Ministerul Administrației și Internelor

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale juridice din 19.05.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Direcția generală juridică, denumită în continuare direcție generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Administrației și Internelor, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competență materială și teritorială generală în domeniul asistenței juridice, care este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcția generală face parte din structura aparatului central al ministerului și se află în subordonarea directă a ministrului administrației și internelor. Modificări (1)

(3) Activitatea direcției generale este destinată asigurării legalității actelor emise/semnate de ministrul administrației și internelor, secretarii de stat și secretarul general, legalității contractelor și actelor care angajează răspunderea juridică a ministerului, reprezentării și apărării intereselor ministerului în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Direcția generală desfășoară, potrivit legii și prezentului regulament, activități referitoare la elaborarea, avizarea și promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalității derulării raporturilor în relația ministerului cu Parlamentul și cu Guvernul, reprezentarea și apărarea intereselor ministerului în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție, avizarea proiectelor de contracte și a altor lucrări cu caracter juridic, promovarea și respectarea drepturilor omului și a normelor dreptului internațional, european și umanitar în/și de către minister, coordonarea activității de asistență juridică la nivelul unităților din aparatul central al ministerului, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului și al unităților din subordinea acestora.

(2) Direcția generală exercită, potrivit legii și în limita competenței, prin personal anume desemnat, activitate jurisdicțională în cauzele care au ca obiect angajarea răspunderii materiale pentru pagubele aduse patrimoniului ministerului din vina personalului acestuia.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Direcția generală desfășoară activitățile ce îi sunt date în competență pentru asigurarea aplicării legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a ordinelor și instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor. Modificări (1)

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Direcția generală, prin directorul general, directorii generali adjuncți, sau personalul desemnat de către aceștia, reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu instanțele de judecată și a altor organe de jurisdicție și îndrumă, coordonează, controlează și monitorizează activitățile din domeniul său de competență desfășurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest scop la nivelul unităților din aparatul central al ministerului, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului și al unităților din subordinea acestora, în limitele și în condițiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Reprezentarea intereselor ministerului în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție se asigură de către direcția generală, prin consilieri juridici desemnați pe baza delegației de reprezentare, semnată de directorul general sau de directorii generali adjuncți.

(3) Directorul general, precum și directorii generali adjuncți ai direcției generale semnează/aprobă, în numele ministrului administrației și internelor și pentru acesta, acțiuni în justiție, căi de atac, renunțarea la acțiuni și căi de atac, precum și orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului în fața instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție. Modificări (1)

CAPITOLUL II Organizarea direcției generale

Art. 5. -

(1) Direcția generală are în structura organizatorică următoarele componente: Modificări (3)

a) conducerea direcției generale;

b) Serviciul elaborare și avizare acte normative în domeniul securității naționale și relația cu Guvernul;

c) Serviciul elaborare și avizare acte normative pentru administrația publică;

d) Serviciul drept european, internațional, umanitar și drepturile omului;

e) Serviciul relația cu Parlamentul;

f) Serviciul contencios; Modificări (1)

g) Serviciul contracte, coordonare asistență juridică și jurisdicția imputațiilor; Modificări (1)

h) Serviciul secretariat, documente clasificate și documentare;

i) Structura de securitate (la nivel de compartiment).

(2) Organigrama direcției generale este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 6. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor, direcția generală cooperează cu celelalte unități din aparatul central al ministerului, cu instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și cu unitățile din subordinea acestora și colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituții și organisme ale autorităților publice și societății civile.

(2) Diagrama principalelor relații ale direcției generale este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7. -

(1) Întregul personal al direcției generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncți care îi coordonează activitatea și în mod nemijlocit șefilor serviciilor din care fac parte. Modificări (2)

(2) Personalul direcției generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate, potrivit fișelor posturilor.

