Parlamentul României

Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Obiectul reglementării. Definiții

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum și a plăților în avans și contribuției publice naționale aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

Art. 2. -

(1) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli", "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) obiectivul "Cooperare teritorială europeană" - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime și stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale între state membre și/sau state nemembre ale Uniunii Europene;

b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate, prin finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii și altele asemenea, conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) Instrumentul de asistență pentru preaderare, denumit în continuare IPA - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat țărilor candidate și țărilor potențial candidate și asistență limitată pentru noile state membre, în vederea susținerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice și instituționale, conform Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, și Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) Instrumentul european de vecinătate și parteneriat, denumit în continuare ENPI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finanțarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre și ale țărilor terțe, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 310 din 9 noiembrie 2006 și Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 10 august 2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) Autoritate de certificare și plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" transferate României din FEDR în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 și din IPA, în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia și transferul acestor fonduri către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului; Modificări (1)

f) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, care asigură gestionarea asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR și IPA, precum și a cofinanțării de la bugetul de stat. Pentru programele operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește atribuții de Autoritate națională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program; Modificări (1)

g) Autoritate comună de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, desemnată de comun acord de către statele participante la un program operațional comun, care asigură gestionarea asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene din ENPI și a cofinanțării de la bugetul de stat. Pentru programele operaționale comune pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește atribuții de Autoritate națională, Autoritatea comună de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program; Modificări (1)

h) Autoritate națională - structura organizatorică ce reprezintă statul partener în relațiile cu celălalt stat/celelalte state participante la un program, fiind responsabilă de coordonarea contribuției statului respectiv la elaborarea și implementarea programului;

i) Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuțiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorității de management/Autorității comune de management, a Comitetului de monitorizare și, după caz, a Autorității de audit, în exercitarea atribuțiilor care le revin;

j) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în situația în care acesta îndeplinește rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională pentru un program de cooperare teritorială europeană, având responsabilitatea asigurării managementului financiar al fondurilor aferente acestor programe; Modificări (1)

k) Sistemul național de control de prim nivel - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în situația în care acesta îndeplinește rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională pentru un program de cooperare teritorială europeană, care asigură verificarea și validarea cheltuielilor efectuate din asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului "Cooperare teritorială europeană", provenită din FEDR, IPA și ENPI și a cofinanțării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare/priorităților pentru finanțarea de proiecte și/sau a axelor prioritare/componentelor de asistență tehnică, după caz; Modificări (1)

l) lider de proiect - pentru programele finanțate din FEDR sau IPA, liderul de proiect reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanțare nerambursabilă din fonduri FEDR sau IPA cu Autoritatea de management și își asumă pe deplin față de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară și implementarea proiectului;

m) beneficiar - pentru programele finanțate din ENPI reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanțare nerambursabilă din fonduri ENPI cu Autoritatea comună de management și își asumă pe deplin față de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară și implementarea proiectului;

n) partener - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de liderul de proiect/beneficiar la inițierea și implementarea proiectului;

o) plată în avans - sumele transferate către liderii de proiect/beneficiari/contractanți, precum și către partenerii din România, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), în stadiul inițial, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, precum și către structurile care găzduiesc și asigură buna funcționare a secretariatelor tehnice comune și/sau a structurilor de control, în condițiile prevăzute în contractele/deciziile de finanțare;

p) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), precum și alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

q) cofinanțare privată - orice contribuție a liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. p), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană";

r) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile, cât și din cofinanțarea publică și/sau privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

s) control de prim nivel - verificări realizate la nivel național de către Sistemul național de control de prim nivel, care acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice și fizice ale operațiunilor, validarea cheltuielilor, verificarea furnizării bunurilor și serviciilor care fac obiectul finanțării și cofinanțării, validarea cheltuielilor declarate pentru operațiunile sau părțile de operațiuni puse în aplicare pe teritoriul statului membru, legalitatea și conformitatea cheltuielilor declarate de fiecare partener român care participă la operațiune;

ș) contribuția publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", format din cofinanțarea publică și din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

t) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul liderului de proiect/beneficiarului/partenerului, format din contravaloarea contribuției din fondurile externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și din valoarea cheltuielilor publice/private, altele decât cele eligibile;

ț) asistența tehnică - reprezintă totalul activităților de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit și control al programelor, precum și orice alte activități întreprinse în vederea dezvoltării capacității administrative necesare pentru implementarea programelor.

