Administrare apartament (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C ".............................." cu sediul în .......... str. .........., nr. ......, bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cont nr. .......... deschis la ............., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ....... situat în str. ......................, nr. ......, reprezentată prin .................. .

și

D-na/Dl. ................................., domiciliat în .................., str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ...., nr. ........, eliberat de .............., la data de ..................., în calitate de ADMINISTRATOR

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...