Distribuție a energiei electrice.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
nr. .......... din data .................

1. Părțile contractante

Între ......................., reprezentată legal prin ....................., cu sediul în ..............., adresa: ............., județul .................., codul poștal ........, telefon .........., telex ............, fax ............,
codul fiscal R- ..............., înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J .........., cont de virament nr. ............, deschis la ............, reprezentată prin .......................... și prin .........................., (director/manager) (director economic) denumită operator de distribuție, având calitatea de vânzător, pe de o parte, și .........................., reprezentată legal prin ....................., cu sediul în ..............., adresa: ............., județul .................., codul poștal ........, telefon .........., telex ............, fax ............, codul fiscal R- ..............., înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J .........., cont de virament nr. ............, deschis la ............, reprezentată prin .......................... și prin .........................., (director/manager) (director economic) denumită beneficiar, având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie asigurarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție pentru beneficiar pe perioada de valabilitate a contractului.

3. Condițiile de desfășurare a vânzării-cumpărării

Art. 2. - Cantitatea de energie electrică pentru care se realizează serviciul de distribuție este cea livrată din rețeaua de distribuție prevăzută în anexa nr. 2, la punctul/punctele de delimitare a instalațiilor beneficiarului de instalațiile operatorului de distribuție, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Contravaloarea serviciului de distribuție va fi achitată de beneficiarii serviciului de distribuție - de furnizori, consumatori eligibili, producători - pentru serviciile proprii, dacă nu există alte prevederi contractuale.

Art. 4. - Cantitatea de energie electrică livrată pentru care se asigură serviciul de distribuție se stabilește:

a) pentru consumatorii eligibili și producători, pe baza citirii echipamentelor (grupurilor) de măsurare/contoarelor instalate la punctul/punctele de delimitare a instalațiilor operatorului de distribuție de cele ale beneficiarului, ale căror caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 4;

b) pentru furnizori, pe baza citirii de către aceștia a echipamentelor (grupurilor) de măsurare/contoarelor instalate la consumatori, pentru facturarea energiei electrice furnizate, prin comunicarea valorilor înregistrate de către operatorul de distribuție la datele convenite.

Art. 5. - Părțile convin ca până la intrarea în vigoare a Codului de măsurare, condițiile de măsurare/determinare a energiei electrice pentru care se asigură serviciul de distribuție să fie cele prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Contravaloarea serviciului de distribuție pentru cantitățile de energie electrică contractate se plătește la tarifele reglementate, stabilite de autoritatea competentă.

Art. 7. - Operatorul de distribuție va contracta cu un producător cantitatea de energie electrică reprezentând pierderile în rețeaua de distribuție. Cantitatea și valoarea acestei energii fac obiectul unui contract de vânzare-cumpărare dintre distribuitor și un producător.

Art. 8. - Părțile vor respecta Ordinul Președintelui Autorității Naționale de reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2004 pentru modificarea și completarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1195 din 14/12/2004. Obligațiile ce revin fiecărei părți în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării Regulamentului de programare și dispecerizare a sistemului electroenergetic național - SEN.

Art. 9. -

(1) Serviciul de distribuție a energiei electrice se face, pentru beneficiarii acestui serviciu - consumatori eligibili și producători -, în condițiile stabilite în avizul de racordare prevăzut în anexa nr. 6, în condițiile specifice prevăzute în anexa nr. 6 bis și în baza convenției de exploatare prevăzute în anexa nr. 7.

(2) În cazul în care beneficiarul serviciului de distribuție este un furnizor, aceste condiții se stabilesc în contractul de furnizare. Operatorul de distribuție este responsabil, conform prevederilor licenței de distribuție, pentru nerespectarea de către furnizor a prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26/01/210.

4. Obligații financiare și modalități de plată

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...