Curtea Constituțională

Decizia nr. 799/2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituției României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
"

Mandatul parlamentarilor".

- Cuprinsul articolului va fi:

"

ARTICOLUL 70

(1) Parlamentarii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Parlamentului, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică.

(2) Calitatea de parlamentar încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces."

20. Alineatele (1) și (2) ale articolului 71 se modifică astfel:

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Nimeni nu poate fi, în același timp, membru al Parlamentului și membru al Parlamentului European."

- Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Calitatea de parlamentar este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului."

21. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 72

(1) Parlamentarii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(2) Urmărirea și trimiterea în judecată penală a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție."

22. Alineatul (3) al articolului 73 se modifică și se completează astfel:

- Litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) statutul parlamentarilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora;".

- După litera s) se introduce o nouă litera, s1), cu următorul cuprins:

"

s1) răspunderea judecătorilor și procurorilor;".

23. Alineatele (1), (3), (4) și (5) ale articolului 74 se modifică astfel:

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, parlamentarilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative."

- Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Parlament."

- Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Parlamentarii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi."

- Alineatul (5) se abrogă.

24. Articolul 75 se abrogă.

25. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 76

(1) Propunerile legislative și proiectele de legi vor fi dezbătute și votate în plen în două lecturi succesive, la cel puțin 30 de zile distanță. În cadrul primei lecturi, dezbaterile și votul se vor face pe articole. În cadrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile și votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe întreaga lege. În mod excepțional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, reducerea termenului de 30 de zile și adoptarea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgență.

(2) Legile organice și hotărârea privind regulamentul de organizare și funcționare al Parlamentului se adoptă cu votul majorității membrilor săi.

(3) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședința Parlamentului.

(4) La cererea Guvernului sau din propria inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedura de urgență prevăzută la alineatul (1). Această procedură se reglementează prin regulamentul de organizare și funcționare al Parlamentului."

26. Alineatul (2) al articolului 77 se modifică astfel:

- Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Prevederile articolului 76 alineatul (4) se aplică în mod corespunzător."

27. Alineatul (2) al articolului 82 se modifică astfel:

- Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului următorul jurământ: «Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!»."

28. Articolul 85 se completează cu un nou alineat, (21), astfel:

- După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Propunerea primului-ministru de revocare și de numire a unor membri ai Guvernului se poate face numai după consultarea prealabilă a Președintelui."

29. Alineatul (1) al articolului 87 se modifică astfel:

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, securitatea națională și, la cererea primului-ministru, în alte situații."

30. Alineatul (1) al articolului 89 se modifică astfel:

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) După consultarea președintelui Parlamentului și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate dizolva Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură."

31. Articolul 90 se completează cu trei noi alineate, (2), (3) și (4), astfel:

- Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Problemele care se supun referendumului și data desfășurării acestuia se stabilesc de Președintele României, prin decret."

- Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra inițierii referendumului de către Președintele României se exprimă, printr-o hotărâre adoptată de Parlament, cu votul majorității membrilor prezenți, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solicitarea Președintelui."

- Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă hotărârea Parlamentului nu este adoptată în termenul prevăzut la alineatul (3), procedura de consultare a Parlamentului se consideră îndeplinită, iar Președintele României poate emite decretul privind organizarea referendumului."

32. Articolul 92 se completează cu două noi alineate, (31) și (5), astfel:

- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Declararea stării de război, precum și suspendarea sau încetarea ostilităților militare se fac de către Parlament, cu votul majorității membrilor acestuia."

- După alineatul (4) se introduce un nou alineat, (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Președintele României propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de informații, iar Parlamentul exercită controlul asupra activității acestor servicii."

33. Litera a) a articolului 94 se modifică astfel:

- Litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) conferă și retrage decorații și titluri de onoare;".

34. Articolul 95 se modifică și se completează astfel:

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de către Parlament, cu votul majorității membrilor săi, după obținerea avizului obligatoriu al Curții Constituționale cu privire la gravitatea faptelor și încălcarea Constituției."

- După alineatul (1) se introduc două noi alineate, (11) și (12), astfel:

- alineatul (11) va avea următorul cuprins:

"

(11) Continuarea procedurii de suspendare este condiționată de avizul favorabil al Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.";

- alineatul (12) va avea următorul cuprins:

"

(12) În cazul unui aviz negativ din partea Curții Constituționale, procedura de suspendare va înceta."

- Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul parlamentarilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...