Administrare apartament (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. ......... din data de .................

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Dl./d-na .............................. domiciliat (ă) în ............., str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., sect. ......, posesor al B.I. seria ......, nr. ........, eliberat de ..........., la data .........., în calitate de PROPRIETAR al apartamentului nr. ......................, din str. ...................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în baza actului de proprietate nr. ..........., din data de ..............,

Și

S.C ".............................." cu sediul în .......... str. .........., nr. ......, bl. ...., ap. ...., sc. ...., sector ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal ................, cont nr. ........ deschis la ................, în calitate de ADMINISTRATOR, reprezentată prin .................. .

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie ADMINISTRAREA APARTAMENTULUI CU NR. .............., situat în ............., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., compus din: ................................................................................ (camere, bucătării, debarale, grupuri sanitare, balcoane etc.), apartament ce se găsește în stare bună de folosință.

Art. 3.

TERMENUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...