Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a III a "Despre bunuri" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III-a "Despre bunuri" a Codului civil

Art. 83. -

Cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil se modifică și se completează așa cum urmează:

1. La articolul 556, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată și prin voința proprietarului, cu excepțiile prevăzute de lege."

2. La articolul 557, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de bună-credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin ocupațiune, tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când ea este translativă de proprietate prin ea însăși."

3. La articolul 563, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acțiunea în revendicare este opozabilă și poate fi executată și împotriva terțului dobânditor, în condițiile Codului de procedură civilă."

4. La articolul 566, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Dispozițiile alin. (3), (4) și (8) se aplică numai în acele situații în care cheltuielile nu se concretizează într-o lucrare nouă, caz în care sunt incidente dispozițiile corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale."

5. La articolul 577, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate asupra lucrării se naște în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel."

6. La articolul 591, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Autorul lucrării de bună-credință are un drept de ipotecă legală asupra imobilului pentru plata indemnizației și poate cere înscrierea dreptului de ipotecă în baza convenției încheiate în formă autentică sau a unei hotărâri judecătorești, potrivit dispozițiilor art. 589."

7. Articolul 597 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Lucrările efectuate de un detentor precar

Art. 597. -

Lucrările făcute de un detentor precar sunt supuse, în mod corespunzător, regulilor aplicabile autorului de rea-credință."

8. La articolul 658, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinației folosinței comune se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentației cadastrale întocmite în acest scop."

9. La articolul 662, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În lipsa unor dispoziții legale, a regulilor de urbanism sau a obiceiului locului, înălțimea zidului comun se stabilește de părți, dar fără a depăși 2 metri, socotindu-se și coama zidului."

10. La articolul 743, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este obligat să achite, în proporție cu obiectul uzufructului și fără niciun drept de restituire, legatele cu titlu particular având ca obiect obligații de întreținere sau, după caz, rente viagere."

11. Articolul 763 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Dobândirea servituții prin uzucapiune

Art. 763. -

Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servituțile pozitive."

12. Articolul 773 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Noțiunea

Art. 773. -

Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor."

13. La articolul 780, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului."

14. Articolul 781 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Opozabilitatea fiduciei

Art. 781. -

(1) Fiducia este opozabilă terților de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face și în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte."

15. Articolul 782 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Precizarea calității fiduciarului

Art. 782. -

(1) Când fiduciarul acționează în contul masei patrimoniale fiduciare, el poate să facă mențiune expresă în acest sens, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie.

(2) De asemenea, când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror transmitere este supusă publicității, în registrul de publicitate fiduciarul poate solicita să se menționeze denumirea fiduciarului și calitatea în care acționează.

(3) În toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicită acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui să își precizeze calitatea în care acționează. În caz contrar, dacă actul este păgubitor pentru constituitor, se va considera că actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu."

16. La articolul 784, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În raporturile cu terții, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acționând ca un veritabil și unic titular al drepturilor în cauză, cu excepția cazului în care se dovedește că terții aveau cunoștință de limitarea acestor puteri."

17. La articolul 785, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Insolvența fiduciarului"

18. La articolul 786, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în condițiile legii, de titularii de creanțe născute în legătură cu aceste bunuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garanție reală asupra bunurilor acestuia și a cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii fiduciei. Dreptul de urmărire poate fi exercitat și de ceilalți creditori ai constituitorului, însă numai în temeiul hotărârii judecătorești definitive de admitere a acțiunii prin care a fost desființat sau a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie."

19. La articolul 788, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Dacă fiduciarul nu își îndeplinește obligațiile sau pune în pericol interesele care i-au fost încredințate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate cere în justiție înlocuirea fiduciarului."

20. La articolul 788, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Până la soluționarea cererii de înlocuire, constituitorul, reprezentantul său sau, în lipsa acestora, beneficiarul va numi un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. În cazul în care constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul desemnează concomitent un administrator provizoriu, va prevala desemnarea făcută de constituitor ori de reprezentantul său legal.

(12) Mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii de înlocuire. Soluționarea cererii de înlocuire a fiduciarului se realizează de urgență și cu precădere."

21. La articolul 793, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Cu excepția cazului în care, potrivit legii, actului constitutiv sau înțelegerii ulterioare a părților ori împrejurărilor concrete, administrarea se realizează cu titlu gratuit, administratorul are dreptul la o remunerație stabilită prin actul constitutiv sau prin înțelegerea ulterioară a părților, prin lege ori, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. În acest ultim caz, se va ține seama de uzanțe și, în lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor prestate de administrator."

22. La articolul 798, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Administratorul este obligat să investească sumele de bani aflate în administrarea sa, în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu referitoare la plasamentele considerate sigure."

23. Articolul 869 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Stingerea dreptului de administrare

Art. 869. -

Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit."

24. La articolul 878, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Mai mulți proprietari nu pot fi înscriși în aceeași carte funciară decât dacă se află în coproprietate pe cote-părți ori în devălmășie."

25. La articolul 880, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cărți funciare noi, cu menționarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărți funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri."

26. La articolul 883, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum și celelalte documente cu care aceasta se întregește, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date."

27. La articolul 885, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimțământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimțământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică."

28. Articolul 888 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Condițiile de înscriere

Art. 888. -

Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătorești rămase definitivă, a certificatului de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta."

29. La articolul 890, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, înscrierile în cartea funciară își vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, ținându-se însă cont de data, ora și minutul înregistrării acestora în toate cazurile în care cererea a fost depusă personal, prin mandatar ori notar public sau, după caz, comunicată prin telefax, poștă electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de înscriere cu toate documentele justificative.

..................................................................................................

(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică și atunci când, în aceeași zi, o cerere de înscriere a fost depusă ori comunicată în condițiile alin. (1), iar alta primită prin poștă sau curier."

30. La articolul 899, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimțământul celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în formă autentică, sau în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive. În acest din urmă caz, dispozițiile art. 896 și 897 se aplică, în mod corespunzător, și acțiunii în justificare tabulară."

31. La articolul 907, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Situația juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaștere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declarație dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată împotriva acestuia, prin care s-a admis acțiunea de fond. Acțiunea de fond poate fi, după caz, o acțiune în anulare, rezoluțiune, reducțiune sau orice altă acțiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic."

32. La articolul 908, punctul 1 al alineatului (1) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul căruia a fost efectuată înscrierea a fost desființat, în condițiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;

.............................................................................................

(3) Când dreptul înscris în cartea funciară urmează a fi rectificat, titularul lui este obligat să predea celui îndreptățit, odată cu consimțământul dat în formă autentică notarială pentru efectuarea rectificării, și înscrisurile necesare, iar în caz contrar, persoana interesată va putea solicita instanței să dispună înscrierea în cartea funciară. În acest din urmă caz, hotărârea instanței de judecată va suplini consimțământul la înscriere al părții care are obligația de a preda înscrisurile necesare rectificării."

33. La articolul 920 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) dacă detentorul precar săvârșește împotriva posesorului acte de rezistență neechivoce în privința intenției sale de a începe să se comporte ca un proprietar; în acest caz, intervertirea nu se va produce însă mai înainte de împlinirea termenului prevăzut pentru restituirea bunului;".

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Dispoziții de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil
Modificarea unor dispoziții ale titlului preliminar "Despre legea civilă" al Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții de modificare și completare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
;
se încarcă...