Furnizarea energiei termice către asociațiile de proprietari.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Furnizor,

............................

(numele și prenumele în clar)

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei termice Nr. ......... din data ..................

CAPITOLUL I Părțile contractante

Art. 1. (Se trece societatea comercială/regia autonomă sau operatorul .................... în gestiune directă conform legii) ......................, cu sediul în ............................, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............................., înmatriculată/înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ...., codul fiscal ....., codul unic de înregistrare ..........................., contul nr. ..............., deschis la ..............., reprezentată/reprezentat de .........................., având funcția de ......................., și de ..................., având funcția de ......................, în calitate de furnizor, pe de o parte, și (Se trece societatea comercială/instituția publică/asociația de locatari/proprietari/domnul/doamna cu sediul/domiciliat/domiciliată) în localitatea ................................, str. ................., nr. ......, bl. ......, sc. ......, județul/sectorul ...................., (Se trece înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ..................., codul fiscal ................., codul unic de înregistrare ......................., contul nr. ......................., deschis la ..............)/(autorizată prin Încheierea judecătorească nr. ................., emisă de Judecătoria ........., cod fiscal .........., cont............ deschis la ...............), reprezentat/reprezentată de (dacă este cazul) ................, având calitatea de (Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care atestă autenticitatea împuternicirii), (Pentru persoane fizice se trece se identifică cu C.I/B.I. seria ......, nr. .................., eliberată/eliberat la data de .............., de ..........., C.N.P. .................), în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de furnizare a energiei termice, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II Obiectul contractului-cadru

Art. 2. (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea energiei termice pentru încălzire și pentru apa caldă de consum, în condițiile prevăzute în acesta.

(2) Prezentul contract stabilește raporturile juridice dintre furnizor și utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, facturarea și plata energiei termice.

(3) Raporturile dintre furnizor și utilizator se stabilesc la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică.

(4) Responsabilitățile privind întreținerea și repararea rețelei interioare sunt în sarcina utilizatorului chiar dacă contorul de branșament este montat în alt punct decât punctul de delimitare/separare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare/separare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Parametrii de calitate trebuie asigurați în punctul de delimitare/separare.

(6) Prestarea altor activități conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de prestări de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, față de prevederile prezentului contact.

Art. 3. Prezentul contract s-a încheiat pentru suprafața echivalentă termic, numărul de persoane și operatori economici conform anexei nr. 2.

Art. 4. În anexa nr. 3 sunt menționate standardele, normativele și condițiile de calitate privind furnizarea energiei termice valabile la data semnării prezentului contractul.

Art. 5. (1) Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată.

(2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice și numai după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către furnizor.

(3) În cazul condominiilor, prezentul contract, la solicitarea furnizorului, este însoțit de convenții încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu alimentat prin același branșament termic, cu respectarea prevederilor prezentului contract.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...