Furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii comerciali.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici
nr. ........ din anul ......., luna .........., ziua .......

I. Părțile contractante

S.C. ..................................................., cu sediul în .................................., str. ............................... nr. .........., județul/sectorul ......................................., cod poștal ........................., telefon ......................., fax ..................., cod unic de înregistrare ......................................, cod de înregistrare fiscală ..........................., nr. de ordine la oficiul registrului comerțului ................................, având codul IBAN nr. ................................., deschis la ............................., titular al licenței de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. ......................, reprezentată legal prin .................................., denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător,

și

........................................................................................................... (se completează cu datele de identificare ale consumatorului noncasnic de gaze naturale), denumit în continuare consumator, în calitate de client,

au convenit încheierea prezentului contract.

II. Date și documente generale (se completează de furnizor)

1. Locul de consum ....................................................................., (se completează adresa locului de consum) având actul de proprietate nr. ..............., contractul de locațiune (închiriere imobil) nr. ......................... sau alte acte prevăzute de lege .....................................................

2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea în instalația de utilizare va fi între ....... și ............ (bar), conform documentației tehnice avizate de operatorul de sistem.

3. Presiunea de avarie P2 .......... (bar), conform documentației tehnice avizate de operatorul de sistem - se completează, după caz, pentru consumatorii ale căror procese tehnologice impun o presiune minimă, asigurată de furnizor, în vederea menținerii în funcțiune a instalațiilor care condiționează securitatea acestora.

III. Obiectul contractului

Art. 1. -

Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de furnizor pentru sau în legătură cu asigurarea cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, la locul de consum.

IV. Condiții de desfășurare a activității de furnizare reglementată a gazelor naturale

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...