Vânzare-cumpărare imobil.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

VÂNZARE-CUMPĂRARE IMOBIL (include variante privind transferul ulterior al dreptului de proprietate, cu rezerva dreptului de proprietate, cu opțiune de răscumpărare)

PĂRȚILE

Subsemnații:

1. ................................. (V), născut(ă) la data de ............., în ..................., jud./sect. ..... domiciliat (ă) în …......…..............., str. .............................., nr. ....., bloc. ......., sc. ..... et. ...... ap. ......, identificat(ă) cu BI/CI seria. ......, nr. .........., CNP................... în calitate de VÂNZĂTOR (V) și

2. ................................. (V), născut(ă) la data de ..............., în ..................., jud./sect. ..... domiciliat (ă) în …......…..............., str. .............................., nr. ....., bloc. ......., sc. ..... et. ...... ap. ......, identificat(ă) cu BI/CI seria. ......, nr. .........., CNP................... în calitate de CUMPĂRĂTOR (C) și

hotărăsc încheierea prezentul contract de vânzare în următoarele condiții:

OBIECTUL

Subsemnatul ……...............…… (V) vând lui ................................. (C) dreptul meu de proprietate asupra imobilului, situat în …….....................…. înscris în cartea funciară a localității ………...........… cu nr. cadastral ……. /nr. topografic .............., conform încheierii nr……....…eliberată de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară ………........, constând în:

- un apartament constituit din ...... camere de locuit și dependințe (bucătărie, baie, vestibul, hol, terasă, balcon) în suprafață utilă de ...... mp, în suprafață totală de ...... mp, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor din imobil care prin natura și destinația lor sunt în folosință comună și dreptul de folosință asupra terenului aferent locuinței cu o suprafață de ... mp și cota indiviză de ... %. sau

- un teren de ............ mp, intravilan, construibil după cum rezultă din Certificatul de urbanism nr. ....... din ......., atașat în anexa nr. ......... la contract și identificat conform planului de situație, atașat în anexa nr. .... la contract ;

Subsemnatul (V), sub sancțiunea art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar că am dobândit imobilul astfel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor menționa actele de proprietate, de ex., consiuire, dobîndit prin: lege; prin moștenire legală de la .........., decedată la data de ..............., conform certificatului de moștenitor nr. ............ din data de ........... eliberat în dosarul succesoral nr. ............ de biroul notarial ........... ; prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ........... din data de ............., de Notariatul .................., transcris sub nr. .......... din ............. la Tribunalul ..............., fiind necăsătorită de la ...........Z.............., necăsătorit fiind care la rândul său a dobândit prin cumpărare în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. .......... din data .......... încheiat cu .................., apartament achitat integra etc.). * După data intrării în vigoare a efectului constitutiv al înscrierilor în Cartea Funciară, conform art. 565 alin. 4 din codul civil, dovada dreptului de proprietate se va face cu extrasul de carte funciară eliberat pentru autentificare la cererea notarului public și cu actele de proprietate. Conform Legii nr. 71/2011, art. 56. - (1) Dispozițiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativteritorială și deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărților funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod valabil, se face numai în scop de opozabilitate față de terți.

OPȚIUNEA DE RĂSCUMPĂRARE A VÂNZĂTORULUI.

( va fi inserată numai în cazul în care vânzarea se face sub astfel de condiție)

Vânzarea se face sub condiția rezolutorie, conform art. 1758 și urm. din codul civil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...