Furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate de reabilitare (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

- model -

CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie - pentru sanatorii și preventorii

I. Părțile contractante Casa de asigurări de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . .., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . ..., telefon . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . ., reprezentată prin președinte - director general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

și

Sanatoriul/Preventoriul/Secția sanatorială sau compartiment sanatorial din spital/furnizorii constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt avizați de Ministerul Sănătății ca sanatorii balneare sau au în structura avizată/aprobată de Ministerul Sănătății secții sanatoriale balneare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având sediul în municipiul/orașul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . . ..., telefon fix/mobil . . . . . . . . . . . . . . . . .., e-mail . . . . . . . . . . . . ... fax . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

II. Obiectul contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie, acordate în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare, și preventorii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 și Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. . . . . . . . . . . . . pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014.

III. Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie acordate în sanatorii și preventorii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

ART. 2.

Serviciile medicale de recuperare, medicină fizică și balneologie în sanatorii și preventorii se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie de către medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu și medicii din spital, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare, medicină fizică și balneologie.

IV. Durata contractului

ART. 3.

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2013.

ART. 4.

Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părților pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013.

V. Obligațiile părților

ART. 5.

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...