Guvernul României

Hotărârea nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Modificări (5), Referințe (266), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iunie 2011 până la 29 aprilie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 185/2013 și înlocuit de Hotărâre 11/2013; Hotărâre 185/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii educației naționale nr. 1/2011,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, tineretului și sportului.

(3) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului proiectează, fundamentează și aplică strategiile naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinților, Consiliului Național al Rectorilor, structurilor asociative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliului Minorităților Naționale, sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor reprezentative ale studenților, autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative/federații ale furnizorilor de servicii sociale.

Art. 2. -

Sediul principal al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Acesta își desfășoară activitatea și în alte sedii, deținute potrivit legii, situate în municipiul București, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebeșului nr. 1, et. 7-12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. Jurisprudență

CAPITOLUL II Misiune și funcții

Art. 3. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează și conduce sistemul național de educație, învățământ, cercetare, tineret și sport, exercitând și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, elaborează și implementează politica națională în domeniul învățământului. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației.

Art. 4. - Jurisprudență

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului și sportului;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează și evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, învățământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice, inovării, tineretului și sportului; Jurisprudență

d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;

h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri;

i) de organism intermediar pentru dezvoltarea resurselor umane, precum și pentru cercetare-dezvoltare, sport și tineret.

CAPITOLUL III Principalele atribuții ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită în domeniul învățământului următoarele atribuții principale:

a) elaborează, aplică, monitorizează, controlează și evaluează politicile educaționale naționale;

b) monitorizează activitatea de evaluare externă;

c) coordonează și controlează sistemul național de învățământ;

d) avizează structura rețelei învățământului preuniversitar;

e) propune spre aprobare Guvernului cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar;

f) coordonează elaborarea și aprobă Curriculumul național și sistemul național de evaluare;

g) evaluează, aprobă și achiziționează manualele școlare și asigură finanțarea conform legii;

h) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare și de funcționare a unităților subordonate și a unităților conexe;

i) elaborează studii de diagnoză și de prognoză în domeniul învățământului;

j) analizează modul în care se asigură protecția socială în învățământ și propune Guvernului și autorităților administrației publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;

k) coordonează, monitorizează și controlează perfecționarea și formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru politicile de interes național;

l) elaborează politicile naționale în domeniul resurselor umane;

m) răspunde de evaluarea sistemului național de învățământ pe baza standardelor naționale;

n) stabilește structura anului școlar;

o) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;

p) elaborează norme specifice pentru construcțiile școlare și pentru dotarea acestora;

q) dă publicității și prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învățământului în România;

r) coordonează colectarea și asigură analiza și interpretarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația;

s) propune politicile și strategiile naționale pentru învățământ;

t) monitorizează și verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea învățământului și a furnizorilor de educație;

u) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;

v) controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;

w) organizează recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor conform normelor interne și în conformitate cu normele europene;

x) elaborează și propune proiectul de buget, conform legii;

y) verifică și gestionează sistemul de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior și bazele de date corespunzătoare în vederea monitorizării și prognozării evoluției învățământului în raport cu piața muncii;

z) elaborează, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, politicile în domeniul educației nonprofesionale a adulților și vârstnicilor;

aa) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

bb) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

cc) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

dd) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;

ee) asigură managementul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Creșterea competitivității, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011.

Art. 6. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului își realizează atribuțiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, conform legii.

(2) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, iar pe de altă parte coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața internă și internațională, realizarea societății informaționale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.

(5) Sediul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică este în municipiul București, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 7. -

(1) În domeniile sportului și tineretului, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului exercită atribuțiile prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, care se organizează și funcționează prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(2) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, și funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(3) Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură, prin intermediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului.

(5) Sediul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret este în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 8. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:

a) impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativității studenților;

c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.