CAPITOLUL II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"

Art. 3. -

Fondurile externe nerambursabile se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" finanțate din FEDR, IPA și ENPI, precum și a prevederilor programelor operaționale/programelor operaționale comune/programelor de cooperare aprobate de Comisia Europeană.

Art. 4. -

(1) Programele finanțate prin FEDR sunt următoarele:

a) Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013;

b) Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria- România;

c) Programul de cooperare transnațională "Sud-Estul Europei", denumit în continuare SEE;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, denumit în continuare INTERREG IVC;

e) Programul pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, denumit în continuare URBACT II;

f) Programul de cooperare interregională INTERACT 2007- 2013, denumit în continuare INTERACT 2007-2013;

g) Programul ESPON 2013-Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, denumit în continuare ESPON 2013.

(2) IPA finanțează Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) ENPI finanțează următoarele programe operaționale comune:

a) Programul operațional comun "România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013";

b) Programul operațional comun "Marea Neagră 2007- 2013";

c) Programul operațional comun de cooperare transfrontalieră "Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013".

Art. 5. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2).

(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, în cazul programului menționat la art. 4 alin. (1) lit. a), și din IPA, în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului.

(3) Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) în contul Unității de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în vederea efectuării plății către liderii de proiect, în conturi de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare sau trezorerii. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. Modificări (1)

(4) Liderii de proiect au obligația transferării către partenerii de proiect a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporțional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanțare.

Art. 6. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului asigură coordonarea managementului financiar al programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b), precum și coordonarea managementului financiar al contribuției publice naționale pentru toate programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană". Modificări (1)

(2) Sumele aferente ENPI stabilite pentru programele operaționale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b) se transferă de Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în contul analitic în valută al Ministerului Finanțelor Publice, deschis la Banca Națională a României/în conturi în euro deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Modificări (1)

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională/Secretariat tehnic comun/Punct de informare/Punct național de contact/Persoană națională de contact/Punct național de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor comune de monitorizare, comitetelor comune de selecție, reuniuni ale punctelor naționale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferințe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activități de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acțiuni de informare, prezentări și alte asemenea evenimente și campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistență tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în scopul implementării acestora. Modificări (1)

(4) Normativele de cheltuieli pentru activitățile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului menționate la alin. (3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și turismului, pe baza reglementărilor europene în vigoare și a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum și în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 7. -

Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanțare, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 4 alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect din România, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, respectiv după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare și plată, în cazul plății finale, conform prevederilor legale comunitare și naționale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), partenerii de proiect din România prevăzuți la art. 9 alin. (1) au obligația de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect, primite în euro, în conturile de disponibil de la liderul de proiect.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) -g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuți la art. 9 alin. (1) au obligația de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/liderul de proiect din statul partener.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor din România se virează, în euro, de către Autoritatea comună de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanțare încheiate conform prevederilor legale comunitare și naționale în vigoare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate națională, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul axelor de asistență tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management din statul partener, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestuia, după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare din statul partener, conform prevederilor legale comunitare. Modificări (1)

CAPITOLUL III Contribuția publică națională totală

Art. 9. -

(1) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și a părților de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) și (3).

(2) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și a părților de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora.

(3) În bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea comună de management.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local și ale celor care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind numai sumele necesare asigurării cofinanțării, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor, până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea comună de management.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile.

Art. 10. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect/partenerilor din România prevăzuți la art. 9 alin. (2), sunt virate de către Autoritatea de management, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management conform prevederilor legale comunitare și naționale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) -e) și alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sunt virate de către Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, după caz, după certificarea/autorizarea și rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) -e) și alin. (3) lit. c), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligația de a transmite, la solicitarea Autorității naționale, date privind proiectele implementate.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor/partenerilor din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se virează de către Autoritatea comună de management în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, după caz, pe baza contractelor de cofinanțare încheiate conform prevederilor legale comunitare și naționale în vigoare.

Art. 11. -

(1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională se cuprind: Modificări (1)

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția cazului în care liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România sunt instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

b) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate națională, conform memorandumurilor de înțelegere/acordurilor încheiate între statele participante în aceste programe; Modificări (1)

c) sumele necesare finanțării cheltuielilor eligibile și a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are calitatea de beneficiar de asistență tehnică; Modificări (1)

d) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la lideri de proiect/beneficiari/parteneri;

e) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională, în conturile liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor; Modificări (1)

f) sumele necesare acoperirii diferențelor de curs valutar pentru operațiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"; Modificări (1)

g) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanțare, conform prevederilor art. 18;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare, în condițiile memorandumurilor de înțelegere încheiate cu statele partenere în program;

i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și ale art. 128 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru programele finanțate din FEDR și IPA, la solicitarea Autorității de certificare și plată;

j) contribuția minimă de 5% din fondurile externe nerambursabile aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) și alin. (2) necesară continuării finanțării proiectelor până la închiderea Programului și rambursarea plăților finale de la Comisia Europeană, conform regulamentelor aplicabile programelor respective, precum și memorandumurilor de înțelegere încheiate;

k) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

l) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România în baza contractelor de achiziție, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal național și autorizate de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. e).

