Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Contractul-cadru de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011 din 12.05.2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iunie 2011 până la 02 aprilie 2014, fiind abrogat prin Ordin 50/2014 și înlocuit de Contract 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

I. Părțile contractante

Contractul se încheie între:

Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A., cu sediul în Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, cod poștal 900117, nr. telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 610751, cod unic de înregistrare: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerțului: J13/512/01.02.91, cont IBAN .........................................., deschis la Banca .........................................., reprezentată legal prin ..........................., în calitate de director general, și ...................., în calitate de director economic, în calitate de prestator și expediționar, denumită în continuare Prestator,

și

................., cu sediul în .............., str. ............nr. ...., cod poștal ......, nr. telefon......, nr. fax............., cod unic de înregistrare: ................, atribut fiscal R, nr. de ordine la registrul comerțului ............, cod IBAN ........................................., deschis la ............................., reprezentată legal prin ..................................................., director general, în calitate de beneficiar și expeditor, denumită în continuare Beneficiar,

denumite în continuare în mod individual partea și împreună părțile,

denumit în continuare și contract,

prin care s-au convenit următoarele:

II. Obiectul contractului

Art. 2.1. -

Obiectul contractului îl constituie totalitatea operațiunilor efectuate de Prestator în legătură cu:

- primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea țițeiului și produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele Prestatorului, în limita spațiului disponibil la data solicitării operațiunii, din:

• vagoane cisternă CF;
• autocisterne;
• barje fluviale;
• nave maritime;
• prin in tank transfer;

- depozitarea produselor în rezervoarele Prestatorului, omogenizarea și condiționarea;

- amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele Prestatorului;

- încărcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;

- încărcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternă CF, autocisterne sau tancuri de bunkeraj;

- transferul produselor depozitate în rezervoare către alți beneficiari (in tank transfer);

- predarea țițeiului la Societatea Comercială CONPET S.A. Ploiești pentru pompare pe conducte magistrale;

- descărcarea produselor prin transhipment între două nave maritime acostate în două dane petroliere, prin instalațiile Prestatorului.

III. Durata contractului

Art. 3.1. -

Contractul are valabilitate începând cu data de ................ până la data de ................ .

Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adițional semnat de ambele părți, cu cel puțin .... de zile calendaristice înainte de data expirării contractului.

IV. Drepturile și obligațiile părților

Drepturi și obligații ale Beneficiarului

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului

Art. 4.1. -

Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternă pe 4 osii, corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Beneficiarul garantează faptul că marfa este corespunzătoare standardelor sau specificațiilor de calitate și este liberă de orice taxe până la fronturile de descărcare ale Prestatorului.

Fiecare transport va fi însoțit de următorul set de documente complete:

- scrisoare de trăsură de cale ferată;

- aviz de expediție;

- notă de greutate;

- declarație de conformitate;

- raport de încercare (test report);

- lista de sigilii;

- fișă tehnică de securitate;

- document administrativ de însoțire (dacă este cazul).

În cazul în care produsele sunt încărcate în alte tipuri de cisterne decât cele tip CFR, Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului instrucțiuni, planșe și schițe de utilizare pentru acestea.

Art. 4.2. -

Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu Prestatorul sau acceptelor obținute de la stația CFR - Constanța Port, în funcție de sosirea navelor, spațiul de depozitare existent, precum și de posibilitățile de descărcare ale Prestatorului.

Beneficiarul va menționa pe nota de greutate și pe documentele de transport "marfă proprietatea ................", iar Beneficiarul va aviza și prin fax fiecare expediere de produse.

Art. 4.3. -

Beneficiarul va încheia un contract de transport cu un operator de transport feroviar (denumite în continuare contract de transport, respectiv OTF).

Prin contractul de transport, Beneficiarul se obligă să plătească tariful de transport și toate tarifele accesorii ce grevează transporturile din stațiile de predare și destinație.

Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.

Art. 4.4. -

Beneficiarul îl va împuternici pe Prestator în baza unei comitențe (prevăzută în anexa nr. 3) să lucreze pentru și în numele acestuia în relația cu OTF.

Prestatorul nu va fi obligat să achite nicio taxă în numele Beneficiarului în relația cu OTF.

În scrisoarea de trăsură, Prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mărfurile proprietatea Beneficiarului.

Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica "Destinatar", iar la rubrica "Mențiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife și instrucții": "Transport destinat liniei industriale S.C. OIL TERMINAL - S.A. conform comitenței nr. ....".

Art. 4.5. -

Vagoanele proprietatea OTF/Beneficiarului, predate Prestatorului și care prezintă defecte ascunse la sistemele de descărcare, vor fi avizate de Prestator către proprietar, care va asigura echipa de intervenție pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauză va fi descărcat odată cu naveta.

Vagoanele încărcate, defecte, proprietatea OTF/ Beneficiarului, ce nu pot fi remediate și descărcate, vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificării întocmite de OTF către Prestator, transmisă de Prestator prin fax Beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificării.

Pentru returnarea vagoanelor, Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului documentele necesare:

- aviz de expediție;

- scrisori de trăsură;

- fișă tehnică de securitate;

- document administrativ de însoțire (dacă este cazul).

Art. 4.6. -

Beneficiarul va suporta eventualele plăți solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternă sosesc în afara programului stabilit și acceptat de ambele părți sau vagoanelecisternă nu pot fi descărcate deoarece la recepția calitativă s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu există posibilitate de condiționare.

Art. 4.7. -

Având în vedere că toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mărfurilor periculoase, transportul, manevra, încărcarea/descărcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase - RID, precum și dispozițiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, Beneficiarul are următoarele obligații:

- să respecte prevederile cuprinse în anexa nr. 1 RID Regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- să respecte normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport prevăzute în anexa nr. 2 - NUT;

- să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate și autorizate conform RID;

- să furnizeze Prestatorului date de identificare ale produsului și pericolului;

- vagoanele utilizate trebuie să fie autorizate, să dețină agrement tehnic sau aviz tehnic de funcționare (pentru vagoanele cu durata de viață depășită) al Autorității Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral răspunderea pentru starea tehnică și integritatea vagoanelor încărcate de acesta sau puse la dispoziția Prestatorului pentru încărcare;

- să respecte dispozițiile speciale privind construcția, echipamentul, reviziile, întreținerea și marcajul vagoanelor;

- să pună din timp la dispoziția Prestatorului marcajele, etichetele și sigiliile pentru mărfurile periculoase încărcate în numele Beneficiarului.

Prestatorul este îndreptățit să refuze operarea vagoanelor care:

- au scadența reviziei interne a recipientului expirată;

- au lipsă plăcuța de timbru sau tăblițele de calibrare;

- au lipsă eticheta de pericol;

- au inscripțiile de pe vagon ilizibile;

- au neconcordanțe între inscripțiile de pe recipient și cele de pe vagon.

Acceptarea vagoanelor de către Prestator reprezintă confirmarea de către acesta a faptului că ele îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.8. -

Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare/descărcare a autocisternelor cu cel puțin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare dată: numărul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmează a fi livrate, numele conducătorului auto, reprezentantul Beneficiarului și actele prin care aceștia se identifică.

Autocisternele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, metrologic și în ceea ce privește prevenirea incendiilor.

Încărcarea/Descărcarea autocisternelor se va realiza în prezența reprezentantului autorizat al Beneficiarului.

Operarea autocisternelor se face numai în zilele lucrătoare.

Beneficiarul va asigura din timp și va pune la dispoziția Prestatorului pentru autocisternele ce urmează să fie încărcate:

- avize de expediție;

- fișe tehnice de securitate pentru produsul respectiv.

Art. 4.9. -

Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007.