(2) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Art. 9. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 10. -

În structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Structura organizatorică a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pot fi organizate servicii, birouri și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

CAPITOLUL V Unități subordonate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 12. -

(1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectorate școlare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.

Art. 13. -

Institutul de Științe ale Educației, casele corpului didactic, centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, Centrul Național de Instruire Diferențiată, Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, palatele și cluburile copiilor, unități conexe ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011.

Art. 14. -

Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu personalitate juridică.

Art. 15. -

Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" din București sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei".

Art. 16. -

Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt instituții publice, care au ca obiect de activitate:

a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;

f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 17. -

Complexurile sportive naționale sunt instituții publice ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel național și internațional.

Art. 18. -

Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, și are ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Art. 19. -

Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 20. -

Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, și are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.

Art. 21. -

Consiliile consultative ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL VI Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Art. 22. -

(1) Conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se exercită de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, care are calitatea de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, precum și de președintele și vicepreședintele Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, de președintele și vicepreședinții Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, numiți în condițiile legii.

(3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului reprezintă Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(4) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(5) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice, stabilite prin actele normative în vigoare.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate delega prin ordin unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, secretarului general și altor persoane din cadrul ministerului.

(8) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului poate numi coordonatori ai programelor și proiectelor naționale și internaționale inițiate și derulate de minister.

Art. 23. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncți pentru educație, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

CAPITOLUL VII Dispoziții organizatorice

Art. 24. -

(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este de 446, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) În cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele directorului.

Art. 25. -

(1) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat și pe perioadă determinată, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind înființarea UIP, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește personalul UIP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 26. -

(1) Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ori în serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția ori la unitatea de la care provine.

(2) Personalul ministerului, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, care participă în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar poate fi remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, conform legislației în vigoare.

Art. 27. -

(1) Pe lângă ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de către unul dintre secretarii de stat sau unul dintre consilierii ministrului, desemnat de ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(4) Pentru analiza, prioritizarea și avizarea activităților din domeniul investițiilor, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului funcționează Consiliul tehnico-economic. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului tehnico-economic se aprobă prin ordin al ministrului.

(5) Președintele Consiliului tehnico-economic este ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

(6) În lipsa ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului conducerea acestui consiliu se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministru.

Art. 28. -

(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum și cele care se află în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

(2) Cluburile sportive studențești care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Instituțiile și unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(4) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inclusiv cele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, precum și celorlalte dispoziții legale în vigoare.

(6) Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere ale unităților din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și, după caz, adjuncții acestora se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 29. -

Organele de specialitate ale administrației publice centrale de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și de tineret și sport, care funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 30. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 8.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului preia, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe, precum și autovehicule cedate în condiții legale de către instituții sau autorități publice, regii autonome, societăți cu capital majoritar de stat.

Art. 31. -

(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului poate închiria spații, în condițiile legii.

(2) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 32. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanțată din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, tipări și difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.

(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 33. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 34. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Emil Boc
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 18 mai 2011.

Nr. 536.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (3)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

ANEXA Nr. 2

CONSILII CONSULTATIVE
ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
1. Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Bugetul de stat
2. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Bugetul de stat
3. Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) Bugetul de stat
4. Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare și inovare (C.C.C.D.I.) Bugetul de stat
5. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (C.N.F.I.S.) Bugetul de stat
6. Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Bugetul de stat
7. Consiliul de etică și management universitar (C.E.M.U.) Bugetul de stat
8. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Bugetul de stat
9. Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
10. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) Bugetul de stat
11. Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.) Bugetul de stat
12. Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 3

