Guvernul României

Hotărârea nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22 iunie 2011.

În vigoare de la 22 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 340 alin. (1) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (C.N.C.F.P.A.) și a Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituții care se desființează.

Art. 2. -

A.N.C. are sediul în municipiul București, piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.

CAPITOLUL II Misiunile și atribuțiile A.N.C.

Art. 3. - Modificări (1)

A.N.C. îndeplinește următoarele misiuni:

a) elaborarea Cadrului național al calificărilor în concordanță cu Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și gestionarea Registrului național al calificărilor;

b) monitorizarea, evaluarea și controlul implementării Cadrului național al calificărilor la nivelul instituțiilor din sistemul național de calificări;

c) monitorizarea, evaluarea și controlul sistemului de educație continuă și formare profesională continuă.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) A.N.C. are următoarele atribuții:

a) propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale elemente de politici și de strategii naționale, proiecte de acte normative referitoare la sistemul național al calificărilor și la formarea profesională a adulților;

b) participă la elaborarea de planuri sau programe de interes național în domeniul calificărilor și al formării profesionale continue;

c) elaborează, implementează și actualizează Cadrul național al calificărilor, asigurând integrarea tuturor nivelurilor de calificări profesionale și academice obținute în contexte de învățare formală, nonformală și informală; Modificări (1)

d) elaborează și actualizează periodic metodologiile și instrumentele necesare implementării Cadrului național al calificărilor și formării profesionale continue;

e) desfășoară activitățile și dezvoltă instrumentele necesare monitorizării, evaluării și controlării procesului de implementare a Cadrului național al calificărilor;

f) asigură referențierea Cadrului național al calificărilor față de Cadrul european al calificărilor, precum și comparabilitatea sistemului național al calificărilor cu sistemele de calificări existente în alte state;

g) asigură realizarea tehnică, gestionarea și actualizarea următoarelor registre naționale: Registrul național al calificărilor, Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților și Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale;

h) coordonează și controlează metodologic la nivel național descrierea calificărilor și înscrierea acestora în Registrul național al calificărilor;

i) asigură calitatea în implementarea Cadrului național al calificărilor și în formarea continuă, prin elaborarea și aplicarea de metodologii, standarde și proceduri specifice, în colaborare cu instituțiile interesate;

j) coordonează procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, realizat de comisiile de autorizare județene, respectiv a municipiului București;

k) acreditează centrele de evaluare a competențelor profesionale, organismele de evaluare și certifică evaluatorii de evaluatori;

l) coordonează certificarea evaluatorilor de competențe profesionale;

m) avizează înființarea comitetelor sectoriale și sprijină desfășurarea activității acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

n) sprijină instituțiile de învățământ superior în organizarea de studii de formare și dezvoltare profesională continuă;

o) propune spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului tarifele pentru serviciile de asistență tehnică și/sau de specialitate privind: verificarea, validarea și aprobarea standardelor ocupaționale și a calificărilor; elaborarea și validarea calificărilor; evaluarea și acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale, a organismelor de evaluare, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor de competențe;

p) elaborează metodologiile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi, precum și normele metodologice de aplicare a acestor metodologii și le propune spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

q) participă, alături de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale;

r) participă, alături de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și de alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile;

s) elaborează periodic rapoarte naționale privind implementarea sistemului de calificări din România;

t) publică anual un raport cu privire la propria activitate;

u) asigură informarea opiniei publice cu privire la funcționarea sistemului național de calificări și la modalitatea de accesare și valorificare a informațiilor oferite;

v) publică manuale și ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și al formării profesionale a adulților;

w) concepe și implementează programe și proiecte naționale, internaționale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;

x) participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

y) efectuează activități de transfer de cunoștințe, formare, consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate;

z) administrează și gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și pe cele rezultate din venituri proprii.

(2) A.N.C. răspunde de realizarea și actualizarea periodică a Cadrului național al calificărilor și a Registrului național al calificărilor.

(3) A.N.C. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea A.N.C. și a Consiliului Național al Calificărilor Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) A.N.C. este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pe bază de concurs organizat în condițiile legii.

(2) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, potrivit legii.

(3) A.N.C. funcționează cu un număr de 70 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitățile de învățământ și cercetare care funcționează în subordinea și coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Modificări (1)

(4) A.N.C. folosește colaboratori externi și experți în domeniul său de activitate.

(5) Salarizarea personalului A.N.C. se face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice.

