Furnizare de servicii farmaceutice.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT

de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

I. Părțile contractante:

Casa de asigurări de sănătate ..............................., cu sediul în municipiul/orașul ......................, str. ...................... nr. ..., județul/sectorul .........................., telefon/fax ...................., reprezentată prin președinte - director general .............................,

și

Societatea comercială farmaceutică ..........................., reprezentată prin ..............................

Farmaciile care funcționează în structura unor unități sanitare din ambulatoriul de specialitate aparținând ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești ......................., reprezentată prin ...................., având sediul în municipiul/orașul ......................................., str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............................, telefon .......... fax ........ email ..............., și punctul în comuna ................................, str. ................................. nr. .............,

II. Obiectul contractului:

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, conform reglementărilor legale în vigoare.

III. Furnizarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu:

Art. 2. - Furnizarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, reglementărilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru.

Art. 3. - Furnizarea medicamentelor și materialelor sanitare se va desfășura prin intermediul următoarelor farmacii aflate în structura societății comerciale:

1. ................. din ....................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/județul ..............., telefon/fax ..................., cu autorizația de funcționare nr. ....../............., eliberată de ......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../........, farmacist ......................;

2. ................... din ..................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/județul ..............., telefon/fax ..................., cu autorizația de funcționare nr. ...../.............., eliberată de ......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../........., farmacist ......................;

3. .................... din .................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., sectorul/județul ..............., telefon/fax ..................., cu autorizația de funcționare nr. ....../............., eliberată de ......................, dovada de evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../.........., farmacist .....................

NOTĂ: Se vor menționa și oficinele locale de distribuție cu informațiile solicitate anterior.

IV. Durata contractului:

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010, cu modificările și completările ulterioare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...