Șoferul autocisternei trebuie să posede asupra sa următoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului Prestatorului:

- certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutieră Română - ARR (original sau copie conformă);

- certificat de inspecție tehnică periodică - ITP, anuală ITA (original);

- certificat de agreare pentru autovehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase (copie);

- certificat ADR de formare a conducătorilor de autovehicule care transportă mărfuri periculoase (original);

- certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).

Autocisterna trebuie să aibă următoarele dotări din punctul de vedere al siguranței pe timpul transportului și încărcării:

- trusă ADR;

- 2-3 stingătoare cu pulbere;

- o ladă cu nisip (sau un sac de nisip) și o lopată;

- contact general (heblu);

- dispozitiv de împământare a autocisternei;

- siguranțe electrice calibrate.

Conducătorii autocisternelor și reprezentanții vor purta echipament de protecție: salopetă de protecție confecționată din materiale din fibră naturală, antistatizată, cască de protecție, mănuși de protecție, bocanci antistatizați.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea barjelor fluviale

Art. 4.10. -

Pentru barjele ce descarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data plecării barjelor din portul de încărcare și data de sosire în Portul Constanța, menționând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea de produse încărcate în fiecare barjă;

- specificația de calitate a produselor încărcate.

Pentru barjele ce încarcă, Beneficiarul solicită Prestatorului avizul referitor la data de sosire în Portul Constanța, menționând:

- numele convoiului/împingătorului;

- numărul barjelor;

- cantitatea și specificația de calitate a produselor ce urmează a fi încărcate în fiecare barjă.

Beneficiarul avizează Prestatorul, prin fax, cu ...... zile și, respectiv, cu o zi înainte sosirea convoiului la Cernavodă, previziunile de intrare pe canalul Dunăre-Marea Neagră și ETA Portul Constanța.

Art. 4.11. -

Beneficiarul se asigură și garantează că barjele vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descărcare (dacă este cazul), cu instalația de descărcare/încărcare etanșă (conducte, vane, flanșe), acceptate la operare de către Autoritatea Navală Română, libere de orice taxe, asigurate cu împingător pentru manevrarea lor și personal de supraveghere a operării, dotate cu aparate de iluminat pentru a urmări operarea barjelor și pe timp de noapte. De asemenea, va asigura un număr suficient de termometre, rulete și lavete necesare efectuării măsurătorilor la barje în cel mai scurt timp.

Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina Beneficiarului.

Barjele vor avea tabelă de calibrare a tancurilor valabilă din punct de vedere metrologic. De asemenea, ruletele și termometrele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Art. 4.12. -

Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a setului de documente din portul de încărcare:

- scrisoare de trăsură fluvială;

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- ullage report;

- OBQ report;

- certificat de conformitate;

- document administrativ de însoțire (dacă este cazul).

Pe documente se va menționa: "produs proprietatea ......................".

Art. 4.13. -

Beneficiarul asigură primirea de către Prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare, prelevată din fiecare barjă.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea navelor maritime

Art. 4.14. -

Beneficiarul va solicita Prestatorului, în scris, cu minimum ... zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire a navelor (perioadă de 2-3 zile calendaristice) și cantitatea/calitatea de produse ce urmează a fi încărcată/descărcată.

În cazul sosirii navei în afara perioadei acceptate de Prestator sau fără acceptul acestuia, nava va fi operată "la posibilități" (în funcție de existența danei libere, programările altor nave, stocul de marfă existent la Constanța, spațiul de depozitare disponibil etc.).

Danele interioare (69-76) în care se încarcă/descarcă navele Beneficiarului au adâncimi de maximum 12,80 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water).

Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.

Art. 4.15. -

Beneficiarul va transmite în scris Prestatorului instrucțiuni de operare pentru fiecare navă și condițiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.), precum și caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire 88).

Condițiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Navele nominate de Beneficiar trebuie să aibă inspecție de certificare de calitate cel puțin de la unul dintre traderii importanți.

Art. 4.16. -

Beneficiarul va asigura primirea de către Prestator a următoarelor documente din portul de încărcare:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- cargo manifest;

- conosament;

- ullage report;

- OBQ report;

- fișa tehnică de securitate;

- certificat de conformitate;

- document administrativ de însoțire (dacă este cazul).

Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încărcare.

Art. 4.17. -

Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, pentru fiecare navă ce încarcă, următoarele:

- instrucțiuni complete de încărcare;

- modul de asigurare fond de marfă și instrucțiuni de calitate;

- instrucțiuni de întocmire a documentelor de export.

Art. 4.18. -

Beneficiarul are obligația să asigure în timp util toată cantitatea de produse pentru export conformă din punct de vedere calitativ. În caz contrar, Prestatorul poate refuza acostarea navelor până la completarea stocului de marfă.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF

Art. 4.19. -

Beneficiarul va depune la OTF și Prestator programul de livrări. În baza acestuia, Prestatorul confirmă OTF că poate să introducă în depozit vagoanele goale în vederea încărcării.

Expedierea navetelor de către Prestator se va face cu plată centralizată sau transmisă, dacă se acceptă de către OTF. Indiferent de forma de plată agreată, aceasta va fi făcută de către Beneficiar sau alte societăți împuternicite de către acesta, Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. fiind exonerată de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare și a altor cheltuieli ce nu țin de prestația în sine.

Art. 4.20. -

Comenzile de încărcare vor fi transmise Prestatorului prin fax cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de ziua încărcării. Beneficiarul asigură din timp numărul corespunzător de vagoane goale pe 4 osii, dotate cu tăblițe de calibrare, pentru încărcarea întregii cantități solicitate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic și al stării de curățenie, ținând cont de proprietățile specifice ale produsului ce urmează a fi încărcat, și libere de orice taxe.

Art. 4.21. -

Beneficiarul va asigura din timp și va pune la dispoziția Prestatorului:

- avize de expediție;

- scrisori de trăsură completate, ștampilate și semnate la rubrica "Expeditor" cu numele Beneficiarului, documente ce se vor folosi de Prestator numai pentru expedierea produselor Beneficiarului;

- instrucțiuni, date, informații legate de identificarea destinatarului (numele și adresa completă, cod SIRUES, cod stație CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise către Prestator, în scris (fax), în intervalul: luni-joi între orele 8.0015.00 și vineri între orele 8.00-13.00;

- fișe tehnice de securitate.

Beneficiarul obține acceptele stațiilor CFR de destinație pentru primirea mărfii (pe perioade de timp și/sau pe cantități) și le transmite în timp util stației CFR ce deservește Prestatorul.

Orice modificare ulterioară atât a programului, cât și a contractului de transport se va face de către Beneficiar către OTF și Prestator, cu suportarea tarifelor legale.

Beneficiarul reglementează problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încărcate și nu pot fi remediate de OTF.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea tancurilor de bunkeraj

Art. 4.22. -

Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încărcare cu motorină a tancului de bunkerare, specificând de fiecare dată numele tancului și cantitatea ce urmează a fi livrată.

Comenzile de încărcare vor fi transmise în zilele lucrătoare cu cel puțin 24 de ore înainte de livrarea solicitată.

Art. 4.23. -

Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Bunker Receipt de la navele ce au fost bunkerate.

Drepturi și obligații în legătură cu predarea țițeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. pentru pompare pe conductă

Art. 4.24. -

Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, programul/comanda de pompare a țițeiului importat, specificând de fiecare dată destinatarul și cantitatea ce urmează a fi pompată, nava, numărul și data declarației vamale de import.

La predarea către Societatea Comercială CONPET - S.A. (dacă nu există alte înțelegeri), țițeiul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- temperatura de congelare cu 7°C mai mică decât temperatura solului, măsurată pe traseul conductelor;

- vâscozitatea la temperatura minimă a solului: 80 cSt sau 11°E.

Atestarea calității țițeiului se va face printr-un raport de încercări pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificațiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2.