CAPITOLUL III Atribuțiile direcției generale

Art. 8. -

(1) Direcția generală are următoarele atribuții strategice:

a) stabilește, într-o concepție unitară, principiile și regulile după care se desfășoară activitatea de asistență juridică în cadrul ministerului, pe care le supune aprobării ministrului;

b) elaborează, atunci când este necesar, studii în domeniul juridic și efectuează analize privind activitatea juridică în cadrul ministerului; Modificări (1)

c) întocmește, cu consultarea unităților din aparatul central interesate, proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum și propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează competențele ministerului; Modificări (1)

(2) Pe linie de asigurare a asistenței juridice, direcția generală are următoarele atribuții principale specifice:

a) participă, prin personalul anume desemnat, la elaborarea de către structurile ministerului a proiectelor de acte normative care privesc activitatea acestuia, în condițiile stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative elaborate de structurile ministerului împreună cu alte autorități publice centrale;

c) analizează proiectele de acte normative elaborate de către structurile ministerului, prin raportare la reglementările privind respectarea drepturilor omului, a legislației europene și a tratatelor la care România este parte;

d) întocmește, cu consultarea structurilor interesate ale ministerului, propuneri de avize la proiecte de acte normative elaborate de autoritățile publice centrale sau locale, pentru care se solicită avizarea de către minister, care ulterior se prezintă conducerii ministerului;

e) avizează pentru legalitate proiectele de acte normative cu caracter intern, elaborate de unitățile din aparatul central al ministerului, de instituțiile și structurile aflate în subordinea acestuia, care se supun aprobării ministrului, secretarilor de stat și secretarului general, precum și proiectele elaborate de alte autorități publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile și ministerului, în condiții stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare;

f) participă, din ordinul conducerii ministerului, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin personalul anume desemnat, la susținerea proiectelor de acte normative de nivel superior care vizează competențele ministerului, la Secretariatul general al Guvernului, precum și la lucrările comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterile din Plenul Senatului, respectiv al Camerei Deputaților care au ca obiect astfel de proiecte;

g) participă, prin personalul anume desemnat, în cazuri justificate, la negocierea de convenții, acorduri și înțelegeri internaționale, în legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de consilierul juridic al unității din aparatul central ori al structurii de specialitate din subordinea ministerului sau prin care se derulează procedura de negociere, ori în situația în care acestea sau structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistență juridică proprie;

h) avizează pentru legalitate, prin personalul propriu specializat, proiecte de convenții, acorduri și înțelegeri internaționale în legătură cu domeniile de activitate ale ministerului sau ale unităților aparatului central al ministerului ori ale structurilor aflate în subordinea ministerului, în situația în care structura de specialitate care a elaborat proiectul actului ori structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistență juridică proprie;

i) formulează, cu consultarea unităților din aparatul central al ministerului, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului, proiectele răspunsurilor la interpelările și întrebările adresate de deputați sau senatori ministrului administrației și internelor și primului-ministru, dacă acestea vizează activitatea ministerului, precum și puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaților și senatorilor care, ulterior, se supun aprobării conducerii ministerului; Modificări (1)

j) formulează, în condițiile legii, răspunsuri la petițiile cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale interne sau internaționale, adresate direcției generale ori ministerului și repartizate spre soluționare direcției generale de conducerea ministerului;

k) reprezintă și apără interesele ministerului în fața autorităților administrației publice, instanțelor de judecată și a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care este citat ministerul, prin personal pe care îl desemnează în acest scop; Modificări (1), Jurisprudență (1)

l) introduce acțiuni, depune întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, renunță la acțiuni și căi de atac și exercită orice mijloace legale de apărare a intereselor ministerului la instanțele judecătorești și la alte organe de jurisdicție, în cauzele în care este citat ministerul; Jurisprudență (1)

m) poate sesiza unitățile din aparatul central al ministerului, instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului cu privire la deficiențele datorate acestora, rezultate din soluționarea litigiilor la instanțele judecătorești, pentru luarea măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul asigurării legalității și a ordinii de drept;

n) ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, pe care le trimite instituțiilor și structurilor interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;

o) participă, prin personalul anume desemnat, la nivel central, în cazuri temeinic justificate, în comisiile de achiziție publică sau la negocierea proiectelor de contracte, alături de consilierul juridic al unității din aparatul central al ministerului ori al instituției sau structurii de specialitate din subordinea ministerului prin care se derulează proceduri de achiziție publică ori care negociază proiectul contractului, sau în situația în care acestea ori structura ierarhic superioară nu dispun, din cauze întemeiate, de asistență juridică proprie;

p) avizează pentru legalitate, prin personalul anume desemnat, proiecte de contracte, înțelegeri, precum și alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unităților din aparatul central al ministerului ori a instituțiilor sau structurilor de specialitate din subordinea ministerului în situația în care acestea au derulat proceduri de achiziție ori au elaborat proiecte de contracte sau alte acte juridice și nu dispun, la nivelul unităților sau al structurilor ierarhic superioare, din cauze întemeiate, de asistență juridică proprie.

