Furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidențiali.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul contract nu mai este de actualitate! Decizia ~id_link=4078087;nr. 1/2000~, care cuprindea acest contract-cadru a fost abrogată prin Decizia ~id_link=4078088;nr. 182/2005~.

CONTRACT-CADRU
de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidențiali
nr. .... din anul ...., luna ......., ziua ......

I. Părțile contractante

Între .........................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ............. str. .......... nr. ...., județul/sectorul ........., cod poștal ........., telefon .........., fax ........, cod fiscal ............, înscrisă la oficiul registrului comerțului sub nr. ......., cod SIRUES ......., cont nr. .........., deschis la .............., titular al licenței de furnizare emise de ANRGN cu nr. ........., denumită furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător,

și .................., având buletinul/cartea de identitate seria ........... nr. .........., eliberat/eliberată la data de ............. de ..........., cod numeric personal ........., locul nașterii .........., fiul/fiica lui .......... și al/a ........., domiciliat în .........., str. ....... nr. ...., bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........ /asociația de proprietari din ............., reprezentată prin ............, înregistrată la ............, sub nr. ......., cod fiscal .........., cont nr. ........, deschis la ........., denumit consumator rezidențial de gaze naturale, persoană fizică, în calitate de client,

sau ............, reprezentată prin .........., cu sediul în ..............., str. .......... nr. ........, județul/sectorul .........., cod poștal ........., telefon ......., fax ........, înregistrată la ............. sub nr. .........., cod fiscal nr. ............, cont nr. ............, deschis la ................, denumit consumator rezidențial de gaze naturale, persoană juridică, în calitate de client, s-a încheiat la data de .......... prezentul contract.

II. Date generale

1. Locul de consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (localitatea, strada, numărul) având actul de proprietate nr. . . . . . . ., contractul de închiriere nr. . . . . . . sau alte acte prevăzute de lege . . . . . . . . .
2. Aviz de racordare nr. . . . . din data de . . . . . . , emis de . . . . . . . . . .
3. Acord de utilizare nr. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . .
4. Dosar tehnic nr. . . . . . . . . .
5. Debit instalat . . . . . . mc/h
6. Presiunea de furnizare a gazelor naturale . . . . . . . . . Pa(bar).
Pe baza debitului nominalizat au fost instalate aparatele de utilizare a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

III. Obiectul și durata contractului

Art. 1. -

Obiectul prezentului contract constă în furnizarea gazelor naturale la locul de consum și reglementarea raporturilor dintre furnizorul și consumatorul rezidențial privind furnizarea, condițiile de utilizare, facturarea și plata gazelor naturale.

Art. 2. -

Delimitarea instalației, proprietate a consumatorului rezidențial, față de instalația proprietate a furnizorului se face - da/nu:

a) la ieșirea din postul de reglare-măsurare;

b) la limita de proprietate;

c) la robinetul de branșament pentru rețelele de alimentare de presiune redusă.

Art. 3. -

Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, aprobate de furnizor în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare.

Art. 4. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...