Art. 6. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale A.N.C. și ale Consiliului Național al Calificărilor, denumit în continuare Consiliu, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Veniturile proprii ale A.N.C. provin din tarife percepute beneficiarilor activităților de evaluare, de consultanță și asistență tehnică, precum și din derularea de proiecte naționale și internaționale, din organizarea de manifestări naționale și internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Pentru activitățile realizate, A.N.C. poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) A.N.C. poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotăparte la proiectele din cadrul programelor europene și internaționale acordate României, în conformitate cu cerințele acestora.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) La nivelul A.N.C. funcționează Consiliul Național al Calificărilor, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

(2) Consiliul sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și al formării profesionale a adulților.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Consiliul este format din 20 de membri, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Componența Consiliului este următoarea: 3 reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 2 reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, un reprezentant al Ministerului Sănătății, un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, un reprezentant al instituțiilor de învățământ preuniversitar, un reprezentant al Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, un reprezentant al instituțiilor de învățământ superior, un reprezentant al studenților, un reprezentant al asociațiilor profesionale, un reprezentant al confederațiilor patronale, un reprezentant al federațiilor sindicale, un reprezentant al comitetelor sectoriale, directorul general al A.N.C.

(3) Nominalizarea reprezentanților instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, ai studenților, ai asociațiilor profesionale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai comitetelor sectoriale se realizează pe baza unor criterii obiective, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru participarea la ședințele Consiliului, membrii acestuia beneficiază de o indemnizație de 10% din salariul de bază al directorului general. Totalul sumelor cuvenite lunar unui membru al Consiliului pentru participarea la ședințe nu poate depăși 20% din salariul de bază al directorului general și se acordă o singură dată în cursul unei luni.

(5) Directorul general al A.N.C. este membru de drept în Consiliu, fără a beneficia de indemnizația lunară pentru participarea la ședințe.

(6) Reprezentanții ministerelor prevăzute la alin. (2) nu beneficiază de indemnizația lunară pentru participarea la ședințe, iar ceilalți membri primesc în anul 2011 indemnizația în cuantum de 1% din salariul de bază al directorului general.

(7) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Consiliul este condus de un președinte ales dintre membrii Consiliului.

(2) Președintele este ales prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Consiliului.

(3) O persoană nu poate ocupa funcția de președinte al Consiliului pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost președinte și de eventualele întreruperi.

(4) Președintele poate fi revocat din funcția de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii Consiliului, la cererea unuia sau a mai multor membri ai Consiliului.

(5) Consiliul este convocat de către președinte cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesară consultarea membrilor săi.

Art. 10. -

Consiliul îndeplinește în principal următoarele atribuții:

a) sprijină A.N.C. în elaborarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune în domeniul calificărilor și al formării profesionale continue;

b) exercită rol consultativ în avizarea proiectelor de acte normative și a metodologiilor referitoare la implementarea Cadrului național al calificărilor și la formarea profesională continuă;

Art. 11. -

Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.C. și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

Structura organizatorică a A.N.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 13. -

(1) Patrimoniul instituțiilor desființate potrivit art. 1 alin. (1) se preia pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul, respectiv 70 de posturi, arhiva și baza de date.

(3) Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să efectueze modificările în bugetul aprobat pe anul 2011 și în anexele la acesta, determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. -

(1) Protocolul de predare-primire se semnează din partea C.N.C.F.P.A. de către președinte, din partea U.E.C.N.C.F.P.A. de către directorul general, iar din partea A.N.C. de către directorul general.

(2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. care se preiau pe baza protocolului de predare-primire cuprind mijloace fixe și obiecte de inventar, respectiv:

a) mobilier;

b) aparatură electronică - calculatoare, imprimante, copiatoare, scanere și altele;

c) obiecte de inventar și consumabile;

d) bunuri destinate exclusiv activității C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. dobândite prin programe și proiecte cu finanțare națională și internațională.

(3) Spațiile locative deținute și utilizate de către C.N.C.F.P.A. și U.E.C.N.C.F.P.A. cu contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (R.A. - A.P.P.S.) vor fi preluate de către A.N.C. și vor fi administrate de aceasta, pe baza unui nou contract de închiriere cu R.A. - A.P.P.S.

Art. 15. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 885/2010 privind organizarea și funcționarea Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.

Art. 16. -

La anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la litera A, nr. crt. XVII se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
"XVII Autoritatea Națională pentru Calificări - A.N.C. Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat"
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
interimar,
Emil Boc
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 25 mai 2011.

Nr. 556.

ANEXĂ Modificări (2)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității Naționale pentru Calificări

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...