(3) Pe linie de îndrumare, coordonare și control, direcția generală are următoarele atribuții principale:

a) îndrumă și coordonează activitatea de asistență juridică desfășurată de către structurile de profil ori de către personalul desemnat în acest scop la nivelul unităților din aparatul central al ministerului, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului și al unităților din subordinea acestora;

b) efectuează acțiuni de control la unitățile din aparatul central al ministerului, instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și unitățile subordonate acestora, pentru verificarea îndeplinirii cu rigurozitate a atribuțiilor pe linie de asistență juridică, și participă la acțiuni de control dispuse de conducerea ministerului, potrivit competențelor;

c) îndeplinește, potrivit legii, în condiții stabilite prin ordin al ministrului, prin personalul anume desemnat, în cadrul Comisiei de Jurisdicție a Imputațiilor de pe lângă Ministerul Administrației și Internelor, controlul jurisdicțional, asupra angajării răspunderii materiale pentru pagubele produse patrimoniului acestuia și a modurilor de efectuare a cercetării administrative, emiterii deciziilor de imputare și exercitării căilor jurisdicționale de atac; Modificări (1)

d) urmărește îndeplinirea de către structurile din cadrul ministerului a obiectivelor privind elaborarea și, după caz, avizarea proiectelor de acte normative cuprinse în Planul anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister sau în documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern și informează periodic conducerea ministerului asupra stadiului îndeplinirii acestora; Modificări (1)

e) monitorizează activitățile referitoare la respectarea drepturilor omului și normelor dreptului umanitar în și de către unitățile din aparatul central al ministerului, instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și de către unitățile din subordinea acestora, precum și modul de implementare a reglementărilor privind prevenirea și combaterea discriminării în cadrul acestora, iar pe baza concluziilor rezultate, formulează propuneri privind eliminarea deficiențelor constatate, pe care le prezintă conducerii ministerului;

f) coordonează elaborarea proiectelor unor documente privind cazurile sau situațiile reclamate organismelor internaționale din domeniul drepturilor omului și asigură transmiterea acestor documente, după aprobarea de către cei în drept, către solicitanți; Modificări (1)

g) desfășoară activități având ca scop determinarea corelării dispozițiilor proiectelor de acte normative elaborate, promovate sau emise de minister, cu legislația europeană și tratatele la care România este parte;

h) efectuează acțiuni de îndrumare și sprijin la unitățile din aparatul central al ministerului, instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și unitățile subordonate acestora, în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor legale;

i) poate efectua analiza activității de asistență juridică desfășurată de consilierii juridici încadrați la unitățile din aparatul central al ministerului, instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și unitățile subordonate acestora și poate propune măsuri pentru eficientizarea activității și eliminarea deficiențelor constatate;

j) poate organiza periodic întruniri profesionale cu consilierii juridici din cadrul ministerului;

k) asigură, atunci când consideră necesar, participarea personalului anume desemnat la activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului, la solicitarea instituțiilor și structurilor interesate din cadrul ministerului, în problemele legate de cunoașterea și aplicarea unitară a unor acte normative;

l) pe baza rapoartelor unităților din aparatul central al ministerului, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului și unităților subordonate acestora, referitoare la influențele asupra patrimoniului aflat în administrarea și folosința acestora, rezultate din cauzele în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive, poate stabili măsurile care se impun pentru asigurarea unei prestații juridice de calitate;

m) constituie și actualizează evidența consilierilor juridici din cadrul ministerului; Modificări (1)

n) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea și aplicarea unor dispoziții legale și acordă asistență și consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în situația în care structura solicitantă ori structura ierarhic superioară acesteia nu dispune de asistență juridică proprie.