(2) În bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului se cuprind sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile în cazul programelor finanțate din ENPI pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rolul de Autoritate comună de management. Modificări (1)

Art. 12. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, în poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind:

a) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri, în cadrul programelor menționate la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului cu rol de Autoritate de management; Modificări (1)

b) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor menționate la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), declarate eligibile de Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 11 lit. e).

Art. 13. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 lit. a)-d) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană". Modificări (1)

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare părții proprii din cadrul proiectului comun pentru liderii de proiect/partenerii din România prevăzuți la art. 9 alin. (1) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor de finanțare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) -g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuți la art. 9. alin. (1) pot solicita avizul de principiu al Autorității naționale, în vederea fundamentării propunerilor de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea cofinanțării publice necesare derulării corespunzătoare părții proprii din cadrul proiectului comun, pe baza fișelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor.

(4) Avizul de principiu al Autorității de management, respectiv al Autorității naționale, menționat la alin. (2) și (3), se acordă din punct de vedere al eligibilității activităților și nu reprezintă un angajament al Autorității de management de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), beneficiarii/partenerii din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale notifică Autoritatea comună de management/Autoritatea națională privind creditele de angajament și creditele bugetare necesare derulării corespunzătoare părții proprii din cadrul proiectului comun; formatul fișei de notificare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1)-(3) și (5) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(7) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin. (6) sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară, la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(8) Din fondurile prevăzute la alin. (6) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 14. -

(1) Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA, sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care liderul de proiect sau partenerii este/sunt instituție publică sau organizație neguvernamentală/instituții publice ori organizații neguvernamentale din România și reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operațiunea selectată.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România și SEE, sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinanțarea, se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente axelor prioritare de asistență tehnică, la care liderii de proiect/partenerii sunt organizații neguvernamentale - persoane juridice de drept privat din România, în procent de maximum 15% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operațiunea selectată.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistență tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform înțelegerilor cu statele partenere în program.

(4) Pentru asigurarea desfășurării activității secretariatelor tehnice comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4alin. (1) lit. a) și alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului alocă, în integralitate, sumele menționate la alin. (2), urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze, de la Autoritățile naționale din statele partenere, sumele stabilite prin acordurile de finanțare încheiate. Modificări (1)

(5) Pentru programele finanțate din ENPI prevăzute la art. 4 alin. (3), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistență tehnică, la care beneficiarul sau partenerii este/sunt instituție publică sau organizație neguvernamentală/instituții publice ori organizații neguvernamentale din România și reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceștia, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2) și (4), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program.

(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește atribuții de Autoritate națională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, conform art. 11alin. (1) lit. b), aferente cofinanțării axei prioritare de asistență tehnică, sunt transferate Autorității de certificare/ Autorității de management/Secretariatului tehnic comun din statul partener, prin plăți în euro, de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Modificări (1)

(8) Pentru programele ESPON 2013 și INTERACT 2007- 2013, Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului transferă, prin plăți în euro, Autorității de management/Autorității de certificare/Secretariatului tehnic comun din statul partener sumele alocate în bugetul de stat aferente cofinanțării pentru toate axele prioritare ale programului. Modificări (1)

Art. 15. -

Pentru programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană", pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate de management, statele partenere pot transfera cofinanțarea publică pentru axa prioritară de asistență tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Modificări (1)

Art. 16. -

Sumele aferente cofinanțării se transferă de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului către liderii de proiect/beneficiarii/partenerii/structurile care găzduiesc și asigură buna funcționare a Secretariatului tehnic comun și/sau a structurilor de control, aferente programelor respective, după caz, prin plăți în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 17. -

Din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. i), Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2) reîntregesc conturile Autorității de certificare și plată cu echivalentul sumelor aferente beneficiarilor din România returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și ale art. 128 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 și recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și plată, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul fiecărui program și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 18. -

(1) Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară/prioritate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, în condițiile agreate cu statele partenere în program.

