Administrare a spitalului.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE

a Spitalului ...............................

I. Părțile contractului

1. Domnul/Doamna ...................................................., managerul Spitalului ......................., pe de o parte, și

2. Domnul/Doamna ...................................................., membru al comitetului director, domiciliat/domiciliată în ..................................., str. ...................................... nr. ............, județul/ sectorul ............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria .......... nr. .........................., codul numeric personal ....................................., în calitate de ....................................................... (funcția specifică în comitetul director) în cadrul Spitalului ..........................................., pe de altă parte,

am convenit încheierea prezentului contract de administrare.am convenit încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului
Organizarea și conducerea actiivtății Spitalului ................................................., pe baza obiectivelor și atribuțiilor cuprinse în prezentul contract de administrare, în scopul furnizării de servicii medicale și alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea și eficiența , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract de administare se încheie pe o durat

2. Prezentul contract de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției.

IV. Condiții de muncă

1. Activitatea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Durata muncii

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână;

a) repartiția programului de lucru se face după cum urmează ............. (ore zi/ore noapte/inegal);

b) programul de lucru se poate modifica în condițiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;

c) orele suplimentare se efectuează în condițiile legii.

VI. Concediul

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...