Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 iunie 2011 până la 26 iulie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 251/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum și a valorii sprijinului financiar,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici în zootehnie și industrie alimentară nr. 95.348 din 5 mai 2011,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor - totalitatea mijloacelor și documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor și stupilor populați cu material biologic, respectiv familii de albine, mătci și roiuri; Modificări (1)

b) panou de identificare a stupinelor - mijloc oficial de identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral și/sau perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu următoarele date: numele apicultorului, adresa vetrei permanente, numărul de stupi și numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară acordat de Direcția județeană sanitară veterinară și pentru siguranța alimentară;

c) plăcuță de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului aplicat pe stup pe care se înscrie codul unic de identificare al stupului;

d) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din maximum 13 caractere, inclusiv spațiile;

e) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre și care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 25 mai 2011.

Nr. 119.

ANEXĂ

SISTEMUL UNITAR
de identificare a stupinelor și stupilor

Art. 1. -

Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor - panoul de identificare a stupinelor:

a) să fie confecționat din material rezistent de culoare deschisă;

b) să fie amplasat într-un loc în care este ușor vizibil de la distanță, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;

c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime și minimum 50 cm lățime;

d) datele să se înscrie astfel: în partea superioară numele apicultorului și adresa vetrei permanente, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcția județeană sanitară veterinară și pentru siguranța alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi;

e) în afara datelor prevăzute la lit. d) să se poată adăuga codul, sigla sau însemnele caracteristice asociației din care face parte apicultorul;

f) caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului;

g) confecționarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerințelor stabilite anterior.

Art. 2. -

Cerințele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor - plăcuța de identificare a stupilor:

a) să fie confecționată din material rezistent inoxidabil;

b) să se aplice într-un loc în care este ușor vizibilă de la distanță, respectiv pe colțul din dreapta sus a corpului de bază unde se află de regulă cuibul familiei de albine, pe peretele din fața sau din spatele stupului;

c) să nu fie reutilizabilă;

d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime și 5 cm lățime;

e) codul unic de identificare să se aplice prin imprimare/ștanțare și să nu se repete, acesta fiind un cod unic la nivel național;

f) vopseaua folosită la imprimare să fie rezistentă la umiditate și la temperaturile extreme ale mediului ambiant;

g) înscrisurile să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă, detergenți, substanțe pentru igienizarea stupilor sau substanțe dizolvante/solvente ori prin ștergere cu hârtie abrazivă;

h) codul unic de identificare este dispus pe un rând și este format din 13 caractere, având lățimea de 1 cm și înălțimea de 3 cm;

i) codul unic de identificare cuprinde: codul județului, respectiv de la 01 la 42, codul formei asociative, respectiv de la 001 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 000001 la 999999.

Art. 3. -

Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Sistem unitar de identificare a stupinelor și stupilor.

ANEXĂ la Sistemul unitar de identificare a stupinelor și stupilor Modificări (1)

PROCEDURA DE IDENTIFICARE
a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar

Art. 1. -

Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative și numerele de ordine pentru stupi.

Art. 2. -

(1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative și de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ județean, pe a cărui rază teritorială își are sediul, împreună cu documentele justificative.

(2) OARZ județene transmit solicitările ANARZ, care soluționează cererile în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.

(3) ANARZ eliberează Certificatul de atestare a formei asociative, care cuprinde codul formei asociative și numerele de ordine ce îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Documentele justificative care însoțesc cererea de solicitare a codului formei asociative și de acordare a numerelor de ordine ale stupilor sunt:

a) copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite;

b) centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.

Art. 5. -

(1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuțele de identificare a stupilor în maximum 30 de zile.

(2) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia și numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Registrul prevăzut la alin. (2) se arhivează conform legislației în vigoare și este pus la dispoziția reprezentanților instituțiilor de control abilitate.

(4) Numărul de ordine al stupului aparține materialului biologic existent în acesta. Modificări (1)

Art. 6. -

Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina "Fișa familiei de albine", numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.

