Concesiune teren situat într-o zonă liberă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Contract de concesiune pentru concesionarea bunurilor
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor
publice de interes național sau local aflate în
administrarea zonelor libere*)

___________

*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1998/2004, privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere.

1. Părțile contractante

Administrația zonei libere ........................, înființată, în condițiile legii, prin ........................, având sediul în .............., telefon ............., fax .............., înscrisă la registrul comerțului sub nr. ............... având codul unic de înregistrare ............... și atribut fiscal R, contul nr. ................., deschis la ....................., fiind reprezentată legal de ..................., denumită în continuare concedent, și

persoana fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică ......................, cu sediul în ........................., telefon .............., fax ................, înregistrată la registrul comerțului sub nr. ..............., având codul unic de înregistrare nr. ...................... și atribut fiscal R, contul nr. ..................., deschis la ..............., Sucursala ......................, fiind reprezentată legal de ................., denumită în continuare concesionar, ca urmare a licitației organizate de concedent în data de .................., în temeiul legii au convenit încheierea prezentului contract.

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public amplasat/desfășurat în zona liberă .......... .

Caracteristicile bunului, activității/serviciului sunt detaliate în caietul de sarcini, parte integrantă a prezentului contract.

3. Durata concesiunii

Concedentul predă și concesionarul preia în concesiune bunul, activitatea/serviciul public în vederea exploatării, pentru o perioadă de .................. ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

Durata concesiunii poate fi redusă/prelungită numai cu acordul scris al părților.

Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială a acestuia.

4. Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, cu respectarea legislației în vigoare, bunurile, activitățile și serviciile publice ce fac obiectul prezentului contract.

Concesionarul este liber să încheie orice contract cu terțe persoane, cu excepția dreptului de a subconcesiona, dar pe toată durata existenței oricărui astfel de contract el este direct răspunzător față de concedent pentru tot ce îi incumbă din prezentul contract și are obligația de a prezenta concedentului copiile tuturor contractelor încheiate și ale actelor adiționale la acestea.

Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin prezentul contract.

Concesionarul are dreptul să vândă activul și pasivul sau să fie absorbit de o terță persoană, să își cedeze drepturile și obligațiile sale sau să fie supus oricărei alte modificări legale, numai după avizarea prealabilă, în scris, a concedentului. Succesorul concesionarului are obligația să respecte toate clauzele prezentului contract și ale anexelor care fac parte integrantă din contract, orice modificare urmând a fi efectuată în conformitate cu prevederile acestui contract.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...