Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;

- alocarea pentru România a sumei de 181 de milioane CHF, reprezentând contribuția financiară nerambursabilă elvețiană pentru o perioadă de angajament de 5 ani și o perioadă de plată de până la 10 ani, începând cu data aprobării contribuției de către Parlamentul elvețian, respectiv 7 decembrie 2009;

- necesitatea reglementării cadrului financiar pentru demararea implementării Programului de cooperare elvețiano-român care să permită beneficiarilor de proiecte să își asigure contribuția proprie și cofinanțarea aferentă;

- faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgență ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile alocate României prin acest program;

- obiectivul contribuției financiare nerambursabile elvețiene de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare;

- impactul pozitiv, atât la nivel macroeconomic și la nivel social, cât și asupra mediului de afaceri din România, care se poate obține printr-o accesare eficientă a fondurilor din cadrul acestei contribuții financiare nerambursabile;

- importanța absorbției fondurilor externe nerambursabile, care reprezintă o prioritate absolută pentru România și consecințele negative asupra instituțiilor beneficiare, precum și asupra reformelor planificate în cazul neutilizării fondurilor acordate de partea elvețiană,

- impactul negativ economic, social și asupra mediului de afaceri generat de neadoptarea în regim de urgență a prevederilor cuprinse în prezenta Ordonanță de urgență, concretizat în nerealizarea unor obiective de investiții în domenii care susțin dezvoltarea energiei durabile (cum ar fi reabilitarea termică, iluminatul public, transportul public) cu beneficii pentru dezvoltarea comunităților locale, în creșterea disparităților sociale în mediul rural și în lipsa accesului la instrumentele de finanțare prevăzute în acest Program pentru IMM-uri,

și întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente acestuia.

(2) Regulile și procedurile stabilite în prezenta ordonanță de urgență sunt aplicabile atât cheltuielilor realizate din contribuția financiară elvețiană nerambursabilă, cât și celor realizate din contribuția națională românească, inclusiv celor reprezentând cofinanțarea asigurată de beneficiari.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Termenii: "Programul de cooperare elvețiano- român" (denumit în continuare Program), "proiect", "fond tematic", "măsură-suport", "acord privind proiectul", "acord de implementare", "organism intermediar", "Unitatea Națională de Coordonare", "autoritatea de plată", "autoritatea de audit", "SECO", "SDC", "facilitatea de pregătire a proiectului" și "fondul de asistență tehnică" au înțelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru. Modificări (1)

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) beneficiar - persoană juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum și pentru implementarea unui proiect, ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul facilității de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistenței specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistență tehnică; Modificări (1)

b) măsură - asistența specifică furnizată în cadrul facilității de pregătire a proiectului și fondului pentru asistență tehnică;

c) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cât și din contribuția proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului;

d) cofinanțare - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii; Modificări (1)

e) contribuție proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii finanțate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanțării, precum și sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile; Modificări (1)

f) valoarea totală a proiectului/măsurii - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din fondurile externe nerambursabile aferente Programului și contribuția proprie. Modificări (1)

(3) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli", "autorități competente" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate în cadrul Programului

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Fondurile aferente Programului se alocă și se utilizează potrivit prevederilor Acordului-cadru și regulilor și procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord.

(2) În cadrul Programului sunt cuprinse următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă: Puneri în aplicare (1)

a) asistență în cadrul abordării bazate pe proiecte; Referințe (1)

b) asistență în cadrul abordării aferente fondurilor tematice;

c) asistență prin facilitatea de pregătire a proiectului; Referințe (1)

d) asistență prin fondul pentru asistență tehnică. Referințe (1)

Art. 4. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d) prin conturi deschise la Banca Națională a României și la Trezoreria Statului. Modificări (1)

(2) Conturile deschise în vederea gestionării fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program, potrivit prevederilor alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor/măsurilor acestora finanțate în cadrul Programului la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate în conformitate cu regulile și procedurile Programului. Modificări (1)

(4) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, în calitate de beneficiari de proiecte/măsuri, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale. Modificări (1)

CAPITOLUL III Fonduri aferente Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistenței prin facilitatea de pregătire a proiectului și prin fondul pentru asistență tehnică Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Proiectele și măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d).

Art. 6. -

(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului sunt cuprinse, după caz, în: Modificări (1), Derogări (1)

a) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;

b) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;

c) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, atât pentru proiectele/măsurile proprii, cât și pentru proiectele/măsurile ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora;

d) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;

e) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri, alții decât cei prevăzuți la lit. a)-d).

