Procedură privind obținerea autorizației de gospodărire a apelor


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

AUTORIZAȚIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Potrivit Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, introduce obligația utilizatorului de apă de a solicita și obține, la faza de proiectare, un "AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR" ce reglementează atât regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât și activitățile social-economice, cu efecte potențial negative asupra componentei hidraulice a mediului. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza "AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR".

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente și după caz, desfășurarea activității de depozitare, manevrare, și/sau transport prin conducte a substanțelor periculoase, sau alte activități pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanțe periculoase în apele subterane sau de suprafață.

Prin autorizația de gospodărire a apelor utilizatorul de apă are următoarele drepturi:

a) de funcționare a folosinței de apă, în cadrul căreia apele de suprafață se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigații, producerea de energie electrică, navigație, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alți utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităților, precum și în alte scopuri neexceptate prin Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, ca și pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă;

b) de evacuare, după utilizare în condițiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase în receptorii naturali - cursuri de apă, Marea Neagră conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanțe chimice, cu modificările și completările ulterioare;

c) de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formațiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracție, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;

d) de funcționare sau exploatare a lucrărilor, construcțiilor și instalațiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele și a căror execuție a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor;

e) de folosință a albiilor minore, a plajei și a țărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere, cu excepția celor pentru care este prevăzută notificarea;

f) de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și bălților sau din terasă aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei și regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor și respectiv a apelor subterane;

g) de exploatare a nisipurilor și pietrișurilor necesare gospodăriilor individuale și/sau interesului public local, în limita cantității maxime de 5000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administrației publice locale.

Emitentul autorizației de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investiție să execute și alte lucrări necesare, necuprinse în documentația tehnică prezentată la autorizare, dar care se impun a fi realizate, în scopul evitării producerii de pagube utilizatorilor de apă existenți sau riveranilor.

De asemenea se pot impune condiții pentru: respectarea limitelor de calitate impuse prin acte normative pentru asigurarea conservării și dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea scurgerii salubre pe cursuri de apă, alocarea rațională și monitoringul resurselor de apă, precum și a altor condiții ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.

În perioadele de secetă, în care, potrivit legii, se aplică restricții, prevederile autorizației de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restricție pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizațiile de gospodărire a apelor se consideră modificate, în conformitate cu planurile de aplicare a restricțiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restricțiilor va fi adusă la cunoștința titularilor de autorizații și a celorlalți beneficiari interesați, în scris, de către direcțiile de ape bazinale ale Administrației Naționale "Apele Române", cu cel puțin 72 de ore înainte de aplicarea acestora.

Categoriile de activități pentru care nu este necesară solicitarea și obținerea autorizației de gospodărire a apelor sunt prezentate în Anexa nr. 1.b.2. la Procedura și competențele de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 662/2006.

Pentru categoriile de activități și lucrări de la pct. I - II din Anexa nr. 1.b.2 la Procedura mai sus menționată, utilizarea resurselor de apă este liberă, iar pentru cele de la pct. III, beneficiarul are obligația să notifice Administrației Naționale "Apele Române" punerea în funcțiune conform prevederilor legale.

SOLICITANTUL AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Autorizația de gospodărire a apelor se solicită pentru punerea în funcțiune a obiectivului de investiție, sau după caz, al folosinței de apă, sau, pentru instalații aflate sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, de către titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentații tehnice de fundamentare întocmită de către unități publice sau private certificate de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, conform prevederilor legale.

În cazul folosințelor de apă ale localităților, platformelor sau zonelor industriale, autorizația de gospodărire a apelor se solicită de către titularul/operatorul acestor sisteme.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...