Închiriere locuințe sociale și de necesitate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Înregistrat la .............

Nr. ......... din .........

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafețele cu destinația de locuință*)

Între ...., în calitate de proprietar, cu sediul în localitatea ......., str. ........... nr. ...., sectorul/județul ...., reprezentat prin ....., în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparține domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ..........., și ........., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ... nr. ...., eliberat/eliberată de .... la data de ........., în calitate de chiriaș, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, și a repartiției nr. ....... din ....., emisă de ...., a intervenit prezentul contract.

I. Obiectul închirierii

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința din localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., compusă din ......... camere în suprafață de .... m2 (cameră .... m2, cameră .... m2, cameră ..... m2, cameră .... m2), dependințe în suprafață de ...... m2 (baie ...... m2, bucătărie .... m2, WC .... m2, debara .... m2, cămară ..... m2, boxă .... m2, hol .... m2, pod .... m2, pivniță .... m2, boxă ..... m2), .... m2 curte (grădină) și .... m2 terasă, folosite în exclusivitate, și ...., folosite în comun.

Locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaș și de membrii familiei menționați în comunicarea de închiriere, astfel: .... chiriaș, .... soție, .... fiu, .... fiică.

Locuința descrisă la cap. I se predă în stare de folosință, cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnații, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este .... ani (luni), cu începere de la data de .... până la data de .... .

II. Chiria aferentă locuinței închiriate

Chiria lunară aferentă locuinței închiriate este de ....., calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, astfel:

- de către chiriași ...........lei**);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...