(2) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor/măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), beneficiarii de proiecte/măsuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, în condițiile legii, finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice sunt cuprinse: Modificări (1)

a) sumele necesare finanțării valorii totale a măsurilor finanțate din fondul pentru asistență tehnică, pentru Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de beneficiar;

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente rambursării fondurilor din conturile autorității de plată în conturile beneficiarilor de proiect sau de măsură;

c) sumele necesare plății din conturile autorității de plată a creanțelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiarii de proiecte/măsuri, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d).

(4) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale sunt cuprinse:

a) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de autoritatea de plată;

b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plată și care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decât cele prevăzute la alin. (3) lit. c).

Art. 7. - Modificări (1)

(1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, și primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și c), conform acordurilor privind proiectul și acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului și prevederilor Acordului privind fondul pentru Asistență Tehnică se virează de către autoritatea de plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele/măsurile respective. Modificări (1)

(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, și primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e) conform acordurilor privind proiectul și acordurilor de implementare se virează de către autoritatea de plată în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 8. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor/măsurilor pentru beneficiarii de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor/măsurilor propuse la finanțare/finanțate în cadrul Programului. Modificări (1)

(2) În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și b), fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie avizate de principiu de către Unitatea Națională de Coordonare, atât pentru propunerile de proiecte/măsuri, cât și pentru proiectele/măsurile aflate în implementare.

(3) Avizul de principiu al Unității Naționale de Coordonare se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului/măsurii propus/propuse la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului/măsurii și la respectarea prevederilor acordului privind proiectul și acordului de implementare dacă este cazul, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza Acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului și prevederilor Acordului privind fondul pentru asistență tehnică fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul/măsura respectiv/respectivă.

(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite, ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. Modificări (1)

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului. Modificări (1)

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele/măsurile finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor finanțate în cadrul Programului, cu modificarea corespunzătoare, în cazul în care este necesar, a valorii totale a proiectului/măsurii, sau să asigure finanțarea unor proiecte/măsuri noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 9. - Modificări (1)

Disponibilitățile din fondurile externe nerambursabile și fondurile publice naționale destinate finanțării Programului, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile autorității de plată, precum și ale beneficiarilor de proiecte/măsuri aprobate spre finanțare în cadrul Programului, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL IV Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistenței prin facilitatea de pregătire a proiectului și prin fondul pentru asistență tehnică Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Proiectele/Măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d).

(2) Proiectele/Măsurile implementate în cadrul Programului sunt considerate acțiuni multianuale.

(3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice aferente proiectelor/măsurilor implementate în cadrul Programului pot fi anuale sau multianuale.

Art. 11. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării Programului, având în vedere acordul-cadru, și acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare și de autoritate de plată, pentru proiectele și măsurile aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d). Modificări (1), Derogări (1)

(2) Unitatea Națională de Coordonare poate delega angajarea cheltuielilor și o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli organismelor intermediare, în limita competențelor reglementate pe baza acordului/acordurilor de delegare de atribuții încheiat/încheiate între acestea, prin derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Organismele intermediare/Unitatea Națională de Coordonare efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d), în baza creditelor de angajament stabilite conform alin. (1), precum și o parte din operațiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plată efectuează înregistrarea în contabilitate (operațiune specifică fazei de lichidare), precum și ordonanțarea și plata acestora în baza creditului bugetar, stabilit conform alin. (1). Modificări (1)

(4) Autoritatea de plată are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte/măsuri privind sumele plătite acestora/restituite de aceștia pentru operațiunile gestionate în cadrul Programului, cel puțin o dată pe an. Modelul de formular de reconciliere va fi prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL V Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 12. - Modificări (1)

Proiectele/Măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d).

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern ale fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al autorității de plată, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) și ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de plată/Direcției generale pregătire ECOFIN și asistență comunitară în vederea gestionării financiare a proiectelor/măsurilor, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele/măsurile pentru care Ministerul Finanțelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/măsuri.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligația asigurării îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor/măsurilor, potrivit legislației în vigoare.

(2) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv Unității Naționale de Coordonare, organismului intermediar, autorității de plată și autorității de audit, și al SECO/SDC sau autorităților mandate de partea elvețiană, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Autoritatea de plată este responsabilă pentru constatarea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d).

(2) În scopul realizării activității de constatare, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plată aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) și d) se raportează în conformitate cu regulile de implementare a Programului.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 16. -

(1) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligația de a transmite documentele aferente proiectului/măsurii solicitate de către autoritatea de plată la termenele și în formatele- standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul și acordului de implementare și, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare și la termen. Modificări (1)

(2) Autoritatea de plată transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Programului către beneficiarii de proiecte/măsuri numai pentru acele proiecte/măsuri pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 29 iunie 2011.

Nr. 62.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...