Drepturi și obligații în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.25. -

Prestatorul va anunța Beneficiarul în cazul curățării rezervoarelor în care au fost depozitate produsele Beneficiarului. Acesta din urmă va trimite un reprezentant pentru constatarea șlamului de evacuat și efectuarea analizei șlamului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitării, întocmindu-se procese-verbale (Procese-verbale privind șlamul).

Cantitatea se va scădea din stocul Beneficiarului proporțional cu cantitatea de produs derulată prin rezervor.

În cazul în care reprezentantul Beneficiarului nu se prezintă la termenul convenit, deși a fost invitat, analiza efectuată de Prestator, ca și Procesul-verbal privind șlamul sunt opozabile Beneficiarului.

Rezervoarele vor fi supuse operațiunilor de curățare, în baza analizei probei de fund, numai dacă intervine una dintre următoarele situații:

- schimbarea destinației rezervorului;

- recalibrarea rezervorului;

- intervenții la rezervor ca urmare a defecțiunilor tehnice;

- depunerile de șlam afectează calitatea produselor.

Art. 4.26. -

Beneficiarul și Prestatorul vor stabili de comun acord cantitățile ce reprezintă stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare și conducte (stoc tehnologic), în funcție de cantitatea și calitatea produselor rulate.

Stocul tehnologic va fi returnat Beneficiarului la sfârșitul operațiunii sau la încetarea contractului.

Alte drepturi și obligații ale Beneficiarului

Art. 4.27. -

Beneficiarul pune la dispoziția Prestatorului, înainte de începerea descărcării navei, "factura proforma pentru uz vamal" necesară completării și depunerii declarației sumare la Vama Constanța, precum și Scrisoare de garanție bancară pentru garantarea taxelor vamale și accizelor aferente produsului, în cazul în care autoritățile vamale solicită.

Beneficiarul asigură obținerea liberului de vamă și plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuării prestației, scop în care își va obține toate autorizările/aprobările necesare (cod EORI, autorizație de antrepozit fiscal etc.).

Pentru operațiunile de import, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului o copie a declarației vamale de import cu liberul de vamă (inclusiv pentru consumurile tehnologice), urmând ca în baza acesteia Prestatorul să înceapă livrarea produselor importate, iar pentru export o copie a declarației vamale de export, necesară la emiterea facturilor de prestații.

Beneficiarul va prezenta Prestatorului, înainte de încărcarea mărfii, în copie, după caz, dovada achitării accizelor sau documentele vamale/fiscale necesare pentru expedierea mărfii în regim suspensiv (copie a autorizației de antrepozit fiscal al destinatarului, document administrativ de însoțire).

Art. 4.28. -

În conformitate cu prevederile art. 2067 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 73 alin. (9) și (10) din titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a accizelor la bugetul statului în urma constatării pierderilor neadmise, stabilite de Autoritatea Vamală, intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile în regim suspensiv de accize, la sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, revine în sarcina Beneficiarului.

Art. 4.29. -

Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de condiționare a motorinei prin amestecare cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul, cantitățile de biodiesel și motorină ce se vor amesteca.

Deoarece nu există rezervor de depozitare a biodieselului, cantitățile descărcate se vor amesteca integral cu motorină.

Art. 4.30. -

Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, cantitatea de produs transferată prin in tank transfer, specificând:

- vânzătorul/cumpărătorul;

- data transferului;

- cantitatea transferată;

- numele navei din care a fost descărcat produsul.

Art. 4.31. -

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru fiecare primire/livrare de marfă în parte, va comunica Prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alți eventuali inspectori care dețin mandat de control în Constanța și va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în limite rezonabile și atunci când Beneficiarul are cunoștințe despre acestea.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru a verifica starea de curățenie a navelor înainte de încărcare.

Beneficiarul va nominaliza un inspector de terță parte pentru verificarea stării de curățenie a autocisternelor/vagoanelor înainte de încărcare.

Acestea vor fi introduse la frontul de încărcare după ce vor fi declarate apte pentru încărcare din punctul de vedere al stării de curățenie de către inspectorul de terță parte.

Art. 4.32. -

În cazul în care inspectorul de terță parte solicită întreruperea pompării la navă pentru prelevare de probe în vederea verificării calității produsului la 30 cm în tancurile navei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul Beneficiarului.

În cazul în care, deși la cap conductă produsul este conform calitativ, în tancurile navei se găsește marfă neconformă din cauza viciilor ascunse ale instalației și tancurilor navei, reluarea încărcării se va face numai cu avizul scris al Beneficiarului.

Produsul depreciat va rămâne în tancurile navei.

Art. 4.33. -

Beneficiarul va respecta Convenția pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 4.34. -

Beneficiarul împuternicește Prestatorul prin comitență ca prin reprezentanții săi legali să încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încărcate cu produse sau goale.

Art. 4.35. -

Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina Beneficiarului.

Drepturile și obligațiile prestatorului

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave prin transbord direct

Art. 4.36. -

Prestatorul va primi de la OTF expedițiile de vagoane-cisternă pe liniile industriale proprii.

Prestatorul va verifica împreună cu agentul OTF și inspectorul de terță parte nominalizat de Beneficiar starea vagoanelor-cisternă sosite pe liniile de cale ferată proprii.

Rezultatele verificării vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare și în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanții Prestatorului, agentul OTF și inspectorul de terță parte.

În procesul-verbal de constatare se vor menționa:

- starea tehnică și comercială a vagoanelor-cisternă, sigiliile rafinăriei furnizoare, precizându-se dacă vagonul-cisternă a ajuns la destinație fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere și pierderi de conținut;

- cantitatea de produs recepționată de Prestator;

- denumirea produsului recepționat;

- furnizorul;

- expeditorul;

- numărul vagonului/vagoanelor-cisternă;

- numărul și data notei de greutate și/sau avizul de însoțire al mărfii;

- existența, integritatea, numărul și seriile sigiliilor;

- dacă cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trăsură, în nota de greutate și/sau în avizul de însoțire al mărfii, întocmite de furnizor;

- locul în care au fost aplicate sigiliile și dacă acestea au fost sau nu deteriorate.

În cazul în care în cursul operațiunilor de predare-primire se depistează:

- nereguli tehnice: vagoanele-cisternă se vor lua în primire cu efectuarea de mențiuni în lista de predare-primire;

- nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conținut): se vor aplica dispozițiile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată (Regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcătuită din reprezentanții OTF, ai Prestatorului și inspectorul de terță parte nominalizat de Beneficiar și se va proceda în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Procesul-verbal de constatare întocmit va menționa și cuantumul pagubei.

Art. 4.37. -

Când vagoanele-cisternă au ajuns la Prestator fără urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere și au sigiliile intacte, dar la recepția cantitativă se constată lipsă marfă, care nu poate fi pusă în sarcina OTF, se va încheia un proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de delegatul Prestatorului și de inspectorul de terță parte nominalizat de Beneficiar.

Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat Beneficiarului pentru ca acesta să își poată exercita în termen legal dreptul la acțiune în pretenții împotriva persoanei în culpă.

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului unicatul scrisorii de trăsură care a însoțit transportul, cu cesiune.

Prestatorul va informa Beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi eliberează un exemplar original al acesteia, precum și motivele refuzului transportatorului.

Art. 4.38. -

Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trăsură și a listei de predare-primire, în cazul în care constată vagoane-cisternă lipsă din tren sau vagoane-cisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale care nu au ajuns la Prestator, solicitând aducerea lor la descărcare.

În cazul în care OTF nu se conformează, aducând vagoanele-cisternă lipsă, Prestatorul va înștiința în scris Beneficiarul în termen de două zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca Beneficiarul să poată solicita despăgubiri de la OTF.

La înștiințarea scrisă către Beneficiar, Prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trăsură, precum și documentele certificate de transportator, prin care atestă că vagonul-cisternă nu a ajuns la destinație (vagon nesosit, mențiune făcută în lista de primirepredare).

