Procedură privind constituirea și autorizarea Caselor Centrale ale cooperativelor de credit


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONSTITUIREA ȘI AUTORIZAREA CASELOR CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CREDIT.

Casa centrală a cooperativelor de credit reprezină instituția de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor-cadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii și a controlului administrativ, tehnic și financiar asupra organizării și funcționării acestora, denumită în continuare casa centrală.

Cererea de autorizare

În vederea obținerii aprobării de constituire a casei centrale împreună cu toate cooperativele de credit din rețea, se va prezenta Băncii Naționale a României o cerere, însoțită de documentația necesară. Cererea colectivă de aprobare a constituirii va fi semnată de persoanele împuternicite prin procură sau delegație avocațială, la nivelul fiecărei cooperative de credit, de membrii cooperatori să îi reprezinte în relația cu Banca Națională a României pe parcursul procesului de autorizare a casei centrale și a cooperativelor de credit afiliate. Membrii cooperatori fondatori a două, a mai multor sau a tuturor cooperativelor de credit pot împuternici aceleași persoane să îi reprezinte în relația cu Banca Națională a României.

Conditții necesare

Banca Națională a României acordă autorizație casei centrale și cooperativelor de credit dintr-o rețea, numai dacă cerințele cerute de lege sunt îndeplinite la nivelul casei centrale și a fiecărei cooperative de credit afiliate, precum și la nivelul întregii rețele cooperatiste. Casele centrale se autorizează, în mod colectiv, împreună cu toate cooperativele de credit din rețea propuse a se constitui, în condițiile prevăzute în Capitolul VI, Secțiunea a 3-a din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007. Nivelul minim al capitalului agregat al unei rețele cooperatiste și lementele care intră în calculul acestuia se stabilesc de Banca Națională a României prin reglementări. Acest nivel nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.

Acte necesare

Pentru fiecare cooperativă de credit care se constituie simultan cu casa centrală se va transmite un angajament de afiliere, sub semnătura persoanelor nominalizate să exercite responsabilități de administrare și/sau de conducere a cooperativei de credit, precum și procura sau delegația avocațială pentru persoanele semnatare, împreună următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) lista cuprinzând membrii cooperatori;

c) documentele pentru membrii cooperatori care au subscris părți sociale reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al cooperativei de credit, respectiv: curriculum vitae; certificat de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 22 alin. (2) și (21) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2007; chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 din Regulamentul menționat; un angajament în formă autentică, prin care persoana în cauză se angajează că nu va formula o cerere de retragere din cooperativa de credit timp de 2 ani de la data subscrierii părților sociale;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...