(4) Pe linie de evidență a actelor normative, direcția generală are următoarele atribuții principale:

a) ține evidența actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României, comunicate ministerului, a ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ sau individual emise de ministrul administrației și internelor, a acordurilor colective și a contractelor colective de muncă încheiate la nivelul ministerului, precum și a proiectelor de acte normative elaborate sau avizate de minister; Modificări (2)

b) asigură depozitarea originalelor ordinelor și instrucțiunilor ministrului administrației și internelor avizate pentru legalitate de direcția generală, precum și a convențiilor sau documentelor încheiate de minister cu alte ministere sau instituții și a rezervei acestora, a unui exemplar al protocoalelor de colaborare interministerială la care ministerul este parte, precum și a actelor normative nepublicate în Monitorul Oficial al României comunicate ministerului; Modificări (3)

c) ia măsuri pentru difuzarea, la ordin, a actelor normative nepublicate și sesizează conducerea ministerului, unitățile din aparatul central al ministerului, precum și instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului, cu privire la sarcinile ce le revin din aceste acte normative. Modificări (3)

CAPITOLUL IV Conducerea direcției generale

Art. 9. -

(1) Conducerea direcției generale este asigurată de directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncți. Modificări (1)

(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului administrației și internelor și nemijlocită a secretarului general al ministerului, iar directorii generali adjuncți se află în subordinea nemijlocită a directorului general. Modificări (3)

Art. 10. -

(1) Directorul general conduce întreaga activitate a direcției generale și o reprezintă în relațiile cu celelalte unități din aparatul central al ministerului, cu instituțiile și structurile aflate în subordinea ministerului și cu unitățile din subordinea acestora, precum și cu structurile similare din cadrul instituțiilor și organismelor din afara ministerului.

(2) Directorul general poate delega, prin dispoziție, în condițiile legii, atribuții din competența sa directorilor generali adjuncți sau altor persoane din subordine.

(3) Raporturile de coordonare și îndrumare a activităților structurilor direcției generale de către directorii generali adjuncți se stabilesc prin dispoziție a directorului general.

Art. 11. -

(1) În baza și executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucțiunilor ministrului administrației și internelor și a dispozițiilor secretarilor de stat, șefilor de departament și secretarului general, emise conform competențelor, directorul general emite dispoziții obligatorii pentru personalul din subordine, precum și dispoziții privind activitatea de asistență juridică în cadrul ministerului. Modificări (1)

(2) Directorul general formulează solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de asistență juridică ori pentru personalul desemnat în acest scop la nivelul unităților din aparatul central al ministerului, al instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/coordonarea ministerului și al unităților din subordinea acestora.

Art.12. -

(1) Directorul general răspunde în condițiile legii, potrivit fișei postului prevăzute în anexa nr. 3, în fața ministrului și a secretarului general al ministerului, de întreaga activitate pe care o desfășoară direcția generală. Modificări (3)

(2) Organizarea și modalitățile de planificare a activităților desfășurate de direcția generală, precum și de evaluare a activităților desfășurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziție a directorului general.

Art. 13. - Modificări (3)

Directorii generali adjuncți răspund în condițiile legii, potrivit fișelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 și 5, în fața directorului general de activitatea serviciilor și compartimentelor care le sunt încredințate spre coordonare și îndrumare, de către acesta, precum și de îndeplinirea altor atribuții sau competențe, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general.

CAPITOLUL V Atribuțiile serviciilor și compartimentelor direcției generale Modificări (3)

SECȚIUNEA 1 Serviciul elaborare și avizare acte normative în domeniul securității naționale și relația cu Guvernul Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (2)

Serviciul elaborare și avizare acte normative în domeniul securității naționale și relația cu Guvernul îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) întocmește proiectul Planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister, precum și propunerile privind elaborarea planurilor, programelor, strategiilor sau a altor documente programatice ale Guvernului care cuprind obiective referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative ce vizează competențele ministerului în domeniul securității naționale; Modificări (1)

b) propune conducerii direcției generale, când este cazul, sesizarea structurilor interesate asupra necesității modificării, completării, abrogării sau emiterii unor acte normative, atunci când constată că se impune emiterea unor asemenea acte normative în raport cu evoluția legislației care vizează competențele ministerului, precum și cu sarcinile rezultate din documentele programatice aprobate sau asumate de Guvern, în domeniul securității naționale;

c) informează periodic conducerea direcției generale cu privire la stadiul elaborării proiectelor de acte normative menționate în documentele prevăzute la lit. a) și b);

d) monitorizează și controlează, din dispoziția conducerii direcției generale, respectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea normativă în minister, în domeniul securității naționale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...