Parlamentul României

Legea nr. 132/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 28 iunie 2011.

În vigoare de la 01 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2 alineatul (5), literele k), m), r) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

..............................................................................................

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

..............................................................................................

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

..............................................................................................

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;".

2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În situația persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ținându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopția, a fost făcută încredințarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela."

3. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;".

4. La articolul 25 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;".

5. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 14 alin. (2), cu amendă de 1.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 19 alin. (2), cu amendă de 2.500 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 25, cu amendă de 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale."

6. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

7. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 27 iunie 2011.

Nr. 132.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...