Obligațiile executorului judecătoresc | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 2443, denumirea marginală și alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
Obligațiile executorului judecătoresc

Art. 2.443. -

(1) În termen de 48 de ore de la primirea cererii, executorul judecătoresc se deplasează la locul unde se află bunul ipotecat, îl ridică și îl predă de îndată creditorului.

(2) Executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal, în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt se comunică debitorului în condițiile Codului de procedură civilă."

202. La articolul 2.443, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care este necesar să se recurgă la constrângere, executorul judecătoresc este obligat să revină în cursul aceleiași zile, însoțit de agenți ai forței publice, pentru a prelua bunul afectat garanției. Nu este necesară prezentarea unei hotărâri judecătorești sau a altui act provenind de la autoritățile administrative."

203. La articolul 2.445, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Creditorul ipotecar poate cere instanței de executare încuviințarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor depune documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate."

204. La articolul 2.445, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate în starea în care se găsesc sau după luarea unor măsuri comercial rezonabile pentru valorificarea acestora."

205. La articolul 2.445, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitație publică ori prin negociere directă, prin unul sau mai multe contracte, în bloc ori separat, în orice moment sau loc, în condiții comerciale rezonabile."

206. La articolul 2.446 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) în conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotecă, atunci când nu există o piață organizată pentru bunul ipotecat sau dacă nu există practici comerciale standardizate."

207. La articolul 2.451, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) data, ora și locul la care va avea loc licitația publică, precum și prețul de pornire a licitației ori, după caz, data și ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun."

208. La articolul 2.452, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Opoziția suspendă de drept procedura de vânzare până la soluționarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă și pe perioada judecării opoziției."

209. La titlul XI capitolul IV secțiunea a 2-a, denumirea punctului III se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Extinderea ipotecii asupra produselor
Obiectul ipotecii
Notificarea debitorului creanței ipotecate"
Drepturile creditorului ipotecar
Urmărirea sumelor neplătite
Concursul ipotecilor mobiliare
Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare
Concursul dintre ipotecile înscrise și gaj
Cesiunea ipotecii Schimbarea rangului
Titlurile executorii
Obligațiile executorului judecătoresc
Preluarea bunului ipotecat în contul creanței"
Notificarea ofertei de preluare în contul creanței
Opunerea la preluarea în contul creanței
Efectele preluării în contul creanței
Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea prețului"
Obiectul gajului
Noțiunea
Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor"
Efectele prescripției împlinite
Momentul până la care se poate invoca prescripția
;
se încarcă...