Mandat.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE MANDAT

CAPITOLUL I
Părțile contractante

Art. 1. -

Între Ministerul (Consiliul local sau județean) ................ în calitate de reprezentant al statului român, ca acționar (asociat) la Societatea Comercială ............, cu sediul în ......, str. ...., nr. ....., județ/sector ......., în calitate de mandant, și ................. salariat (reprezentant) al Ministerului (Consiliului local sau județean) ......., la Departamentul/Direcția .........., cu domiciliul în ........., str. ......, nr. ....., bl. ......, ap. ....., județ/sector ......, posesorul B.I. seria ....... nr. ........., eliberat de ......., în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL II
Condițiile mandatului

Art. 2. -

În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Ministerul (Consiliul local sau județean) ............., în calitatea sa de reprezentant al statului ca acționar (asociat) la societățile comerciale cu capital parțial sau integral de stat din ramurile economice din aria de activitate a Ministerului (Consiliului local sau județean), acordă toate împuternicirile persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea Ministerului (Consiliului local sau județean) ............... de reprezentant al statului ca acționar (asociat), iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate.

CAPITOLUL III
Obiectul contractului

Art. 3. -

Mandantul împuternicește pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele capitalului de stat în Societatea Comercială ................................................................... .

Art. 4. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...