Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1616/2011 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. -

Se modifică și se completează modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările ulterioare, așa cum urmează:

1. La litera A, sintagma "permis de muncă" se va înlocui cu sintagma "autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă".

2. La litera D, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Activitatea se desfășoară la (secție/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) ........................... din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ........................"

3. După litera F se introduce o literă nouă, litera F1, cu următorul cuprins:

"

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:

............................................................................................."

4. La litera G, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare."

5. La litera H, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. O fracțiune de normă de ...... ore/zi, ore/săptămână .......;".

6. La litera J punctul 2, după litera b) se introduc două noi litere, literele b1) și b2), cu următorul cuprins:

"

b1) prestații suplimentare în bani .......;

b2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură ...........;".

7. La litera L, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) perioada de probă este de .............. zile calendaristice;

...............................................................................................

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil;".

8. La litera M punctul 1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) dreptul la acces la formare profesională."

9. La litera M punctul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului;".

10. La litera M punctul 4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;".

11. La litera M punctul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), care va avea următorul cuprins:

"

a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;".

12. La litera M punctul 4, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;".

13. La litera N, în cuprinsul tezei I, sintagma "Direcția generală de muncă și solidaritate socială" se va înlocui cu sintagma "Inspectoratul teritorial de muncă".

14. La litera N, teza a doua se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege."

15. Litera O se modifică și va avea următorul cuprins:

"

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii."

16. Clauza finală și datele privind semnatarii se modifică și vor avea următorul cuprins:

Angajator,
.............................
Salariat
Semnătura ............
Data .......................
Reprezentant legal,
.............................

Pe data de ........................ prezentul contract încetează în temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
...................

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
Emil Boc

București, 2 iunie 2011.

Nr. 1.616.

;
se încarcă...