Prestatorul va proceda în mod similar și în cazul vagoanelorcisternă expediate în baza unor scrisori de trăsură individuale și nesosite la termen.

Art. 4.39. -

Prestatorul obține, la solicitarea Beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediată și transmite acestuia numărul acceptului și perioada pentru care a fost aprobat de către CFR Marfă - Constanța Port.

Art. 4.40. -

Prestatorul se obligă să returneze vagoanelecisternă proprietatea Beneficiarului în stare tehnică bună, cu aceleași armături, șuruburi, flanșe cu care au fost predate de transportator Beneficiarului, cu toate capacele închise etanș și sigilate, sigiliile urmând să fie menționate pe scrisoarea de trăsură. Orice abatere de la această condiție se va notifica în listele de predare a vagoanelor către transportator, Prestatorul urmând a achita contravaloarea reparațiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabilește că se face vinovat.

Drepturi și obligații în legătură cu primirea, recepția cantitativă și calitativă, descărcarea/încărcarea produselor din/în autocisterne

Art. 4.41. -

Prestatorul asigură instalație pentru descărcarea biodieselului din autocisterne și încărcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu Beneficiarul și în baza obiectului contractului.

Drepturi și obligații în legătură cu încărcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF

Art. 4.42. -

Prestatorul asigură instalație pentru încărcarea produselor în cisterne CF conform programului stabilit cu Beneficiarul și în baza obiectului contractului.

Art. 4.43. -

Prestatorul verifică și asigură vagoanelecisternă pline cu sigilii și le predă cărăușului, care prin aplicarea ștampilei pe duplicatul scrisorii de trăsură și pe lista de predareprimire preia naveta fără obiecțiuni, asumându-și astfel întreaga răspundere asupra încărcăturii până la destinație.

Drepturi și obligații în legătură cu operarea navelor maritime, barjelor fluviale și tancurilor de bunkeraj

Art. 4.44. -

Prestatorul asigură operarea navelor maritime, barjelor fluviale angajate de Beneficiar și condiții tehnice necesare realizării ratelor medii de încărcare/descărcare prevăzute în anexe.

Părțile pot conveni și alte rate de operare, în funcție de mărimea și performanțele navelor.

Prestatorul este exonerat de răspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilă (ploaie, ceață, ninsoare) nu permite încărcarea navelor sau în situațiile în care poate fi invocată forța majoră. Atât vremea nefavorabilă, cât și forța majoră trebuie anunțate Beneficiarului în cel mai scurt timp și dovedite de Prestator cu acte emise de autoritățile competente.

Art. 4.45. -

Prestatorul întocmește documentele în legătură cu marfa și operarea navei, conform instrucțiunilor primite de la Beneficiar, iar atunci când este cazul întocmește documentele care pot fi utilizate de către Beneficiar în apărarea intereselor sale și îi pune la dispoziție un set de documente.

Prestatorul va remite Beneficiarului, prin poștă sau delegat, documentele care atestă recepția cantitativă și calitativă a fiecărui vas cu produse descărcat/încărcat, contrasemnate de inspectorii de terță parte, în termen de 5 zile de la data terminării operării navei.

Pentru descărcare:

- ullage report;

- ROB report;

- time-sheet;

- raport de încercare;

- Discharging cargo Report.

Pentru încărcare:

- certificat de cantitate;

- certificat de calitate;

- ullage report;

- time-sheet;

- chitanță de primire mostre;

- chitanță de primire documente.

Art. 4.46. -

Prestatorul va prelua de la nava maritimă mostrele de arbitraj recoltate și sigilate în portul de încărcare și le va păstra la dispoziția Beneficiarului timp de ... zile calendaristice.

În cazul constatării unor diferențe între rezultatele obținute la recepția calitativă efectuată de Prestator și cele înscrise în raportul de încercare (Quality Test Report) emis în portul de încărcare sau în specificația de calitate, mostrele de arbitraj vor fi desigilate și verificate numai în prezența unui inspector de terță parte nominalizat de Beneficiar.

Art. 4.47 -

Prestatorul va informa Beneficiarul, înainte de descărcare, în cazul constatării unor diferențe în ceea ce privește calitatea între cele constatate la recepția navei maritime și cele înscrise în Raportul de încercare emis în portul de încărcare sau în specificația de calitate, care depășesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare, și va acționa potrivit instrucțiunilor acestuia.

Art. 4.48. -

Prestatorul asigură încărcarea mărfii conform termenelor și instrucțiunilor primite de la Beneficiar și întocmește documentele de expediere a mărfii pe care le transmite Beneficiarului.

Drepturi și obligații în legătură cu predarea țițeiului la Societatea Comercială CONPET - S.A. pentru pompare pe conductă

Art. 4.49. -

Prestatorul condiționează țițeiul până la îndeplinirea condițiilor de pompabilitate pe conductă și predă la Societatea Comercială CONPET - S.A. țițeiul condiționat conform comenzilor transmise în scris de Beneficiar.

Cantitatea pompată și calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv în raportul de încercări.

Timpul de pregătire a țițeiului în rezervoare pentru pompare implică, după caz, întârzieri în stabilirea cantității nete descărcate și, implicit, în punerea la dispoziția Societății Comerciale CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descărcării navei.

Drepturi și obligații în legătură cu depozitarea produselor

Art. 4.50. -

Prestatorul asigură primirea produselor Beneficiarului în spațiile de depozitare proprii, în amestec cu produsele de aceeași calitate ale altor beneficiari.

Prestatorul va face dovadă prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu că produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleași specificații de calitate ca specificațiile stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.

Prestatorul asigură și va face dovada Beneficiarului că spațiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic, al curățeniei și au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.

Alte drepturi și obligații ale Prestatorului

Art. 4.51. -

Prestatorul condiționează motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea Beneficiarului, comunicând în scris Beneficiarului cantitățile de produse folosite.

Art. 4.52. -

Prestatorul efectuează recepția cantitativcalitativă a mărfii la rezervoarele terestre, cisterne CF, autocisterne și la bordul navelor/barjelor fluviale, în prezența inspectorului de terță parte nominalizat de Beneficiar, metoda de calcul al cantității fiind ASTM (în aer).

V. Stabilirea cantității și calității

Art. 5.1.

a) Recepția cantitativă a produselor primite/ expediate cu vagoanele-cisternă se efectuează prin calibrare sau cântărire pe cântarul Prestatorului, în funcție de depozitul unde se descarcă/încarcă naveta.

Atunci când cântarul este defect, recepția se efectuează prin calibrare.

Dacă metoda prin cântărire pe cântar avizat metrologic de către Biroul Român de Metrologie Legală nu poate fi aplicată la Prestator, Beneficiarul va fi informat în timp util.

Diferențele cantitative de până la ± 0,2% din cantitatea înscrisă în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în considerare.

În cazul în care diferențele cantitative depășesc nivelul toleranței de ± 0,2%, se va proceda conform clauzelor prevăzute la art. 4.36 (procese-verbale de constatare).

Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie să conțină în mod obligatoriu mențiunea că numărul înscris pe sigilii este același cu cel din nota de greutate și din scrisoarea de trăsură.

Stabilirea cantității mărfii (recepția) se va face numai în prezența inspectorului de terță parte nominalizat de Beneficiar, care va semna toate documentele după calibrare și recepție.

