Dispoziții de modificare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil | Lege 71/2011

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții cu privire la cartea a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil și cu privire la unele legi -
SECȚIUNEA a 2-a
Dispoziții de modificare a cărții a VII-a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil

Art. 210. -

Cartea a VII-a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2.559, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Legea străină cuprinde dispozițiile de drept material, inclusiv normele conflictuale, cu excepția unor dispoziții contrare."

2. Articolul 2.570 va avea următorul cuprins:

"

Determinarea și proba reședinței obișnuite

Art. 2.570. -

(1) În sensul prezentei cărți, reședința obișnuită a persoanei fizice este în statul în care persoana își are locuința principală, chiar dacă nu a îndeplinit formalitățile legale de înregistrare. Reședința obișnuită a unei persoane fizice acționând în exercițiul activității sale profesionale este locul unde această persoană are stabilimentul său principal.

(2) Pentru determinarea locuinței principale vor fi avute în vedere acele circumstanțe personale și profesionale care indică legături durabile cu statul respectiv sau intenția de a stabili asemenea legături.

(3) Reședința obișnuită a persoanei juridice este în statul în care aceasta își are stabilimentul principal.

(4) Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta și-a stabilit administrația centrală.

(5) Dovada reședinței obișnuite se poate face cu orice mijloace de probă."

3. Articolul 2.575 va avea următorul cuprins:

"

Dobândirea majoratului

Art. 2.575. -

Schimbarea legii naționale a persoanei nu aduce atingere majoratului dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii."

4. La articolul 2.578, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(1) Măsurile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplină de exercițiu sunt supuse legii statului unde aceasta își are reședința obișnuită la data instituirii tutelei sau la data luării unei alte măsuri de ocrotire.

...............................................................................................

(3) Legea prevăzută la alin. (1) guvernează și existența, întinderea, modificarea și stingerea puterii de reprezentare încredințate de persoana cu capacitate deplină de exercițiu, pentru situația în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Aceasta poate însă alege una dintre următoarele legi:

a) legea națională;

b) legea unei reședințe obișnuite anterioare;

c) legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce privește măsurile de ocrotire cu privire la bunuri."

5. La articolul 2.579, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Persoana care, potrivit legii naționale, este lipsită de capacitate sau are capacitate de exercițiu restrânsă nu poate să opună această cauză de nevaliditate celui care, de bună-credință la momentul încheierii actului și conform legii locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o ca fiind deplin capabilă. Această regulă nu se aplică actelor juridice referitoare la familie, moștenire și la drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat decât cel al locului încheierii actului."

6. La articolul 2.585, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum și consecințele încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:

a) legea reședinței obișnuite comune a viitorilor soți la data promisiunii de căsătorie;

b) legea națională comună a viitorilor soți, când aceștia nu au reședința obișnuită în același stat;

c) legea română, în lipsa legii naționale comune."

7. La articolul 2.587, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Căsătoria care se încheie în fața agentului diplomatic sau a funcționarului consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă formalităților prevăzute de legea română."

8. La articolul 2.589, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Legea determinată potrivit alin. (1) se aplică atât efectelor personale, cât și efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această lege le reglementează și de la care soții nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de aceștia."

9. La articolul 2.591, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Condițiile de formă ale convenției de alegere a legii aplicabile sunt cele prevăzute fie de legea aleasă pentru a guverna regimul matrimonial, fie de legea locului încheierii convenției de alegere. În toate cazurile, alegerea legii aplicabile trebuie să fie expresă și constatată printr-un înscris semnat și datat de soți sau să rezulte în mod neîndoielnic din clauzele unei convenții matrimoniale. Când legea română este aplicabilă, trebuie respectate exigențele de formă stabilite de aceasta pentru validitatea convenției matrimoniale."

10. Articolul 2.592 va avea următorul cuprins:

"

Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial

Art. 2.592. -

Dacă soții nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei."

11. La articolul 2.600 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

c) în lipsa reședinței obișnuite a unuia din soți pe teritoriul statului unde aceștia au avut ultima reședință obișnuită comună, legea cetățeniei comune a soților la data introducerii cererii de divorț;

d) în lipsa cetățeniei comune a soților, legea ultimei cetățenii comune a soților, dacă cel puțin unul dintre ei a păstrat această cetățenie la data introducerii cererii de divorț;".

12. La articolul 2.601, partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Actul întocmit în străinătate prin care se constată voința unilaterală a bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepția situației când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:".

13. La articolul 2.605, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

(1) Filiația copilului din afara căsătoriei se stabilește potrivit legii naționale a copilului de la data nașterii. Dacă copilul are mai multe cetățenii, altele decât cea română, se aplică legea cetățeniei care îi este cea mai favorabilă."

14. Articolul 2.608 va avea următorul cuprins:

"

Legea aplicabilă efectelor adopției

Art. 2.608. -

Efectele adopției, precum și relațiile dintre adoptator și adoptat sunt guvernate de legea națională a adoptatorului, iar în cazul în care ambii soți sunt adoptatori, se aplică legea care guvernează efectele generale ale căsătoriei. Aceeași lege cârmuiește și desfacerea adopției."

15. Articolul 2.627 va avea următorul cuprins:

"

Aplicarea legii locului unde se află bunul

Art. 2.627. -

Condițiile de validitate, publicitatea și efectele ipotecii mobiliare sunt supuse legii locului unde se află bunul la data încheierii contractului de ipotecă mobiliară."

16. La articolul 2.634, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Existența și validitatea consimțământului exprimat prin declarația de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a cârmui moștenirea.

(3) Declarația de alegere a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, în ceea ce privește forma, condițiile unei dispoziții pentru cauză de moarte. Tot astfel, modificarea sau revocarea de către testator a unei asemenea desemnări a legii aplicabile trebuie să îndeplinească, în ceea ce privește forma, condițiile de modificare sau de revocare a unei dispoziții pentru cauză de moarte."

17. Articolul 2.636 va avea următorul cuprins:

"

Domeniul de aplicare a legii moștenirii. Succesiunea vacantă

Art. 2.636. -

(1) Legea aplicabilă moștenirii stabilește îndeosebi:

a) momentul și locul deschiderii moștenirii;

b) persoanele cu vocație de a moșteni;

c) calitățile cerute pentru a moșteni;

d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;

e) condițiile și efectele opțiunii succesorale;

f) întinderea obligației moștenitorilor de a suporta pasivul;

g) condițiile de fond ale testamentului, modificarea și revocarea unei dispoziții testamentare, precum și incapacitățile speciale de a dispune sau de a primi prin testament;

h) partajul succesoral.

(2) În cazul în care, conform legii aplicabile moștenirii, succesiunea este vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul României sunt preluate de statul român în temeiul dispozițiilor legii române privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante."

18. La articolul 2.642, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Dreptul la replică împotriva atingerilor aduse personalității este supus legii statului în care a apărut publicația sau de unde s-a difuzat emisiunea."

19. La articolul 2.645, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Dreptul unei instituții publice de a exercita regresul este stabilit de legea aplicabilă statutului său organic. Admisibilitatea și exercițiul regresului sunt guvernate de dispozițiile alin. (2) și (3)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 71/2011:
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a IV a "Despre moștenire și liberalități" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor dispoziții ale cărții a V a "Despre obligații" a Codului civil
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții de modificare și completare a cărții a VI a "Despre prescripția extinctivă, decăderea și calculul termenelor" a Codului civil
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
Dispoziții de modificare a cărții a VII a "Dispoziții de drept internațional privat" a Codului civil
;
se încarcă...