CONTRACT DE LOCAȚIE A GESTIUNII


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Încheiat astăzi ________ la _____________________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. _______________________________cu sediul social în _____________, str. ___________ nr. ____, bloc ______, scara ______, etaj _____, apartament ______, județ/sector _____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la _________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de locator al gestiunii și

1.2. S.C. ___________________________________ cu sediul social în localitatea _____________, str. _____________ nr. __, bloc ____, scara _____, etaj ____, apartament _____, județ/sector ___________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ________ sub nr. ____/______/______, având număr unic de înregistrare ___________, atribut fiscal ______, contul nr. ____________ deschis la ___________________, telefon __________,fax ________________, reprezentată prin ________________, cu funcția de ______________, în calitate de locatar al gestiunii,

au convenit să încheie prezentul contract de locație de gestiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie predarea de către locator, respectiv primirea de către locatar a gestiunii ______________, în suprafață de ________ din care _________________.

2.2. a) Predarea-primirea obiectului prezentului contract se efectuează pe bază de procesului-verbal, încheiat de reprezentanții părților și anexat la acest contract.

b) În procesul-verbal de predare-primire se va consemna gradul de uzură a bunurilor care vor face obiectul său.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ___________ , cu începere de la data semnării procesului-verbal de predare-primire.

3.2. La expirarea duratei contractului, locatarul are un drept de preemțiune pentru prelungirea acestuia sau pentru negocierea unui nou contract.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Locatorul de gestiune îi revin următoarele obligații:

a) să pună la dispoziția locatarului gestiunea ______________ , în stare de funcționare, cu tot inventarul de spațiu, echipamentul industrial/comercial, mijloacele fixe, obiectele de inventar, mijloacele circulante existente în stoc la data predarii-preluarii, așa cum rezultă din procesul-verbal de evaluare anexă _________;

b) să efectueze, înainte de predare, contra cost, următoarele lucrări de amenajare și reparare: __________________________ . __________________________ .

c) să asigure locatarului, contra cost, următoarele servicii:

- aprovizionarea și transporturile tehnico-materiale conform graficului atașat la prezentul contract;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...