Beneficiarul are obligația de a asigura măsurarea cantității mărfii cu același tip de mijloc de măsură, atât la expeditor, cât și la destinatar.

b) Cantitățile de țiței primite prin cisterne CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare după terminarea descărcării cisternelor CF. Cantitățile se vor determina/calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele măsurătorilor se vor menționa într-un proces-verbal de recepție semnat de Prestator și inspectorul de terță parte nominalizat de Beneficiar.

c) Recepția cantitativă a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie să fie încărcate astfel încât nivelul lichidului să corespundă cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare.

d) Cantitățile livrate la nave maritime/barje fluviale vor fi cele determinate la rezervoare în prezența inspectorului de terță parte.

e) Stabilirea cantităților livrate la tancurile de bunkeraj/autocisterne se face prin citire la debitmetrele Prestatorului.

f) Cantitățile de produse primite din import pentru care se emite Discharging Cargo Report vor fi cele constatate efectiv în urma măsurării rezervoarelor în prezența inspectorului de terță parte, după terminarea descărcării navei/barjelor fluviale.

g) Cantitatea de produs primită la nava maritimă prin transhipment, menționată în conosament, se va determina în urma bilanțului cantitativ al operațiunii în prezența inspectorului de terță parte și va fi diferența dintre cantitățile măsurate la bordul navei ce descarcă înainte de începerea și după terminarea operațiunii de transbordare.

La solicitarea Beneficiarului se efectuează și deplasamentul conductelor de încărcare/descărcare pentru verificarea gradului de umplere a acestora.

Art. 5.2. -

În cazul în care Beneficiarul dispune de produse care nu se încadrează în condițiile de calitate contractuale, acesta este obligat să ceară din timp acordul Prestatorului pentru expedierea acestora.

În cazul în care Beneficiarul expediază către Prestator produse care nu se încadrează în condițiile de calitate contractuale fără acordul Prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziția Beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispozițiilor legale.

Art. 5.3. -

Calitatea produselor primite/predate este aceea care s-a stabilit în laboratoarele Prestatorului și a fost acceptată de Beneficiar.

În cazul în care laboratoarele Prestatorului se află în incapacitate temporară de funcționare, Prestatorul va încheia un contract cu un terț agreat de Beneficiar, prin care va fi preluată această activitate.

Prestatorul va obține de la Beneficiar agrearea pentru terț, în formă scrisă, înainte de data de încheiere a contractului Prestator-terț.

Costurile contractului Prestator-terț vor fi achitate integral de către Prestator.

În cazul în care în urma efectuării recepției calitative a produselor primite de la Beneficiar se constată că acestea nu se încadrează în condițiile specificațiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, Prestatorul va informa Beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situației apărute.

Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 5.4. -

Prestatorul are obligația de a menține calitatea produselor primite în condițiile contractului, Prestatorul nefiind răspunzător de deprecierea calitativă a produselor, dacă aceasta apare ca urmare a unor proprietăți specifice ale produselor, este datorată nefiabilității produselor, unor vicii de fabricație, aditivi care își pierd efectul în timp.

Prestatorul nu este răspunzător de deprecierea calitativă a produselor cauzată de starea de curățenie necorespunzătoare a mijloacelor de transport (nave maritime, vagoane-cisternă, autocisterne, barje etc.).

Cu privire la produsele pe care le expediază Prestatorul în numele și pe seama Beneficiarului, Prestatorul va fi obligat să nu înceapă încărcarea decât după ce primește certificatul de inspecție din partea inspectorului de terță parte nominalizat de către Beneficiar, din care să reiasă că mijloacele de transport sunt curate, în stare bună pentru a fi încărcate. Dacă Beneficiarul nu nominalizează un inspector, Prestatorul nu va începe încărcarea.

Art. 5.5. -

Mostrele de arbitraj:

a) pentru primire produse:

- din fiecare navetă/lot de cisterne CF/autocisternă descărcată se vor păstra câte ... mostre de arbitraj de 1 litru timp de 30 de zile calendaristice;

- ... mostre x 1 litru amestec tancuri navă, eșantionate înainte de începerea descărcării. Mostrele vor fi eșantionate, etichetate și sigilate împreună cu inspectorul de terță parte și/sau reprezentantul navei. .... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile la dispoziția Beneficiarului, iar ... se vor preda inspectorului de terță parte;

b) pentru fiecare navă încărcată se vor constitui următoarele mostre de arbitraj:

- ... x 1 litru amestec rezervoare/cisterne CF constituite din mostre individuale amestecate proporțional cu cantitățile livrate la navă. Dintre acestea se predau ... mostre la navă sigilate cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei, iar ... mostre sigilate cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

- ... x 1 litru amestec cap conductă constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductă (sampler automat) pe tot timpul încărcării. Dintre acestea,... mostre se predau la navă sigilate cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei și ... mostre sigilate cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice.

- ... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage report a mostrelor recoltate din tancurile navei. Dintre acestea ... mostre sigilate cu inspectorii de terță parte și reprezentantul navei se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice și ... mostre sigilate cu inspectorii de terță parte se predau la navă;

c) pentru încărcarea în autocisterne, ... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalație încărcare sigilată cu reprezentantul Beneficiarului și inspectorul de terță parte care se păstrează în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;

d) pentru încărcare în cisterne CF, ... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încărcate se păstrează în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;

e) pentru încărcarea tancurilor de bunkeraj:

- ... x 1 litru din cap conductă înainte de începerea încărcării, sigilate cu inspectorul de terță parte și reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei și ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

- ... x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate cu inspectorul de terță parte și cu reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei și ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;

f) ... mostre medii x 1 litru se vor eșantiona din fiecare rezervor după primirea țițeiului din navă. ... mostre se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 60 de zile de la golirea rezervorului, iar ... se vor preda inspectorului de terță parte;

g) din fiecare rezervor predat la Societatea Comercială CONPET - S.A., Prestatorul împreună cu reprezentantul Societății Comerciale CONPET - S.A. vor sigila ... mostre compuse, reprezentative, care se vor păstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile.

Pentru țiței, metodologia de eșantionare este conformă ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conformă SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulării acestuia.

Art. 5.6. -

În cazul în care Beneficiarul sau inspectorul de terță parte nominalizat de către Beneficiar solicită eșantioane sau încercări suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de către Beneficiar și vor fi facturate separat.

Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.

Art. 5.7. -

Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepției calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum și certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de măsurare valabile la data emiterii și semnate atât de către Prestator, cât și de către inspectorii independenți vor fi finale și obligatorii pentru părți.

Art. 5.8. -

Cantitățile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienții de consum tehnologic rezultați în urma manipulării acestora, conform anexelor.

Coeficienții de consum tehnologic sunt cei avizați de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și de către Ministerul Finanțelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industriei petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004), în baza studiilor efectuate de către persoane juridice abilitate.

Art. 5.9. -

Prestatorul va întocmi zilnic și lunar situația mișcării produselor, care va cuprinde:

- primirile de produse prin vagoane-cisternă/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare și cantitatea recepționată efectiv;

- primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;

- primirile/livrările prin in tank transfer;

- marfă pe drum (marfă nerecepționată în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numărul navetei, nota de greutate, produsul și numărul vagoanelor;

- livrările prin pompare la Societatea Comercială CONPET - S.A., indicându-se și numărul procesului-verbal;

- livrările, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de bunkeraj, numerele vagoanelorcisternă/autocisternelor, numărul documentelor de livrare, data încărcării și cantitatea;

- consumul tehnologic.

Raportul lunar, semnat de reprezentanții legali ai Prestatorului, va fi trimis Beneficiarului prin fax, până la data de 5 a lunii următoare.

Beneficiarul va răspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmițând acceptul sau observațiile sale referitoare la datele menționate în raport.

VI. Tarife și condiții de plată

Art. 6.1. -

Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 și sunt cele stabilite de autoritatea competentă, în condițiile legii.

Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisă transmisă de Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. către Beneficiar.

Actualizarea se face pe baza ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier.

Fiecare parte își plătește propriile comisioane bancare.

Art. 6.2. -

Plata se face din contul Beneficiarului, cod ......................., deschis la Banca ............................., în contul Prestatorului, cod ..................................................., deschis la Banca .................................................................