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
care funcționează în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Universitatea "Politehnica" din București Venituri proprii
2. Universitatea Tehnică de Construcții București Venituri proprii
3. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București Venituri proprii
4. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Venituri proprii
5. Universitatea din București Venituri proprii
6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Venituri proprii
7. Academia de Studii Economice din București Venituri proprii
8. Universitatea Națională de Muzică din București Venituri proprii
9. Universitatea Națională de Arte din București Venituri proprii
10. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București Venituri proprii
11. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București Venituri proprii
12. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Venituri proprii
13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii
17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Venituri proprii
18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
19. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
20. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
23. Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
24. Universitatea "Ovidius" din Constanța Venituri proprii
25. Universitatea Maritimă din Constanța Venituri proprii
26. Universitatea din Craiova Venituri proprii
27. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Venituri proprii
28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Venituri proprii
29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Venituri proprii
30. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Venituri proprii
31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Venituri proprii
32. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Venituri proprii
33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iași Venituri proprii
34. Universitatea din Oradea Venituri proprii
35. Universitatea din Petroșani Venituri proprii
36. Universitatea din Pitești Venituri proprii
37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Venituri proprii
38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Venituri proprii
39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
40. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
41. Universitatea "Valahia" din Târgoviște Venituri proprii
42. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Venituri proprii
43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș Venituri proprii
44. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș Venituri proprii
45. Universitatea de Arte din Târgu Mureș Venituri proprii
46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Venituri proprii
47. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Venituri proprii
48. Universitatea de Vest din Timișoara Venituri proprii
49. Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara Venituri proprii
Modificări (1)

ANEXA Nr. 4

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, exceptând unitățile de cercetare științifică și unitățile care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, precum și cele care funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret

A. Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
I. Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în a căror subordine funcționează unitățile conexe, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare Bugetul de stat
II. Comisia Națională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
III. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
IV. Centrul Național de Evaluare și Examinare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
V. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VI. Agenția de Credite și Burse de Studii Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VII. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
VIII. Federația Sportului Școlar și Universitar Bugetul de stat
IX. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
X. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XI. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XII. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIII. Palatul Național al Copiilor din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
XIV. Biblioteca Centrală Universitară din București Bugetul de stat
XV. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași Bugetul de stat
XVI. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
XVII. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara Bugetul de stat
XVIII. Biblioteca Pedagogică Națională "I. C. Petrescu" din București Bugetul de stat

B. Unitățile aflate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
0 1 2
1. Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" Venituri proprii
2. Autoritatea Națională pentru Calificări Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5

CLUBURILE SPORTIVE STUDENȚEȘTI
care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Clubul "Sportul Studențesc" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Clubul Sportiv "Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport" din București Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacău Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
10. Clubul Sportiv "Știința" din Petroșani Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanța Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureș Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
17. Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
18. Clubul Sportiv Studențesc "Medicina" din Timișoara Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
20. Clubul Sportiv Universitar din Reșița Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
21. Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 6

INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare care funcționează în subordinea directă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Institutul de Științe ale Educației Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
2. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
3. Institutul Limbii Române Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

NOTĂ:

a) Numărul maxim de posturi pentru unitățile și activitățile de învățământ, cercetare, tineret și sport din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.750. Modificări (1)

b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 4.498.

ANEXA Nr. 7

ORGANE DE SPECIALITATE
ale administrației publice centrale de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, precum și de tineret și sport, care funcționează în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Bugetul de stat
2. Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret Bugetul de stat

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitățile finanțate prin bugetul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, finanțate din
venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 3.361.

ANEXA Nr. 8

PARCUL AUTO
al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru activități specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim - bucăți - Consumul maxim de carburanți/autovehicul - litri/lună -
1. Proiectul privind învățământul rural - autoturism pentru unitatea centrală
- autoturism de teren
- laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat școlar
2
3
41
450
450
450
2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii școlare - autoturism pentru unitatea centrală
- autoturism pentru unitatea teritorială
2
7
450
450
3. Monitorizare și inspecție - autoturism
- microbuz
11
4
450
450
4. OI POSDRU - autoturism pentru unitatea centrală
- autoturism pentru unitatea teritorială
2
8
450
450

NOTĂ:

Cheltuielile cu exploatarea, carburanții, întreținerea și asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanțare internațională se suportă din costurile operaționale ale programelor/proiectelor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...