Execuție utilaj.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE EXECUȚIE UTILAJ

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................ S.A., cu sediul în ...., str. ......, nr. ...., județul ........., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .................., cod fiscal ............, având contul nr. .................. deschis la ............ reprezentată prin ........................ având funcția de ................, în calitate de BENEFICIAR

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ........ nr. ..... înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ................., având contul nr. ............., deschis la .............., Cod Fiscal ........, reprezentată prin .................. având funcția de .................., în calitate de EXECUTANT

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract îl constituie executarea și livrarea de către EXECUTANT a unui utilaj ..................... și asigurarea suportului tehnic și asistenței de specialitate la sediul BENEFICIARULUI în vederea implementării utilajului.

Utilajul ce face obiectul contractului este prezentat în Anexa 1*) ce face parte integrantă din prezentul contract.

___________

*) În anexă se va prezenta proiectul utilajului etc.

Art. 3. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

EXECUTANTUL se obligă:

a) să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu proiectul tehnic.

b) să respecte termenele de execuție așa cum au fost stabilite prin prezentul contract;

c) să livreze utilajul și documentația tehnică ce face obiectul prezentului contract la termenele convenite de părți;

d) să ofere BENEFICIARULUI asistență tehnică la punerea în funcțiune a utilajului;

e) să instruiască personalul desemnat de BENEFICIAR care va folosi utilajul și cel care va asigura service-ul;

f) să livreze utilajul, pe cheltuiala sa, la sediul BENEFICIARULUI;

g) să ofere, la cererea BENEFICIARULUI, service postgaranție la un tarif ce va fi stabilit ulterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...