Art. 6.3. -

Calcularea și facturarea prestațiilor se fac astfel:

- pentru încărcare nave, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării navei pe baza cantităților menționate în conosament;

- pentru descărcare din vagoane-cisternă/autocisterne, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantităților menționate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terță parte;

- pentru descărcare din nave, în termen de 48 de ore de la data terminării descărcării, pe baza cantităților menționate în Discharging Cargo Report, încheiate cu inspectorii de terță parte;

- pentru încărcare în vagoane/autocisterne/tancuri de bunkeraj, în termen de 48 de ore de la data terminării încărcării, pe baza cantităților menționate în documentele de livrare;

- pentru amestecare motorină cu biodiesel, în termen de 48 de ore de la data terminării operațiunii. Tariful de amestecare se aplică la întreaga cantitate de motorină rezultată în urma amestecării;

- pentru predare la Societatea Comercială CONPET S.A., Prestatorul va factura decadal către Beneficiar contravaloarea prestației pentru cantitățile de țiței efectiv predate la Societatea Comercială CONPET - S.A., conform proceselor-verbale de predare-primire.

Calculul și facturarea depozitării se va efectua lunar, pe zi și pe tonă metrică de produs. Se iau în calcul următoarele date:

- data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua "zero";

- depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoțire a mărfii, conosament, bunker receipt etc.);

- în cazul în care comenzile Beneficiarului nu prevăd altfel, livrările se fac din marfa sosită în ordine cronologică.

Pentru cantitatea de produse constituită ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculează doar pentru stocul pompabil.

VII. Penalități

Pentru neachitarea la termenul de scadență a facturilor emise, Beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligațiile fiscale prevăzute în Codul de procedură fiscală.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 8.1. -

Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de Prestator și avizat de reprezentantul Beneficiarului.

Timpul consumat pentru încărcare se va calcula conform anexei nr. 1.

Timpul normat se calculează prin împărțirea cantității din conosament la rata medie minimă de încărcare/descărcare menționată în anexe.

Contrastaliile vor fi suportate de Prestator numai în următoarele situații:

- în cazul neasigurării condițiilor tehnice necesare ca nava să poată realiza rata de încărcare/descărcare prevăzută în contract, precum și al neoperării acesteia în poziția de comun acord convenită;

- depășirea timpului alocat pentru măsurători și determinări cantitativ-calitative, calculat de la terminarea încărcării până la terminarea calculului mărfii încărcate conform anexelor. Timpii menționați în anexe sunt calculați pentru eșantionarea și încercările prevăzute în contract. În cazul în care se solicită eșantioane și/sau încercări suplimentare, timpii se pot prelungi în funcție de solicitări;

- întreruperile în timpul încărcării/descărcării vasului la cererea sau din vina Prestatorului.

Rata de contrastalii va fi cea din contractul de Charter Party.

Art. 8.2. -

Prestatorul convine că orice informații legate de operațiunile comerciale ale Beneficiarului de care Prestatorul ia cunoștință pe parcursul derulării prezentului contract sunt confidențiale și se obligă să nu divulge astfel de informații niciunui terț fără acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu excepția cazului în care divulgarea este cerută în mod legal de autoritățile publice competente.

IX. Încetarea contractului

Art. 9.1. -

Prezentul contract încetează de plin drept prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părți contractante în următoarele cazuri:

- prin acordul părților exprimat în scris, semnat de Prestator și Beneficiar, iar data încetării va fi data acordului reciproc al părților contractante cu privire la acest aspect;

- în cazul desființării companiei/societății sau al inițierii procedurii de reorganizare judiciară și falimentului uneia dintre părțile contractante, iar data încetării va fi considerată data emiterii hotărârii judecătorești în virtutea căreia se proclamă desființarea sau se anunță insolvabilitatea uneia dintre părțile contractante și procedura referitoare la reorganizare sau faliment este inițiată;

- pentru nerespectarea totală sau parțială ori pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea interesată poate cere rezilierea contractului și plata de daune, înaintând în acest sens notificarea motivată celeilalte părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de la data la care contractul se consideră stins;

- la data încetării valabilității contractului;

- prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți, cu acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice;

- în cazul în care modificările legislative împiedică buna execuție a prezentului contract.

Art. 9.2. -

Invocarea unei cauze de încetare a prevederilor prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja asumate între părțile contractante.

Obligațiile asumate până în momentul rezilierii contractului vor fi executate.

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

X. Forța majoră

Art. 10.1. -

Forța majoră, așa cum este definită, exonerează de răspundere pentru orice întârziere sau neexecuție a oricărei obligații conform acestui contract, care este cauzată de sau rezultă din forța majoră, partea care o invocă, cu cerința notificării scrise prealabile, în termen de maximum două zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului eliberat de camera de comerț și industrie de la sediul părții ce invocă forța majoră.

Ca urmare a apariției forței majore, partea afectată:

- va anunța cealaltă parte despre apariția și natura forței majore, durata estimată și obligațiile părții afectate;

- va da detalii săptămânal celeilalte părți despre evoluția problemelor menționate și despre măsurile luate de partea afectată pentru a depăși apariția forței majore sau efectele acesteia și pentru a executa obligațiile sale.

Dacă durata forței majore depășeste 60 de zile, părțile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificării sau încetării prezentului contract; în cazul în care părțile nu ajung la un acord, oricare dintre ele poate rezilia unilateral prezentul contract, fără somație sau altă formalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești, prin simpla notificare de reziliere transmisă celeilalte părți contractante, fără ca vreuna dintre părți să fie îndreptățită să pretindă plata de daune-interese.

XI. Litigii

Art. 11.1. -

Acest contract va fi guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legea din România.

Orice dispută, controversă sau pretenție rezultată din contract, precum și cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă între părți.

În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluționa prin acordul reciproc al părților pe cale amiabilă, un astfel de litigiu va fi soluționat de instanța judecătorească competentă.

XII. Clauze speciale

Art. 12.1. -

Părțile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiționale la contract, obligații și garanții suplimentare.

Art. 12.2. -

În cazul în care părțile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare făcută de una dintre părți va fi redactată în scris și depusă personal de parte ori expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepționării documentului, la adresele următoare:

- pentru Beneficiar:

Adresă: .................................................................................

Telefon: ........................, fax: .................................

Persoană de contact: ..........................................

- pentru Prestator: Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța

Adresă: municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2

Telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688

Persoană de contact: ......................................

XIII. Definiții, termeni și abrevieri

- ADR - Acordul European Referitor Transport Mărfuri Periculoase;

- ASTM - American Society for Testing and Materials Asociația Americană pentru Testare și Materiale;

- brackish water - apă salmastră;

- C.F.U. - căi ferate uzinale;

- contrastalii - creștere a navlului, a prețului ce se plătește armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încărcarea sau descărcarea vasului, a numărului de zile fixat;

- cargo manifest - manifestul mărfii;

- CF - căile ferate;

- CFR - Căile Ferate Române;

- Discharging Cargo Report - raport de descărcare;

- EN (European Norm) - standard european;

- ETA - timpul estimat de sosire;

- I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncă;

- ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

- ISO (International Standard Organization) - Organizația Internațională de Standardizare;

- ITA - inspecție tehnică anuală;

- ITP - inspecție tehnică periodică;

- NOR (Notice Of Readiness) - informarea și confirmare a comandantului că este gata de începerea operațiunilor de încărcare/descărcare;

- NUT - normele tehnice de încărcare a mijlocului de transport;

- Ø - diametrul;

- OBQ report - totalul volumului lichid și nonlichid în tancurile de marfă măsurate după terminarea descărcării, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi și conținutul conductelor și pompelor aferente;

- pn - presiunea nominală;

- R.I. - regulamentul intern;

- rată încărcare/descărcare - cantitatea de marfă încărcată în unitatea de timp;

- RID - regulament de transport al mărfurilor periculoase;

- ROB report - totalul volumului lichid și al volumului nonlichid în tancurile de marfă măsurate înaintea începerii încărcării, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderă la suprafața pereților tancurilor și structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descărcării), vaporii de hidrocarburi și conținutul conductelor și pompelor aferente;

- S.P. - Secția platformă;

- SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica și sărbătorile legale incluse;

- SR - standard românesc;

- stalii - numărul de zile convenit între armator și încărcător sau descărcător, necesare pentru efectuarea operațiunilor respective;

- time-sheet - istoricul operării navei;

- ullage report - documentul în care se notează măsurătorile efectuate la tancurile de marfă și în care se calculează cantitatea de marfă încărcată în navă.

