Concesiune (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Comuna/Orașul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../data . .. .. .. .. .. .. ..

CONTRACT-CADRU
de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

I. Părțile contractante

1. Între Comuna/Orașul/Municipiul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., adresa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon/fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având codul de înregistrare fiscală . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentat legal prin primar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concedent, și:

2.  . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . , cu exploatația*) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. .., bl. . .. .. .. .., sc. . .. .. .. ., et. . .. .. .. .., ap. . .. .., județul . .. .. .. .. .. .. .. .. ., având CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. din Registrul național al exploatațiilor (RNE) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. ../. .. .. .. .. .. .. .. .., contul nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentată prin . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de concesionar,

*) În cazul formei asociative se completează de către reprezentantul legal al acesteia cu datele exploatațiilor membrilor formei asociative.

la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Hotărârii Consiliului Local al Comunei/ Orașului/Municipiului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. de aprobare a concesionării nr. . .. .. .. .. .. .. .. din . .. .. .. .. .. .. .. ., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiștii aflate în domeniul public al comunei, orașului, respectiv al municipiului . .. .. .. .. .. .. . pentru pășunatul unui număr de . .. .. .. . animale din specia . .. .. .. .. .. .. .. .. .., situată în blocul fizic . .. .. .. .. .. tarlaua . .. .. ., în suprafață de . .. .. .. .. .. .. ha, (identificată) așa cum rezultă din datele cadastrale . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. și din schița anexată care face parte din prezentul contract.

2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concesionarului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...