(2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

a) cheltuieli privind aprovizionarea, producția, desfacerea;

b) cheltuieli privind executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii;

c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;

e) cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli asimilate;

f) plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

g) alte costuri de operare.

(3) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție și activitățile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, eligibile în cadrul programului.

(2) În exercitarea atribuțiilor delegate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului.

(3) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii.

(4) Plafonul anual al garanțiilor ce pot fi acordate în condițiile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenționează parțial dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituțiile de credit, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Prin legea bugetului de stat, se vor aloca în fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subvenționarea parțială a dobânzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu instituția de credit în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(3) Bugetul total maxim al subvenției acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subvenției se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinație.

Art. 6. -

(1) Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

(2) Măsurile de subvenționare a dobânzii prevăzute în prezenta ordonanță de urgență fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, și de legislația națională în domeniu.

CAPITOLUL III Finanțarea și garantarea

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă cu următoarele facilități:

a) dobânda parțial subvenționată - subvenția acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

b) garanții în numele și în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit. Garanția în numele și în contul statului se acordă numai în situația în care beneficiarul programului nu dispune de garanții suficiente pentru accesarea liniei de credit.

(2) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenționată și, după caz, cu garanție de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit.

(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(4) I.M.M.-urile vor plăti lunar partea din dobândă care le revine în baza contractului de credit, urmând ca, în baza convenției de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. și instituția de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituției de credit partenere subvenția de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Subvenționarea parțială a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație, iar garanțiile în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Art. 8. -

(1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanțiilor în cadrul programului, precum și pentru finanțarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.

(2) Sursele fondului de risc sunt:

a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului;

b) sumele recuperate de Agenția Națională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanțiilor plătite de către Ministerul Finanțelor Publice;

c) obligațiile fiscale accesorii calculate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și aplicate creanțelor rezultate din plata garanțiilor în cadrul programului;

d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului;

e) în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garanțiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocațiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014.

(3) Sumele aflate în fondul de risc constituit în cadrul programului sunt destinate achitării de către Ministerul Finanțelor Publice a obligațiilor de plată a valorii de executare a garanțiilor către instituțiile de credit.

(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum și înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(5) Disponibilitățile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabilește la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

(6) Disponibilitățile aflate în fondul de risc la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul de stat, în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitățile rămase în fondul de risc la sfârșitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeași destinație, pe perioada derulării programului.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu dobândă parțial subvenționată și, după caz, cu garanție de stat.

(2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o garanție reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Art. 10. -

(1) Cel puțin unul dintre administratorii, acționarii sau asociații beneficiarului programului, precum și întreprinzătorul persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puțin un angajament personal creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului, cu renunțarea la beneficiul de discuțiune și diviziune.

(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

CAPITOLUL IV Executarea garanțiilor, recuperarea facilităților, monitorizarea și raportarea ajutorului de minimis

Art. 11. -

(1) Instituția de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanției, în condițiile programului.

(2) Sumele rezultate din executarea garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin program în numele și în contul statului se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul de risc prevăzut la art. 8, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., raportează și monitorizeză ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006. În cazul în care, ulterior acordării subvenției de dobândă, se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de minimis, A.I.P.P.I.M.M. calculează sumele datorate și emite decizia de recuperare a acestora conform procedurilor de recuperare în materia ajutorului de stat și în conformitate cu legislația privind ajutorul de stat.

(2) Decizia de recuperare întocmită de A.I.P.P.I.M.M., prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, decizia de recuperare se comunică debitorului, care are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

(4) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată.

(5) Titlul executoriu prevăzut la alin. (4), împreună cu dovada comunicării acestuia, se transmite de îndată organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului.

(6) Deciziile de recuperare se pot contesta la organul emitent, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) După efectuarea plății prevăzute la art. 11 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.

(8) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (7), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate.

(9) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(10) Contractele de garantare constituie titluri executorii.

(11) Pentru sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii inclusiv.

(12) Garanțiile prevăzute la art. 9 și 10 se execută de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 13. -

Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. -

(1) Sumele încasate ca urmare a punerii în executare a deciziei prevăzute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

(2) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare și, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de gaj fără deposedare prevăzut la art. 9 se fac venit la fondul de risc.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 15. -

(1) A.I.P.P.I.M.M., în calitate de autoritate de implementare, are obligația de a asigura aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfășurarea și efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 martie pentru anul anterior.

(2) În termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora și vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Borbely Karoly,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 29 iunie 2011.

Nr. 60.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...