XIV. Dispoziții finale

Art. 14.1. -

Modificările la prezentul contract se vor face numai prin acte adiționale încheiate între părțile contractante.

Art. 14.2. -

Contractul se completează cu prevederile Codului comercial și Codului civil.

Art. 14.3. -

Prezentul contract se încheie la Constanța, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și se supune legislației românești. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba română a contractului.

Art. 14.4. -

Următoarele anexe fac parte integrantă din contract:

- anexa nr. 1 - Condiții privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier;

- anexa nr. 2 - Condiții specifice de manipulare a țițeiului și a produselor petroliere;

- anexa nr. 3 - Comitență;

- anexa nr. 4 - Convenția pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului.

PRESTATOR,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța
BENEFICIAR,
..............................

ANEXA Nr. 1 la contractul-cadru

CONDIȚII
privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier

Avizarea sosirii navelor maritime

Navele maritime au obligația de a transmite telegrame de avizare către Prestator cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore și cu 24 de ore înaintea sosirii în Portul Constanța, ETA definitiv și ancorarea (dacă este cazul).

La sosire, nava va transmite Notice Of Readiness (NOR tendered) în care precizează că a sosit în rada Portului Constanța și că este pregătită din toate punctele de vedere (tehnice și legale) pentru începerea descărcării/încărcării.

NOR tendered se primește de la comandantul navei (NOR received) de către reprezentantul Beneficiarului, după terminarea inspecției tehnice a navei, efectuată de reprezentantul Autorității Navale Române, și după ce se emite permisul de operare.

NOR se acceptă de reprezentantul Societății Comerciale OIL TERMINAL - S.A. (NOR accepted) cu ora acceptării tancurilor pentru încărcare de către inspectorul de terță parte nominalizat de Beneficiar sau cu ora terminării încercărilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.

Calculul timpului de stalii

Angajarea navelor maritime se face în condiții SHINC.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.14 din contract și începe manevra de acostare fără a aștepta la radă, timpul de stalii se calculează de la NOR tendered.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.14 din contract și ancorează la radă deoarece dana de operare este ocupată sau terminalul nu este apt pentru începerea descărcării, timpul de stalii se calculează după 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.

Timpul de la urcarea pilotului la bord până la acostarea în dana operativă, consumat cu îndeplinirea formalităților de sosire, inclusiv controlul cantitativ și calitativ al mărfii, nu intră în calculul timpului de stalii.

Dacă nava maritimă sosește în perioada agreată conform art. 4.14 din contract și după ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deși are dană liberă repartizată de terminal, condiții meteo favorabile și nu sunt restricții din partea autorităților Portului Constanța, nava maritimă pierde poziția de descărcare, iar operarea se va face "la posibilitățile" terminalului.

Dacă nava este acceptată pentru operare "la posibilitățile" terminalului, timpul de stalii contează de la ora începerii descărcării.

Perioadele de întrerupere a descărcării la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime nu contează ca timp de stalii.

Nu va conta ca stalii timpul în care condițiile meteorologice deosebite împiedică manevrarea și operarea navei maritime în siguranță sau în cazurile de forță majoră.

Timpul de stalii încetează în momentul deconectării brațelor sau furtunelor flexibile.

Ocuparea neoperativă a danei atrage penalități conform uzanțelor Portului Constanța

Prin ocuparea neoperativă a danei se înțeleg următoarele situații:

- nava maritimă începe cu întârziere descărcarea/ încărcarea;

- staționarea navei maritime la dană după ce a fost respinsă de la operare de către Autoritatea Navală Română;

- staționarea navei maritime la dană după ce s-a constatat că marfa este neconformă și nu este primită de Beneficiar;

- staționarea navei la dană după ce tancurile au fost respinse pentru încărcare de către inspectorul de terță parte;

- staționarea navei maritime la dană în cazul în care nu are liber la descărcare/încărcare din partea charterului sau armatorului;

- întreruperea pompării din vina sau la cererea navei maritime;

- nava maritimă nu asigură rata de descărcare/încărcare stabilită pentru produs, deși terminalul asigură condițiile tehnice pentru realizarea acesteia;

- staționări ale navei maritime cauzate de divergențe cu autoritățile portuare (divergențe privind: poluare, deținere de arme, droguri, datorii față de autorități portuare, arestarea navei maritime, documente de navigație în neregulă, grevă la bord etc.);

- staționarea navei maritime la dană din motive care privesc nava pentru o perioadă ce depășește două ore de la terminarea formalităților vamale sau semnarea documentelor care atestă terminarea descărcării.

Restricții la manevre stabilite de Administrația Portului Constanța

Intrarea în port pe timp de noapte este strict interzisă pentru navele cu un pescaj de peste 11 metri.

Alte obligații

Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducții la manifold care să permită conectarea la brațe de încărcare de Ø 300 mm sau furtunuri flexibile de Ø 150 mm echipate cu flanșă tip pn 25.

Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologică valabile.

Ruletele și termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologică în termenul de valabilitate.

Operarea navelor se întrerupe la o viteză a vântului de 60 km/oră.

Brațele se deconectează la o viteză a vântului de 70 km/oră.

Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descărcări electrice.

Comunicarea dintre reprezentanții terminalului și ai navei se face în limba engleză sau în limba română.

PRESTATOR,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța
BENEFICIAR,
..............................

ANEXA Nr. 2 la contractul-cadru

CONDIȚII SPECIFICE
de manipulare a țițeiului și produselor petroliere

1. Produs:

2. Specificații de calitate:

3. Tarife (TVA nu este inclusă):

4. Consumuri tehnologice:

5. Rata medie de încărcare/descărcare nave:

6. Spațiu de depozitare:

7. Ritm de descărcare/încărcare cisterne CF:

PRESTATOR,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța
BENEFICIAR,
..............................

ANEXA Nr. 3 la contractul-cadru

C O M I T E N Ț Ă

Subscrisa,................., cu sediul în .............., str. ............ nr. ...., cod poștal ......, nr. telefon ......, nr. fax ............., cod unic de înregistrare: ................, atribut fiscal R, nr de ordine la registrul comerțului ............, cod IBAN ........................................., deschis la ............................., reprezentată legal prin ..................................................., director general, în calitate de Beneficiar și Expeditor, denumită în continuare Beneficiar,

împuternicește prin prezenta Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J/13/512/1991,

ca prin reprezentanții săi legali să încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF și primirea/expedierea cisternelor goale pentru încărcare/după descărcare pentru și în numele ........................

Drepturile și obligațiile fiecărei părți sunt înscrise în Contractul nr. .............

Dată astăzi ........... .

BENEFICIAR,
.................

ANEXA Nr. 4 la contractul-cadru

CONVENȚIE
pe linie de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția mediului

Încheiată astăzi, ..........., în baza prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, între Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța, în calitate de Prestator, și ............................, în calitate de Beneficiar.

În scopul evitării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum și pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecției mediului și securității instalațiilor, se stabilesc următoarele:

1. Prestatorul va efectua un instructaj general, pe probleme specifice terminalului, personalului Beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistrează într-o fișă de instruire colectivă, sub semnătură, care se păstrează la cabinetul de instruire și la Biroul protecția mediului al Societății Comerciale OIL TERMINAL - S.A.

