Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA a 2-a

Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil

Art. 99. -

Cartea a IV-a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 967, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Poate fi reprezentată persoana lipsită de capacitatea de a moșteni, precum și nedemnul, chiar aflat în viață la data deschiderii moștenirii."

2. La articolul 990, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripție a dreptului la acțiunea în anulare curge de la data la care moștenitorii au luat cunoștință de existența liberalității."

3. Articolul 993 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Noțiunea

Art. 993. -

Dispoziția prin care o persoană, denumită instituit, este însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul liberalității și să le transmită unui terț, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu produce efecte decât în cazul în care este permisă de lege."

4. Articolul 994 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Substituția fideicomisară

Art. 994. -

(1) O liberalitate poate fi grevată de o sarcină care constă în obligația instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile care constituie obiectul liberalității și de a le transmite, la decesul său, substituitului desemnat de dispunător.

(2) Instituitului i se aplică în mod corespunzător dispozițiile din prezentul cod referitoare la fiduciar.

(3) Incapacitățile de a dispune se apreciază în raport cu dispunătorul, iar cele de a primi, în raport cu instituitul și cu substituitul."

5. La articolul 996, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Substituitul dobândește bunurile care constituie obiectul liberalității ca efect al voinței dispunătorului.

(3) Substituitul nu poate fi, la rândul său, supus obligației de administrare și de transmitere a bunurilor."

6. La articolul 1.011, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea bunului."

7. Articolul 1.020 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Cauzele de revocare

Art. 1.020. -

Donația poate fi revocată pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul."

8. Articolul 1.046 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Înregistrarea testamentului autentic

Art. 1.046. -

În scop de informare a persoanelor care justifică existența unui interes legitim, notarul care autentifică testamentul are obligația să îi înscrie, de îndată, în Registrul național notarial ținut în format electronic, potrivit legii. Informații cu privire la existența unui testament se pot da numai după decesul testatorului."

9. Articolul 1.049 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Testamentul sumelor și valorilor depozitate

Art. 1.049. -

(1) Dispozițiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituții specializate sunt valabile cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituții.

(2) Instituțiile specializate nu vor putea proceda la predarea legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare decât în baza hotărârii judecătorești ori a certificatului de moștenitor care constată valabilitatea dispoziției testamentare și calitatea de legatar, prevederile referitoare la raport și reducțiune fiind aplicabile.

(3) Instituțiile de credit au obligația ca, la instituirea de către clienții acestora a unei dispoziții testamentare, să comunice, de îndată, mențiunea acesteia în registrul prevăzut la art. 1.046."

10. La articolul 1.069, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Revocarea judecătorească a legatului poate fi cerută în cazul neîndeplinirii, fără justificare, a sarcinii instituite de testator. Neîndeplinirea fortuită a sarcinii poate atrage revocarea numai dacă, potrivit voinței testatorului, eficacitatea legatului este condiționată de executarea sarcinii."

11. La articolul 1.072, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Destinația bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace"

12. Articolul 1.073 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Regimul legatului-sarcină

Art. 1.073 . -

Cu excepția cazului prevăzut la art. 1.071 lit. f), caducitatea sau revocarea judecătorească a unui legat grevat cu un legat-sarcină în favoarea unui terț nu atrage ineficacitatea acestui din urmă legat. Moștenitorii care beneficiază de ineficacitatea legatului sunt obligați să execute legatul-sarcină."

13. La articolul 1.076, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Termenul de prescripție a dreptului la acțiunea în anulare curge de la data la care cei dezmoșteniți au luat cunoștință de dispoziția testamentară prin care au fost înlăturați de la moștenire, dar nu mai devreme de data deschiderii moștenirii."

14. Articolul 1.089 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Noțiunea de cotitate disponibilă

Art. 1.089 . -

Cotitatea disponibilă este partea din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care defunctul putea dispune în mod neîngrădit prin liberalități."

15. La articolul 1.090, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Liberalitățile neraportabile făcute soțului supraviețuitor, care vine la moștenire în concurs cu alți descendenți decât cei comuni lor, nu pot depăși un sfert din moștenire și nici partea descendentului care a primit cel mai puțin."

16. La articolul 1.091, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă se calculează în funcție de valoarea stabilită potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei nu se ține seama de cei care au renunțat la moștenire, cu excepția celor obligați la raport, potrivit art. 1.147 alin. (2)."

17. La articolul 1.097, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Dacă donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea supusă reducțiunii reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea bunului donat, donatarul rezervatar poate păstra bunul, iar reducțiunea necesară întregirii rezervei celorlalți moștenitori rezervatari se va face prin luare mai puțin sau prin echivalent bănesc."

18. Articolul 1.112 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prezumția de renunțare

Art. 1.112. -

(1) Este prezumat, până la proba contrară, că a renunțat la moștenire succesibilul care, deși cunoștea deschiderea moștenirii și calitatea lui de succesibil, ca urmare a citării sale în condițiile legii, nu acceptă moștenirea în termenul prevăzut la art. 1.103. Citația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, și precizarea că, dacă succesibilul nu își exercită dreptul de a accepta moștenirea în termenul prevăzut la art. 1.103, va fi prezumat că renunță la moștenire.

(2) Prezumția de renunțare operează numai dacă citația i-a fost comunicată succesibilului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de opțiune succesorală."

19. La articolul 1.114 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o moștenire culeasă de către testator și nelichidată încă; în acest caz, legatarul răspunde pentru pasivul acelei universalități;".

20. La articolul 1.117, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Oricine se consideră vătămat prin inventarul întocmit sau prin măsurile de conservare și administrare luate de notarul public poate face plângere la instanța judecătorească competentă."

21. La articolul 1.120, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Renunțarea la moștenire nu se presupune, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 1.112 și art. 1.113 alin. (2)."

22. Articolul 1.125 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Noțiunea

Art. 1.125. -

Pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului succesoral, sezina le conferă moștenitorilor sezinari și dreptul de a administra acest patrimoniu și de a exercita drepturile și acțiunile defunctului."

23. Articolul 1.126 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Moștenitorii sezinari

Art. 1.126. -

Sunt moștenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați."

24. La articolul 1.127, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Moștenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de moștenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moștenirii."

25. La articolul 1.133, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor, legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia."

26. Articolul 1.136 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii

Art. 1.136. -

(1) Cât timp moștenirea nu a fost acceptată sau dacă succesibilul nu este cunoscut, notarul public competent poate să numească un curator special al moștenirii, pentru apărarea drepturilor moștenitorului eventual, având drepturile și îndatoririle de administrare prevăzute la art. 1.117 alin. (3)-(5).

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), acțiunile împotriva moștenirii se vor îndrepta împotriva unui curator special, numit de notarul public competent, la cererea reclamantului.

(3) Dacă există indicii că moștenirea urmează a fi declarată vacantă, notarul public competent încunoștințează și organul care reprezintă comuna, orașul sau, după caz, municipiul."

27. La articolul 1.152, denumirea marginală și alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Căile de realizare a raportului

Art. 1.152. -

(1) Raportul se realizează în cadrul partajului, prin bună învoială sau pe cale judecătorească."

28. La articolul 1.152, alineatul (3) se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții de modificare și completare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
Dispoziții de modificare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
;
se încarcă...