Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a II a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II-a "Despre familie" a Codului civil

Art. 52. -

Cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 265 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Instanța competentă

Art. 265. -

Toate măsurile date prin prezenta carte în competența instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți, precum și măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în mod corespunzător."

2. La articolul 266, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepția avizului medical și a autorizării instanței de tutelă."

3. La articolul 274, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției."

4. Articolul 297 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Lipsa încuviințărilor cerute de lege

Art. 297. -

(1) Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviințările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5).

(2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviințare era necesară. Dispozițiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod corespunzător."

5. Articolul 302 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Caracterul personal al acțiunii

Art. 302. -

Dreptul la acțiunea în anulare nu se transmite moștenitorilor. Cu toate acestea, dacă acțiunea a fost pornită de către unul dintre soți, ea poate fi continuată de către oricare dintre moștenitorii săi."

6. La articolul 303, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5), anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, s-au obținut încuviințările și autorizarea cerute de lege."

7. La articolul 306, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terțe persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în afară de cazul în care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei. Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător și publicității acțiunii în constatarea nulității sau în anularea căsătoriei."

8. La articolul 322, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia."

9. La articolul 323, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În caz de deces al unuia dintre soți, soțul supraviețuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunță în mod expres la acesta, în termenul prevăzut la art. 1.834."

10. La articolul 324, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar și în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor 2 soți, atribuirea beneficiului locuinței conjugale producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj."

11. La articolul 333, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Reviste (2)

"

(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea unuia dintre ei.

(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2).

..............................................................................................

(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător ori când aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni."

12. La articolul 334, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.

(2) După autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie, la registrul menționat la alin. (1), precum și la celelalte registre de publicitate, în condițiile alin. (4)." Modificări (1)

13. Articolul 338 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Nulitatea convenției matrimoniale

Art. 338. -

În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință."

14. Articolul 348 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Aportul de bunuri comune

Art. 348. -

Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți, asociații sau fundații, în condițiile legii."

15. Articolul 349 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Regimul aporturilor

Art. 349. -

(1) Sub sancțiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni. În cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, soțul care nu și-a dat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terți. Modificări (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute.

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută și celuilalt soț, dacă acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru părțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-părți. Părțile sociale sau acțiunile ce revin fiecăruia dintre soți sunt bunuri proprii."

16. La articolul 357, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor."

17. La articolul 360 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură."

18. La articolul 367, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c);

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c);".

19. La articolul 374, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie."

20. Articolul 375 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Condiții

Art. 375. -

(1) Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii.

(2) Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).

(3) Dispozițiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător."

21. Articolul 376 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Procedura

Art. 376. -

(1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen de reflecție de 30 de zile.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică.

(3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat.

(4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo mențiune cu privire la culpa soților.

(5) Dispozițiile art. 383 alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părintești, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374.

(6) Soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești."

22. La articolul 398, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia."

23. La articolul 452, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției."

24. La articolul 454, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege."

25. Articolul 459 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Capacitatea și starea de sănătate

Art. 459. -

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta."

26. La articolul 463 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii;".

27. Articolul 465 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. -

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine."

28. Articolul 467 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. -

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință."

29. Articolul 472 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești

Art. 472. -

Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile."

30. Articolul 476 se modifică și va avea următorul cuprins: Reviste (1)

"

Desfacerea adopției

Art. 476. -

(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a).

(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege, dacă desfacerea adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune măsura de protecție, în condițiile legii."

31. La articolul 477, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, chiar dacă faptele au fost săvârșite anterior acestei date."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Dispoziții de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil
Modificarea unor dispoziții ale titlului preliminar "Despre legea civilă" al Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (II)
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
;
se încarcă...