În baza instructajului general se va elibera o legitimație de acces de către Serviciul resurse umane. Instructajul nu scutește unitatea beneficiară de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate și sănătate în muncă și situați de urgență, de protecția mediului pentru personalul propriu, conform reglementărilor în vigoare.

Obligativitatea prezentării personalului Beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.

2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societății Comerciale OIL TERMINAL S.A., personalul Beneficiarului va fi instruit și asupra:

- riscurilor privind securitatea și sănătatea lor în muncă, la care pot fi expuși pe durata desfășurării activității pe teritoriul Prestatorului;

- mijloacelor de protecție colectivă și echipamentului individual de protecție ce trebuie utilizate pe timpul desfășurării activității pe teritoriul Beneficiarului;

- semnalului de alarmă în caz de urgență internă;

- măsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secției;

- pericolelor pe care le prezintă substanțele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;

- mijloacelor de protecție, a măsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu etc.;

- eventualelor riscuri privind securitatea și sănătatea lor în muncă, ce pot apărea în cadrul activității desfășurate, generate de desfășurarea unor lucrări de investiții/revizii/reparații în paralel cu activitatea de producție a terminalului;

- căilor de circulație și drumurilor de acces, vitezei de circulație în incintă a mijloacelor auto, care nu trebuie să fie mai mare de 20 km/oră;

- indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere și a locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziționării punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului Beneficiarului etc.

3. Participarea la activitățile lucrative ale personalului Beneficiarului pe teritoriul Prestatorului este condiționată de participarea la instructajul introductiv general și la cel specific locului de muncă. Personalul împuternicit ori autorizat al Beneficiarului să desfășoare activități pe teritoriul Prestatorului va fi însoțit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfășurării activității.

4. Răspunderea pentru respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, în domeniul situațiilor de urgență și protecției mediului, revine personalului unității beneficiare.

5. Echipamentul individual de protecție specific activității desfășurate pe teritoriul Prestatorului de către personalul Beneficiarului sau de inspectorii independenți desemnați de acesta va fi asigurat de către unitățile unde lucrătorii sunt angajați, în conformitate cu actele normative în vigoare.

6. La apariția unor situații anormale ce pot pune în pericol atât personalul Prestatorului, cât și personalul unității beneficiare, aceștia sunt obligați să se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivă, până la luarea măsurilor de protecție sau remedierea deficiențelor de către Prestator.

Ambele unități sunt obligate să colaboreze îndeaproape, să asigure respectarea măsurilor de securitate a muncii, apărare împotriva incendiilor și mediu, fiecare pe linia ei de responsabilitate.

7. Orice intervenție în instalațiile Prestatorului este interzisă. Aceasta se va face numai de personalul Prestatorului, autorizat și instruit în acest scop.

8. Personalul unității beneficiare este obligat să respecte cu strictețe pe tot teritoriul Prestatorului prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale regulamentului intern al societății, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.

9. Personalul Beneficiarului cu atribuțiuni de îndrumare control și asistență tehnică va intra pe teritoriul societății însoțit de un reprezentant al Prestatorului.

10. Societățile care importă/exportă prin Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. produse petroliere, petrochimice și chimice lichide prin vagoane tip cisternă, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnică corespunzătoare a cisternelor: scări de acces pe cisternă, platforme de acces la ventile de siguranță, dome, ventile de încărcare-descărcare, etanșări, după caz, serpentine de încălzire, izolații termice, marcarea poziției închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluării, producerii de explozii/incendii. Starea tehnică corespunzătoare a cisternelor solicitate de Beneficiar de la alți transportatori intră tot în sarcina Beneficiarului.

Tancurile petroliere, barjele și navele pentru chimicale se supun reglementărilor speciale MARPOL, ISGOTT și ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate și instruite.

Se vor folosi căile de acces indicate de către Prestator, accesul la bord făcându-se pe pasarele, punți, scări de acces, cu grijă, pentru a evita căderea între navă și cheu.

Pe puntea navei se recomandă deplasarea cu atenție pentru a evita alunecarea și vătămarea prin cădere. Odată urcați pe puntea navei, salariații Beneficiarului vor urma indicațiile primite de la ofițerul cu securitatea muncii de pe navă.

Accidentele provocate de echipamentele de muncă neconforme ale Beneficiarului sau ale celor care îl deservesc pe Beneficiar vor fi înregistrate de către Beneficiar.

11. Pe teritoriul Prestatorului lucrătorii Beneficiarului vor respecta prevederile legislației pe linie de apărare împotriva incendiilor, de securitate și sănătate în muncă și de protecția mediului.

Persoanele care intră în terminal utilizează un minim de echipament de protecție, alcătuit din: cască, salopetă, încălțăminte adecvată și ochelari pe care îi va purta atât timp cât se află în instalațiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurți, șorturi, maiouri, papuci, șlapi, adidași/teniși.

Blocarea cu mașina a părții carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalațiile prin care se vehiculează produse petroliere, petrochimice și chimice lichide sau spre instalațiile P.S.I. (hidranți, centre de preparare soluție spumantă, tunuri P.S.I. etc.) este interzisă.

Efectuarea de reparații la mașină pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanți și lubrifianți este interzisă. Operațiile de încărcare/descărcare a autocisternelor se efectuează în instalații special destinate, cu motorul oprit și cisterna legată la pământ.

Sunt interzise abaterea de la traseul indicat și pătrunderea sau efectuarea de manevre în instalațiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electrică).

În cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea ori în zona în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiarului își va retrage mijloacele auto astfel încât să nu blocheze accesul mașinilor de intervenție și a pompierilor.

Se interzice introducerea pe teritoriul societății a țigărilor, chibriturilor, brichetelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc și a muniției.

De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea și consumarea băuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societății, precum și sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.

Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus Beneficiarul se face direct răspunzător și va suporta consecințele.

12. Se interzice efectuarea operațiunilor de recepție cantitativă-calitativă la vagoanele-cisternă cu produse petroliere, petrochimice și chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 dană și nr. 9 fenol din S.P. PORT și pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestația CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncă prin electrocutare.

13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncă, incendii, explozii, poluări etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintă deficiențe, prin efectuarea unor improvizații la sistemele de încărcare/descărcare.

14. Mijloacele de transport auto, utilajele și personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobată de conducerea terminalului va fi prezentată Biroului securitatea muncii, Biroului PS.I. și Serviciului pază-administrativ, în vederea efectuării formalităților de instruire și reglementare a accesului.

15. Beneficiarul răspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum și de pregătirea și dotarea din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor la mașinile și utilajele proprii.

Mijloacele auto necorespunzătoare depistate de Prestator la porțile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor în secții vor fi evacuate imediat și nu vor mai fi admise în terminal până la remedierea defecțiunilor.

16. În cazul în care se constată că salariații Beneficiarului încalcă normele de securitate și sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor și de mediu, punând în pericol atât instalațiile, cât și personalul prestatorului, și nu răspund operativ la solicitarea de a remedia situația creată, li se anulează dreptul de acces în terminal.

17. În cazul producerii unui accident de muncă, acesta va fi cercetat și înregistrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care apar situații deosebite, neprevăzute în reglementările legale în vigoare sau în clauze stabilite de ambele părți, înregistrarea accidentului va fi stabilită de către inspectoratele teritoriale de muncă.

18. Alte măsuri pe linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor pentru unele activități desfășurate în paralel și apărute ulterior prezentei convenții vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele părți, care va face parte integrantă din prezenta convenție.

19. Prevederile prezentei convenții referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securității personalului și instalațiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor părți care concură la obiectul de activitate stipulat mai sus.

PRESTATOR,
Societatea Comercială OIL TERMINAL - S.A. Constanța
BENEFICIAR,
..............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...