Înființarea centrelor de permanență | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență din 25.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Înființarea centrelor de permanență

Art. 9. -

(1) Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă se poate înființa un centru de permanență prin voința liber exprimată a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, care pot coopta alți medici de familie sau medici rezidenți în medicina de familie în anul III de pregătire, pentru a se constitui un grup de 7 medici. Modificări (1)

(2) În situația în care nu se poate respecta condiția de a se constitui un grup de 7 medici pentru asigurarea serviciului în regim de gardă în centrele de permanență, se pot înființa și centre de permanență cu 5 sau 6 medici de familie dacă aceștia pot asigura funcționalitatea centrului de permanență și sunt de acord să funcționeze în această formulă.

(3) Centrele de permanență care sunt organizate și funcționează cu 5 sau 6 medici de familie vor funcționa în continuare cu același număr de medici dacă nu există solicitări de a fi cooptați alți medici pentru efectuarea gărzilor.

(4) În situația în care un medic de familie, din motive obiective, este nevoit să părăsească grupul de 7 medici care participă la serviciul în regim de gardă în centrul de permanență, convenția și, implicit, centrul de permanență funcționează în continuare dacă medicii rămași consideră că pot derula activitatea în centrul de permanență. Modificări (1)

(5) Situații obiective de părăsire a centrului de permanență pot fi: pierderea dreptului de practică medicală, vânzarea praxisului, îmbolnăvirea medicului, decesul. Modificări (1)

(6) În situația în care se dorește înființarea unui centru de permanență, dar numărul medicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de 5, atunci pot fi cooptați medici de familie care nu sunt titulari de cabinet sau medici rezidenți în medicina de familie în anul III de pregătire pentru a constitui echipele de gardă necesare funcționării centrului de permanență. Modificări (1)

Art. 10. -

La constituirea echipelor de gardă pot participa medici de familie care își desfășoară activitatea:

a) în zonele arondate centrului de permanență;

b) în unități sanitare care aparțin ministerelor cu rețea sanitară proprie;

c) în alte unități administrativ-teritoriale decât cele arondate centrului de permanență.

Art. 11. -

(1) Condițiile constituirii colectivului de medici și asistenți care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență, potrivit voinței părților, sunt cuprinse în convenția de asociere, încheiată în formă scrisă și cu respectarea prezentelor norme metodologice.

(2) Convenția de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, prin centrele de permanență, cuprinde următoarele elemente obligatorii:

a) părțile semnatare;

b) scopul asocierii;

c) sediul în care își vor desfășura activitatea echipele de gardă;

d) medicul coordonator desemnat dintre medicii participanți la serviciul de gardă;

e) durata convenției de asociere și modalitățile de încetare a acesteia.

(3) La stabilirea sediului în care își desfășoară activitatea echipele de gardă se au în vedere următoarele:

a) în situația în care echipele de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale primare în cadrul unui centru de permanență mobil, se consemnează locația de la nivelul căreia fiecare medic de familie participant la asociere asigură continuitatea asistenței medicale primare; Modificări (1)

b) în situația în care echipele de gardă asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, se consemnează sediile cabinetelor de medicină de familie ale medicilor de familie participanți la serviciul în regim de gardă;

c) în situația în care unul dintre medicii participanți la convenția de asociere privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență dispune în cadrul cabinetului său de spațiu corespunzător, îl poate pune la dispoziția celorlalte echipe de gardă pentru derularea activității;

d) în situația în care spațiul necesar activității centrului de permanență este asigurat de consiliul local, se consemnează locația respectivă.

(4) Modelul-tip al convenției de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. -

(1) Zonele în care se înființează centre de permanență sunt stabilite de către direcțiile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări de sănătate și al consiliilor locale sau la inițiativa medicilor de familie din zonele respective.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie, care se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale din structura ministerelor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Actul de înființare a centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de direcția de sănătate publică.

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înființare a centrelor de permanență fixe sunt următoarele:

a) convenția de asociere a medicilor de familie;

b) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze centrul de permanență, după caz, de către consiliile locale sau medicii de familie;

c) autorizația sanitară de funcționare a structurii sanitare în care funcționează centrul de permanență sau raportul de inspecție sanitară solicitate de consiliul local sau medicii de familie, după caz, prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

d) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență;

e) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical și dreptul acestuia de a profesa, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;

f) după caz, acordul serviciului de ambulanță județean sau al municipiului București-Ilfov ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziția centrului de permanență a autospecialelor de consultații la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înființare a centrelor de permanență mobile sunt următoarele:

a) convenția de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență;

b) acordul serviciului de ambulanță județean sau al municipiului București-Ilfov sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziția centrului de permanență mobil a autospecialelor de consultații la domiciliu;

c) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență;

d) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical și dreptul acestora de a profesa, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

(4) Direcțiile medicale din structura ministerelor și instituțiilor din sistemul asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești exercită aceleași atribuții ca și cele ale direcțiilor de sănătate publică, prevăzute în prezentele norme, privind centrele de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale din rețelele acestor ministere și instituții, înființate și organizate în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2).

Art. 14. -

Decizia de înființare a centrului de permanență se autorizează de directorul executiv al direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea centrului de permanență;

b) tipul centrului de permanență;

c) sediul centrului de permanență; în situația centrelor de permanență mobile cu locația în cabinetele medicilor de familie ce participă la serviciul de gardă, se va consemna locația de la nivelul căreia medicul de familie va asigura continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă;

d) zonele arondate centrului de permanență;

e) personalul medical care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în cadrul centrului de permanență, cu menționarea gradului profesional al acestuia;

f) coordonatorul centrului de permanență;

g) data începerii activității centrului de permanență.

Art. 15. -

(1) Coordonatorul centrului de permanență asigură coordonarea activității acestuia din punct de vedere administrativ.

(2) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanență și ceilalți medici de familie ai centrului de permanență nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie având drept de inițiativă și de decizie în exercitarea actului medical și deplina răspundere față de acesta.

Art. 16. - Modificări (1)

Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, medicii de familie organizați în una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariați medici de familie, medici rezidenți în medicina de familie în anul III de pregătire, precum și asistenți medicali, în condițiile prevederilor legale în vigoare, sau pot încheia cu aceștia contracte de prestări de servicii.

Acesta este un fragment din Norma metodologică cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență din 25.05.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Înființarea centrelor de permanență
Organizarea și funcționarea centrelor de permanență
Finanțarea activităților desfășurate în centrele de permanență
Documentele necesare desfășurării activității centrelor de permanență
Atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență
Condiții specifice pentru stabilirea relațiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență
Controlul modului de organizare și funcționare a centrelor de permanență
Monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență
Dispoziții finale
;
se încarcă...