Colaborare (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Circumscripția financiară teritorială

.........................................................

Înregistrat cu nr. ............... din ..................

Semnătura, ......................... L.S.

CONTRACT DE COLABORARE Nr. ..............
din ....................

Între unitatea/organizatorul .................................., cu sediul în localitatea ......................................, strada...................... nr. ........................, județul (sectorul) .............................., în calitate de beneficiar, reprezentată/reprezentat prin ....................... funcția (calitatea) ....................., pe de o parte, și .................., cu domiciliul în localitatea ....................., strada ..................... nr. ..............., județul (sectorul) ............., posesor al buletinului de identitate seria ............... nr. ................., eliberat de ............ la data de ..............., cu nr. ....................., posesor al atestatului de artist liber profesionist nr. .........., specialitatea ...................., încadrat la ................., cu sediul în localitatea ......................., strada .................... nr. ........., județul (sectorul) ................., în funcția de ........................, în calitate de colaborator, a intervenit prezentul contract de colaborare având ca obiect:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se obligă:

- să se preocupe de pregătirea repertoriului propriu, după criterii profesionale, în condiții de maximă exigență interpretativă și în total consens cu scenariul (programul) convenit cu beneficiarul;

- prin repertoriul abordat, prin modalitățile interpretative adoptate în reprezentațiile pentru care a fost contractat, să asigure calitatea, profesionalitatea prestației;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...