Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din 07.06.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament se aplică personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare personal de specialitate juridică asimilat.

Art. 2. -

Promovarea în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat se face pe bază de examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Direcția administrativ-economică - Serviciul resurse umane și salarizare din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, denumită în continuare compartiment pentru resurse umane.

Art. 3. -

(1) Data, locul, modul de organizare a examenului, precum și tematica pentru proba scrisă teoretică, aprobate de conducerea Autorității Naționale pentru Cetățenie, la propunerea compartimentului pentru resurse umane, se comunică tuturor persoanelor interesate prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care acestea își desfășoară activitatea, se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe pagina de internet a instituției, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

(2) Cererile de înscriere la examen se depun, în termen de 15 zile de la afișarea datei examenului, la compartimentul pentru resurse umane.

(3) În cererea de înscriere la examen, candidatul va preciza gradul profesional pentru care solicită susținerea examenului, precum și materia sau, după caz, materiile la care optează să susțină examenul.

CAPITOLUL II Condiții pentru înscrierea la examen

Art. 4. -

(1) Pentru a participa la examenul de promovare în funcții de execuție, personalul de specialitate juridică asimilat trebuie să îndeplinească, până în ziua organizării examenului inclusiv, condițiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcția de personal de specialitate juridică asimilat, să aibă la ultima evaluare calificativul "Foarte bine" și să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani.

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare și perioada în care personalul de specialitate juridică asimilat a fost judecător sau procuror.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea examenului

Art. 5. -

(1) Examenul de promovare a personalului de specialitate juridică asimilat constă în întocmirea unei lucrări scrise, cu caracter teoretic și practic, și în susținerea unei probe scrise teoretice.

(2) Lucrarea scrisă va fi întocmită pe o temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat, jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, procedura civilă, procedura penală.

(3) Proba scrisă teoretică va fi susținută la una dintre materiile prevăzute la alin. (2), la alegerea candidatului.

Art. 6. -

(1) La propunerea compartimentului pentru resurse umane, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie numește, prin ordin:

a) comisia de organizare a examenului;

b) comisia pentru soluționarea contestațiilor privind rezultatele verificării condițiilor de participare la examen;

c) comisiile pentru verificarea lucrărilor scrise;

d) comisiile pentru soluționarea contestațiilor privind notarea lucrărilor scrise.

(2) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) fac parte specialiști - personal de specialitate juridică asimilat din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, care au cel puțin gradul profesional pentru care candidatul susține examenul.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se stabilesc în funcție de numărul candidaților, precum și în funcție de materiile pentru care aceștia au optat.

(4) Nu pot fi numite în comisiile prevăzute la alin. (1) persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație comisiei de organizare a examenului, în vederea înlocuirii sale.

(5) Comisia de organizare a examenului este formată din persoane din cadrul compartimentului pentru resurse umane.

Art. 7. -

Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atribuții:

a) primește cererile de înscriere la examen, verifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru participarea la examen și respinge cererile candidaților ce nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru participarea la examen;

b) asigură publicitatea rezultatelor verificării condițiilor de participare la examen;

c) asigură publicitatea rezultatelor obținute de candidați la lucrările scrise;

d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a examenului.

Art. 8. -

(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen, prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se comunică candidaților prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceștia își desfășoară activitatea, se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

Art. 9. -

(1) Candidații ale căror cereri de înscriere la examen au fost respinse pot face contestație în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen.

(2) Contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor pentru participarea la examen se soluționează în termen de două zile lucrătoare.

(3) Rezultatele contestațiilor se comunică candidaților prin intermediul conducătorilor compartimentelor în care aceștia își desfășoară activitatea, se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

Art. 10. -

(1) Lucrările scrise întocmite de candidați vor fi depuse la compartimentul pentru resurse umane la data stabilită pentru examen.

(2) Lucrarea scrisă va avea între 10 și 20 de pagini, font Times New Roman, corp 14, interlinie la 1 1/2 rânduri.

Art. 11. -

(1) Examinarea lucrărilor scrise se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data examenului.

(2) Lucrările scrise se notează cu "Admis" sau "Respins".

Art. 12. -

(1) Rezultatele obținute la lucrările scrise întocmite de candidați se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

(2) Candidatul declarat respins poate face contestație, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, care se depune la compartimentul pentru resurse umane.

(3) Contestațiile se soluționează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(4) Soluția comisiei de contestații este definitivă.

(5) Rezultatele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

Art. 13. -

(1) Proba scrisă teoretică se susține în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor obținute în urma soluționării contestațiilor privind notarea lucrărilor scrise întocmite de candidați.

(2) Proba scrisă teoretică constă în două subiecte teoretice din materia pentru care candidatul a optat.

(3) Comisiile de verificare a lucrărilor scrise au obligația de a elabora 3 variante de subiecte de examen.

(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de examen este introdusă într-un plic sigilat și semnat de membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise, cu cel puțin două ore înainte de desfășurarea probei scrise.

(5) Timpul alocat pentru desfășurarea probei scrise teoretice va fi stabilit de către membrii comisiilor de verificare a lucrărilor scrise și nu poate depăși 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

Art. 14. -

Rezultatele obținute la proba scrisă teoretică se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

Art. 15. -

Pentru a fi declarat admis la proba scrisă teoretică, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 6,00.

Art. 16. -

Candidații nemulțumiți de notele obținute la proba scrisă teoretică pot face contestație în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se soluționează în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Art. 17. -

Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor privind notarea probei scrise teoretice se afișează la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie și se publică pe site-ul instituției.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 18. -

În termen de cel mult 30 de zile de la afișarea rezultatelor finale, compartimentul pentru resurse umane va lua măsuri pentru acordarea coeficientului de multiplicare imediat superior personalului de specialitate juridică asimilat declarat admis la examenul de promovare.

Art. 19. -

Plata membrilor comisiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se face potrivit dispozițiilor legale referitoare la salarizarea judecătorilor, procurorilor și a altor categorii de personal din sistemul justiției, cu respectarea prevederilor legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

;
se încarcă...