Art. 7. -

(1) În cazul înstrăinării/vânzării/deteriorării stupului și, implicit, al pierderii materialului biologic existent în acesta, apicultorul anunță în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului. Modificări (1)

(2) Apicultorul care cumpără material biologic, precum și stupi noi și/sau vechi care au sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunțe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuțe de identificare pentru stupii achiziționați. Modificări (1)

(3) În cazul pierderii/deteriorării plăcuței de identificare a stupului, apicultorul solicită reprezentantului formei asociative confecționarea unei noi plăcuțe de identificare, care să conțină aceleași date ca plăcuța inițială. Modificări (1)

Art. 8. -

Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă.

Art. 9. -

Codurile județene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. -

Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar

CERERE
de solicitare a codului formei asociative și de acordare a numerelor de ordine ale stupilor
Modificări (1)

1. Denumirea formei asociative legal constituite
2. Numele și prenumele reprezentantului legal
3. CNP al reprezentantului legal
4. CUI al formei asociative legal constituite
5. Adresa sediului formei asociative legal constituite
6. Codul poștal
7. Județul/sectorul
8. Telefon
9. Fax
10. E-mail
11. Adresa pentru corespondență (completați numai dacă ea diferă față de cea de la pct. 4-7)
Solicit eliberarea:
- codului formei asociative
- numerelor de ordine pentru ...... stupi
12. Numărul apicultorilor înscriși în forma asociativă
13. Numărul familiilor de albine deținut de membri asociați (apicultori)
Data:

Semnătura:

ANEXA Nr. 2*) la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar Modificări (1)

___________

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar

Forma asociativă .........................................................

Codul formei asociative ...............................................

CENTRALIZATORUL
membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor

Nr.
crt.
Numele și prenumele apicultorului Adresa Nr. de stupi deținuți Nr. de ordine ale stupilor
1.
2.
3.
4.
5.
...

ANEXA Nr. 4 la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar Modificări (1)

Forma asociativă .........................................................

Codul formei asociative ...............................................

REGISTRU DE ÎNREGISTRARE
a membrilor formei asociative și a numerelor de ordine acordate pentru identificarea stupilor

Nr. crt. Numele și prenumele apicultorului CNP Nr. de stupi deținuți Nr. de înregistrare/autorizare sanitară veterinară Nr. de ordine ale stupilor Observații*
1.
2.
3.
4.
5.
...

* Se vor menționa schimbările care au loc în urma situațiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.

ANEXA Nr. 5 la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar

CODURILE JUDEȚENE
utilizate în structura codului de identificare a stupilor

Nr. crt. Județul Codul județului
1. ALBA 01
2. ARAD 02
3. ARGEȘ 03
4. BACĂU 04
5. BIHOR 05
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 06
7. BOTOȘANI 07
8. BRĂILA 08
9. BRAȘOV 09
10. BUZĂU 10
11. CARAȘ-SEVERIN 11
12. CĂLĂRAȘI 12
13. CLUJ 13
14. CONSTANȚA 14
15. COVASNA 15
16. DÂMBOVIȚA 16
17. DOLJ 17
18. GALAȚI 18
19. GIURGIU 19
20. GORJ 20
21. HARGHITA 21
22. HUNEDOARA 22
23. IALOMIȚA 23
24. IAȘI 24
25. ILFOV 25
26. MARAMUREȘ 26
27. MEHEDINȚI 27
28. MUREȘ 28
29. NEAMȚ 29
30. OLT 30
31. PRAHOVA 31
32. SATU MARE 32
33. SĂLAJ 33
34. SIBIU 34
35. SUCEAVA 35
36. TELEORMAN 36
37. TIMIȘ 37
38. TULCEA 38
39. VASLUI 39
40. VÂLCEA 40
41. VRANCEA 41
42. BUCUREȘTI 42

ANEXA Nr. 6 la Procedura de identificare a stupinelor și stupilor în Sistemul unitar

Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupului Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuța
de identificare și a codului de identificare
Plăcuța de identificare 01-001-000001 01 - codul județului
001-999 - codul formei asociative
000001-999999 - numărul de ordine al stupului
;
se încarcă...