Vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul contract-cadru nu mai este de actualitate.

Decizia președintelui Autorității naționale de Regelementare în Dmeniul Gazelor Naturale CONTRACT-CADRU
de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili
nr. ..... din anul ......, luna ........, ziua .......

I. Părțile contractante

Societatea Comercială ..................., cu sediul în ...................., str. ................ nr. ........., județul/sectorul ....................., cod poștal ........., telefon .........., fax ............., înregistrată la oficiul registrului comerțului din ............................ sub nr. ..............., cod fiscal .................. din ............., având contul nr. ............., deschis la .................., reprezentată de ............... și de .........., denumită vânzător, pe de o parte,

și

Societatea Comercială ......................, cu sediul în ................., str. ................. nr. ......., județul/sectorul .........................., cod poștal ............., telefon ............, fax ..........., înregistrată la oficiul registrului comerțului din ................... sub nr. ............, cod fiscal ............. din .............., având contul nr. ............., deschis la ..................., reprezentată de .................. și de .............., denumită cumpărător, având calitatea de consumator eligibil, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1.

III. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea fermă a unor cantități determinate de gaze naturale, la prețul convenit, la punctul de predare/preluare ............................................. din ........... .

(2) Cantitatea de gaze naturale contractată conform anexei nr. 3 la prezentul contract va fi livrată la punctul de predare/preluare, potrivit graficului de livrare convenit între părți, conform aceleiași anexe.

Art. 3. - (1) Gazele naturale contractate trebuie să respecte cel puțin condițiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, STAS 3317-67, sau convenite de părți, după caz. Calitatea gazelor naturale contractate va fi atestată pe bază de buletin de analiză cromatografică a probelor prelevate la punctele de predare, întocmit lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Presiunea minimă de livrare este de ....., iar debitul minim de ....... .

IV. Durata contractului

Art. 4. - (1) Contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili se încheie pe o perioadă ..............., convenită între părți.

(2) Părțile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea unui act adițional semnat de ambii parteneri contractuali.

V. Predarea/preluarea gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale

Art. 5. - (1) Predarea/preluarea gazelor naturale contractate se face la termenul, la locul punctul de predare/preluare, în cantitatea și în condițiile de debit și presiune convenite prin prezentul contract, pe bază de proces-verbal de predare/primire întocmit lunar.

(2) Eșalonarea predărilor zilnice de gaze naturale se transmite transportatorului/distribuitorului o dată cu încheierea contractului și, lunar, cel târziu până la data de 20 a lunii care precede livrarea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...