Furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. ............ din anul ........, luna ........, ziua ..........

1. Părțile contractante Între ........................., reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ......................., str. .................... nr. ..........., denumită furnizor, în calitate de vânzător, și .........................., având buletinul/cartea de identitate seria ......... nr. ......, eliberat/eliberată la data de ............... de către ................, cod numeric personal ......., locul nașterii ................, fiul (fiica) lui ........................... și al (a) ...................., domiciliat în ...................................., str. .................. nr. ........., bl. ......., sc. ........, et. ........., ap. ............, județul ................, cu locul de muncă la .............., denumit consumator, în calitate de client, s-a încheiat la data de ............. prezentul contract.

2. Date generale

Locul de consum ...................... (localitatea, comuna, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, numărul de telefon), contul în bancă ....., având actul de proprietate nr. ......., contractul de închiriere nr. ........... sau alte acte prevăzute de lege ..........................

Aviz de racordare nr. ............ din data de ........., emis de ..................

Dosar tehnic nr. ............................................................

Puterea maximă absorbită de consumator1) ................................. kW Tensiunea electrică de alimentare ............ V ± 10%2) c.a. la frecvența de 50 Hz ± 1%, în conformitate cu standardul de performanță3).

3. Obiectul și durata contractului

Art. 1.

Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, condițiile de consum, facturarea și plata energiei electrice.

Art. 2.

(1) Punctul de decontare este la bornele de ieșire din contor.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care consumatorul este alimentat pe medie tensiune, punctul de decontare este punctul de delimitare patrimonială între instalația electrică a consumatorului și cea a furnizorului.

Art. 3. -

Utilizarea energiei electrice se va face în scop propriu, numai pentru iluminat și receptoare electrocasnice4).

Art. 4.

Modalitatea de citire a contorului este ...........................

Art. 5.

Contractul de furnizare s-a încheiat pentru durata ................ (nedeterminată sau convenită de părți).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...