Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a II a "Despre familie" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II-a "Despre familie" a Codului civil

Art. 24. - Reviste (2)

Dispozițiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în care aceasta a fost încheiată după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 25. - Doctrină (2)

(1) Validitatea căsătoriei încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil se stabilește potrivit dispozițiilor legii în vigoare la data încheierii ei.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, după intrarea în vigoare a Codului civil, a intervenit un fapt care, potrivit dispozițiilor acestuia, acoperă nulitatea, căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau nu mai poate fi anulată după intrarea în vigoare a Codului civil.

(3) În cazul în care faptul prin care se acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen, căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen de la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 26. - Doctrină (1)

Existența tutelei constituie cauză de nulitate relativă a căsătoriei numai în cazul căsătoriilor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 27. - Reviste (1), Doctrină (5)

Indiferent de data încheierii căsătoriei, în ceea ce privește relațiile lor personale și patrimoniale, soții sunt supuși dispozițiilor Codului civil, de la data intrării sale în vigoare.

Art. 28. -

Dispozițiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă imposibilitatea unuia dintre soți de a-și manifesta voința intervine sau se menține și după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 29. -

Dispozițiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele juridice ce pun în pericol grav interesele familiei sunt săvârșite de unul dintre soți după această dată.

Art. 30. - Reviste (1)

Dispozițiile art. 322 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele de dispoziție asupra locuinței familiei ori asupra bunurilor care mobilează sau decorează locuința familiei ori deplasarea acestora din locuință au intervenit după această dată.

Art. 31. -

Dispozițiile art. 323 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de închiriere încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 32. - Reviste (1)

Dispozițiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face după această dată.

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 340 și 341 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul juridic sau faptul juridic în temeiul căruia a fost dobândit bunul intervine după această dată. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile art. 345-350 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul sau faptul juridic cu privire la un bun comun a intervenit după această dată.

Art. 35. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă datoria s-a născut după această dată.

Art. 36. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Dispozițiile art. 358 din Codul civil sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actul de împărțire a bunurilor comune se încheie după această dată. Reviste (2)

(2) În cazul cererilor de împărțire a bunurilor comune aflate în curs de judecată în primă instanță la data intrării în vigoare a Codului civil, instanța de judecată poate dispune împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, fără a mai fi necesară examinarea motivelor temeinice. Reviste (2)

Art. 37. - Doctrină (1)

Dispozițiile art. 369 din Codul civil privind modificarea convențională a regimului matrimonial sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 38. - Doctrină (1)

Dispozițiile art. 370-372 din Codul civil privind separația judiciară de bunuri sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele prin care se pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei sunt încheiate de unul dintre soți după această dată.

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Dispozițiile Codului civil privind divorțul se aplică fără a se deosebi între căsătoriile încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 40. - Jurisprudență

În cazul cererilor de divorț formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanța poate să dispună divorțul prin acordul soților, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 373 lit. a) și art. 374 din Codul civil.

Art. 41. - Doctrină (3)

Dispozițiile Codului civil privind divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială sunt aplicabile și căsătoriilor în ființă la data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 42. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În cazul cererilor de divorț formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanța de judecată poate să dispună divorțul în temeiul prevederilor art. 373 lit. b) și art. 379 alin. (1) din Codul civil, chiar dacă reține culpa exclusivă a reclamantului, în măsura în care motivele de divorț subzistă și după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 43. -

Dispozițiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică numai în cazul divorțului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 44. -

Dispozițiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în cazul în care cererea de divorț este introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un soț în frauda celuilalt soț după data introducerii cererii de divorț.

Art. 45. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Dispozițiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor sunt aplicabile în cazul în care motivele de divorț s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Dispozițiile hotărârilor judecătorești privitoare la relațiile personale și patrimoniale dintre copii și părinții lor divorțați înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit dispozițiilor art. 403 din Codul civil.

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Stabilirea filiației, tăgăduirea paternității sau orice altă acțiune privitoare la filiație este supusă dispozițiilor Codului civil și produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuți după intrarea lui în vigoare.

Art. 48. -

Dispozițiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile și în cazul în care minorul dobândește capacitate de exercițiu anticipată, potrivit art. 40 din Codul civil.

Art. 49. - Reviste (2), Doctrină (2)

Adopțiile încuviințate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil rămân supuse, în ceea ce privește validitatea lor, legii în vigoare la data când au fost încuviințate.

Art. 50. - Reviste (2)

Dispozițiile art. 503 alin. (2) din Codul civil privind prezumția de mandat tacit reciproc între părinți sunt aplicabile în cazul actelor curente încheiate de unul dintre părinți, după intrarea în vigoare a Codului civil.

Art. 51. - Doctrină (1)

Dispozițiile art. 531 din Codul civil privind modificarea și încetarea pensiei de întreținere sunt aplicabile și în cazul pensiilor de întreținere stabilite prin hotărâre judecătorească anterior intrării în vigoare a Codului civil.

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu toate acestea, în cazul în care, ulterior intrării în vigoare alegii noi, aintervenit un fapt care, potrivit dispozițiilor acesteia acoperă nulitatea – de exemplu, faptul conviețuirii soților în cazul căsătoriei fictive – căsătoria nu mai poate fi desființată; atunci când faptul care acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen – bunăoară, în cazul nulității relative pentru lipsa vremelnică afacultăților mintale, conviețuirea soților timp de șase luni de la data descoperirii lipsei vremelnice afacultăților mintale – căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau, după caz, nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen socotit de la data intrării în vigoare aCodului civil (art. 25 din Legea nr. 71/2011). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   79. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea unei căsătorii încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data în­cheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, con­form art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de formă prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu toate acestea, în cazul în care, ulterior intrării în vigoare alegii noi, aintervenit un fapt care, potrivit dispozițiilor acesteia acoperă nulitatea – de exemplu, faptul conviețuirii soților în cazul căsătoriei fictive – căsătoria nu mai poate fi desființată; atunci când faptul care acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen – bunăoară, în cazul nulității relative pentru lipsa vremelnică afacultăților mintale, conviețuirea soților timp de șase luni de la data descoperirii lipsei vremelnice afacultăților mintale – căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau, după caz, nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen socotit de la data intrării în vigoare aCodului civil (art. 25 din Legea nr. 71/2011). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   79. Aplicarea legii în timp. Valabilitatea unei căsătorii încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod civil, se apreciază în raport de dispozițiile legii în vigoare la data în­cheierii căsătoriei, adică în raport de prevederile Codului familiei, con­form art. 25 din Legea nr. 71/2011. Căsătoria încheiată după data de 1 octombrie 2011 este supusă condițiilor de formă prevăzute de noul Cod civil. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu toate acestea, în cazul în care, ulterior intrării în vigoare alegii noi, aintervenit un fapt care, potrivit dispozițiilor acesteia acoperă nulitatea – de exemplu, faptul conviețuirii soților în cazul căsătoriei fictive – căsătoria nu mai poate fi desființată; atunci când faptul care acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen – bunăoară, în cazul nulității relative pentru lipsa vremelnică afacultăților mintale, conviețuirea soților timp de șase luni de la data descoperirii lipsei vremelnice afacultăților mintale – căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau, după caz, nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen socotit de la data intrării în vigoare aCodului civil (art. 25 din Legea nr. 71/2011). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Dispoziții de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil
Modificarea unor dispoziții ale titlului preliminar "Despre legea civilă" al Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții I "Despre persoane" a Codului civil
Modificarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a II a "Despre familie" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a III a "Despre bunuri" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Reglementarea logodnei în dreptul român
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013
;
se încarcă...