(2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 19. -

Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România care, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, nu includ în cererile de finanțare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

Art. 20. -

Disponibilitățile din fondurile externe nerambursabile și din fondurile publice destinate finanțării/ cofinanțării/plăților în avans, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile Autorității de certificare și plată, Unității de plată, precum și ale liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor/ structurilor care găzduiesc și asigură buna funcționare a Secretariatului tehnic comun și/sau a structurilor de control aferente programelor respective se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL IV Plata în avans

Art. 21. -

(1) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din: Modificări (1)

a) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat către liderii de proiect/partenerii din România;

b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorității de certificare și plată, către structura care găzduiește și asigură buna funcționare a Secretariatului tehnic comun și a structurii de control, aferentă programului.

(2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate națională, se acordă plăți în avans, din cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, liderilor de proiect/partenerilor din România și structurii care găzduiește și asigură buna funcționare a sistemului național de control de prim nivel aferent programului. Modificări (1)

(3) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din: Modificări (1)

a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilității de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorității de certificare și plată, către liderii de proiect;

b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autorității de certificare și plată, către structura care găzduiește și asigură buna funcționare a Secretariatului tehnic comun și a structurii de control, aferentă programului.

(4) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului îndeplinește rol de Autoritate comună de management, se acordă plăți în avans, din fondurile externe nerambursabile, către beneficiarii din statele partenere la programe și către structurile care găzduiesc și asigură buna funcționare a Secretariatului tehnic comun, aferente programelor respective. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), sumele reprezentând plăți în avans acordate liderilor de proiect/partenerilor și/sau structurilor care găzduiesc și asigură buna funcționare a secretariatelor tehnice comune și/sau a structurilor de control se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceștia, din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.

(2) Sumele recuperate din plățile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanțare, se utilizează pentru continuarea finanțării programului, iar sumele recuperate din plățile în avans provenind din cofinanțarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se virează ca venit la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) și b), plățile se realizează în două sau mai multe tranșe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanțare, între Autoritatea comună de management și beneficiari, iar următoarele, conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii.

(4) Scopul acordării plăților în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanțare/cofinanțare; aceste sume pot fi avansate partenerilor și contractanților, în limita și în condițiile stabilite de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea națională pentru acordarea acestora, prin contractele/deciziile de finanțare/cofinanțare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (2) și alin. (3) lit. a) și b), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii pot avansa, din plățile în avans primite, sume partenerilor și contractanților, după caz, în limita și în condițiile stabilite de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea națională, prin contractele/deciziile de finanțare/cofinanțare, conform regulamentelor programelor.

(6) În cazul neutilizării, plățile în avans acordate se restituie, de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, Autorității de management/Autorității comune de management/Autorității naționale, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare/cofinanțare.

(7) Sumele provenind din plățile în avans acordate liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor din România prevăzuți la art. 9 alin. (2), rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 23. -

Autoritățile de management/Autoritățile comune de management/Autoritățile naționale pot acorda plăți în avans către contractanți pentru contractele finanțate din axele prioritare/componentele de asistență tehnică ale programelor.

CAPITOLUL V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"

Art. 24. -

(1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și se reflectă în anexa labugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Modificări (1)

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate națională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în baza creditelor prevăzute la alin. (3). Modificări (1)

(5) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea națională are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile sale contabile și cele ale liderilor de proiect/beneficiarilor și/sau partenerilor români, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

CAPITOLUL VI Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 25. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor externe nerambursabile și al celor aferente cofinanțării/plăților în avans se exercită la nivelul Autorității de management/Autorității comune de management/Autorității naționale/structurilor care găzduiesc și asigură buna funcționare a secretariatelor tehnice comune și/sau a structurilor de control și Autorității de certificare și plată, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Autorității de certificare și plată, Autorității de management/Autorității comune de management/Autorității naționale în vederea gestionării financiare a programelor finanțate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea națională are calitatea de beneficiar.

Art. 26. -

(1) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor și legislației naționale.

(2) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România ai unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile au obligația să solicite efectuarea controlului de prim nivel, în vederea validării cheltuielilor efectuate.

(3) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control de prim nivel, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

Art. 27. -

(1) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea națională este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare de la liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), Autoritatea de certificare și plată recuperează de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile din fonduri externe nerambursabile efectuate către Autoritatea de certificare și plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 28. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă normele metodologice de aplicare, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

Art. 29. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, aprobată prin Legea nr. 379/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 15 iunie 2011.

Nr. 105.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...