Procedură privind acordarea avizului de mediu, a acordului de mediu, a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AVIZUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea și obținerea avizului de mediu pentru planuri și programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Avizul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Procedura de reglementare și competențele de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe sunt prevăzute în H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

H. G. nr. 1076/2004 reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (SEA) și este implementată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

În cazul în care planurile și programele supuse evaluării de mediu au impact transfrontier se aplică prevederile Convenției Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

Actele necesare la depunerea solicitării:

• Notificare;
• Proiectul de plan (piese scrise, desenate, coordonate STEREO 70);
• Dovada publicării celor două anunțuri publice în mass-media (primul anunț și al doilea anunț), pentru planurile/programele pentru care nu este necesară obținerea delegării de competență de la autoritatea plublică centrală adică pentru planurile/programele care se desfășoară pe raza teritorial administrativă a unui singur județ.

ACORDUL DE MEDIU este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, (Directiva EIA). Această Directivă este transpusă prin H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Ordinul ministrului mdeiului și pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...