Asigurare pentru răspundere civilă față de terți.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASIGURARE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................................... cu sediul social în .................. str. ................... nr. .............. județul/sector al municipiului București ................... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. ..................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin .................. în calitate de ASIGURĂTOR

și

Dl./D-na .............., domiciliat în ............., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ....., identificat cu B.I. seria ........, nr. .........., denumit în continuare ASIGURAT.

Art. 2. DEFINIȚII

În prezentul contract se adoptă următoarele definiții:

Despăgubire: suma datorată de ASIGURĂTOR în cazul producerii evenimentului asigurat;

Risc: obiectul contractului, adică probabilitatea producerii evenimentului asigurat;

Primă: suma datorată de ASIGURAT în schimbul asumării riscului de către ASIGURĂTOR;

Eveniment: evenimentul definit în condițiile contractuale, care produce paguba asupra interesului asigurat și care rezultă din cauzele prevăzute în condițiile contractuale

Art. 3. OBIECTUL ASIGURĂRII

ASIGURĂTORUL se obligă să acorde despăgubiri (inclusiv dobânzi și cheltuieli de judecată) pentru prejudiciul comis neintenționat de care ASIGURATUL răspunde civil, pe baza legii, față de terțe persoane păgubite.

ASIGURĂTORUL se obligă să acorde despăgubiri pentru sumele pe care ASIGURATUL este obligat să le plătească persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum și prin avarierea ori distrugerea bunurilor, consecințe ale unor fapte accidentale aflate în raport cu riscurile pentru care este încheiată asigurarea.

Asigurarea este valabilă și pentru răspunderea civilă ce i-ar reveni ASIGURATULUI ca urmare a unei fapte cu intenție săvârșită de persoane pentru care răspunde potrivit legii

Nu sunt considerați terți:

- soțul sau soția, părinții, copiii ASIGURATULUI, ca și oricare rudă sau rudă prin alianță cu care el gospodărește permanent;

Art. 4. EXCLUDERI PRIVIND RISCURI ATOMICE ȘI DAUNE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Sunt excluse din asigurare daunele ce derivă din deținerea sau folosirea de substanțe radioactive sau de aparate pentru accelerarea particulelor atomice, ca și daunele care, în legătură cu riscurile asigurate, s-au produs în conexiune cu fenomene de transmutație a nucleului atomului sau cu radiațiile provocate de accelerarea artificială a particulelor atomice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...